Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2011-12-15
Ju2011/8860/D
Ju2011/8750/L6 (delvis)
Valmyndigheten
Box 4210
17104 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.   

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och annan författning samt i förhållande till ovan angivet mål.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten18 246
ap.1Valmyndigheten (ram)18 246

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.15473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 100
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 534
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 521
2012-02-251 521
2012-03-251 521
2012-04-251 521
2012-05-251 521
2012-06-251 521
2012-07-251 521
2012-08-251 521
2012-09-251 521
2012-10-251 521
2012-11-251 521
2012-12-251 515
Summa18 246
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15
Belopp angivna i tkr

Villkor

Valmyndigheten får disponera inkomster från avgifter som myndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan författning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen (2011:223) avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Mikaela Glod
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens konstitutionsuskott
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket