Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2011-11-03
Ku2011/1705/KV
Statens kulturråd
Box 27 215
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Målet är att uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Återrapportering

Statens kulturråd ska bl.a. redovisa

 • geografisk spridning av bidragsfördelningen,
 • offentlig finansiering fördelat på lokal, regional och statlig nivå samt privat finansiering,
 • hur stor del av bidragsgivningen som rör barn och unga,
 • hur bidragsgivningen inom scenkonstområdet gällande institutioner och den fria scenkonsten har samverkat. 

Generella villkor för bidragshantering

Bidragen ska prövas av Statens kulturråd utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Prognoser 2011-2015

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

19 januari

5 maj

28 oktober

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska Statens kulturråd lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens kulturråd ska, både inom ramen för kultursamverkansmodellen och för övrig verksamhet, i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Ökad kunskap om barn- och ungdomskultur

Statens kulturråd ska fr.o.m. 2011 årligen genomföra en nationell konferens med utgångspunkt i barns och ungas rätt till kultur.

Skapande skola

Statens kulturråd ska följa upp Skapande skola-satsningen. I uppföljningen ska bl.a. ingå att beskriva former för barns och ungas möte med konst och kultur liksom former för det egna skapandet. Uppföljningen ska även visa hur barns och ungas delaktighet och inflytande har utvecklats. Berörda kulturutövares erfarenheter ska tas till vara. Kulturrådet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 februari 2012.

Kultursamverkansmodell

Statens kulturråd ska redogöra för erfarenheter vad gäller förberedelser och införandet av kultursamverkansmodellen. Redogörelsen bör innehålla bedömningar och slutsatser som kan gagna det fortsatta genomförandet av modellen. Statens kulturråd ska samverka med berörda aktörer och lämna en redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2011.

Civila samhället

Statens kulturråd ska i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern ta fram en rapport med goda exempel på hur kulturinstitutioner kan involvera det civila samhällets organisationer och andra ideella krafter i sina respektive verksamheter. Arbetet ska ske i samverkan med det civila samhället.

Uppdraget ska redovisas av Statens kulturråd till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2012. I anslutningen till redovisningen ska Statens kulturråd arrangera en presentation av resultaten till vilken berörda aktörer bjuds in.

Kultur och hälsa

Statens kulturråd ska redovisa gjorda insatser inom området kultur och hälsa.

Besöksutveckling för museer

Statens kulturråd ska följa upp centrala museers besöksutveckling och tillgänglighet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum. Redovisningen ska innehålla:

 • antal besök per månad, samt för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent samt fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Statens kulturråd ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete.

En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2012.

Strindbergsåret 2012

Det är 2012 hundra år sedan August Strindberg gick bort. Året kommer att präglas av en mängd aktiviteter runt om i landet och internationellt, som tar sin utgångspunkt i Strindbergs konstnärliga gärning inom olika konstområden. Statens kulturråd ska ansvara för en samordningsgrupp med berörda intressenter inför året. Uppdraget innefattar bl.a. att ta fram en gemensam grafisk profil för Strindbergsåret, koordinera planerade aktiviteter samt informera om och marknadsföra Strindbergsåret. Statens kulturråd ska i samverkan med Svenska institutet förmedla relevant information om aktiviteter till utländska aktörer och de svenska utlandsmyndigheterna.

Fristadsförfattare

Statens kulturråd ska under 2011 verka för fler fristäder för förföljda författare samt för att de fristadsförfattare som finns i Sverige ska få större möjligheter att bli en del av den litterära offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter, Svenska PEN samt kommuner och landsting.

Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – under 2011 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Regional tillväxt

Statens kulturråd ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, inklusive de tydliggöranden som framgår av regeringens skrivelse om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221). Sverige ska i slutet av 2012 lämna en uppföljning av denna strategi till Europeiska kommissionen. Statens kulturråd ska därför senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) redovisa:

 • vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten har arbetat med fr.o.m. 1 juli 2009 t.o.m. 2011 och avser att arbeta med under 2012,
 • vilka verksamheter som berörts och vilka resultat som har uppnåtts,
 • insatser i samverkan med andra myndigheter och aktörer samt de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

Regionalt utfall

Statens kulturråd ska följa upp, sammanställa och kommentera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2009 respektive 2010. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på län. Förändringar över tiden ska analyseras och kommenteras.

Statens kulturråd ska vidare sammanställa och kommentera redovisningar från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet ska ge metodanvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i deras arbete. Kulturrådet ska också följa upp och kommentera och sammanställa det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Den samlade redovisningen ska tillsammans med Kulturrådets slutsatser lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2011.

EU:s strukturfonder

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen, samt hur mycket EU-medel som utbetalats.

Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti årligen till och med 2013. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2007), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Kulturrådet ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti årligen till och med 2013.

Främjande av ansökningar till EU:s kulturprogram

Statens kulturråd ska lämna en redovisning om genomförda och planerade insatser med syfte att öka antalet ansökningar från svenska aktörer till EU:s kulturprogram. Vidare ska redovisningen innehålla en analys av orsakerna till hittillsvarande situation. Analysen bör innehålla en redogörelse för framgångsfaktorer i Sverige och andra länder samt exempel på projekt där Sverige deltagit. Statens kulturråd ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd45 906
ap.1Statens kulturråd (ram)45 906

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens kulturråd

Av anslagsposten ska 69 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet som finns vid Riksarkivet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 415
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)8 915
ap.9Sámi Teáhter (ram)5 500
Disponeras av Statens kulturråd169 163
ap.1Insatser för utveckling av kulturverksamhet samt internationell och interkulturell verksamhet (ram)99 127
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)62 036
ap.3Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter (ram)8 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för utveckling av kulturverksamhet samt internationell och interkulturell verksamhet

Bidrag ska lämnas enligt förordningen (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet.

Anslagsposten ska dessutom användas för att främja utveckling och förnyelse inom kulturområdet, bl.a. för

 • bidrag till centrala amatörkulturorganisationer som medverkar till att tillgängliggöra kulturupplevelser för en bred allmänhet och som stimulerar det egna skapandet. Bidrag ska även lämnas till Sverigefinska Riksförbundet för verksamhet med svenskfinsk amatörteater,
 • insatser för att främja Skådebaneverksamhet,
 • bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. Bidrag får lämnas till Moomsteatern under förutsättning att verksamheten även finansieras av andra aktörer,
 • bidrag till Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till centrumbildningarna om minst 35 207 000 kronor för bl.a. arbetsförmedlande tjänster,
 • bidrag om 1 200 000 kronor till Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland,
 • bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland,
 • årsavgiften till European Union Youth Orchestra,
 • bidrag om 1 000 000 kronor till SR Berwaldhallen för Östersjöfestivalen 2011,
 • 1 600 000 kronor ska användas till verksamhet om dans i skolan som bygger vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

För bidrag till Teater-, Dans- och Musikallianserna gäller att dessa ska verka för frilansande skådespelares, dansares och musikers trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde. Vidare bör allianserna verka för att skådespelares, dansares och musikers särskilda kunskaper bättre tas tillvara inom andra områden som t.ex. lärarutbildning och näringsliv. Ett villkor för statens bidrag är att arbetsmarknadens parter har träffat avtal om anställningsformer och anställningsskydd.

Av anslagsposten ska 28 036 000 kronor användas till Teateralliansen,
12 000 000 kronor till Dansalliansen och 22 000 000 kronor till Musikalliansen.

ap.3 Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter

Anslagsposten ska användas för bidrag och andra insatser som syftar till att främja nationella minoriteters språk och kultur. 

Av posten ska medel fördelas till finskspråkig teater, Tornedalsteatern, Sverigefinska biblioteket i Stockholm och Judiska biblioteket.

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.

ap.9 Sámi Teáhter

Bidrag till Sámi Teáther (Giron Sámi Teáther) får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd150 079
ap.1Skapande skola (ram)150 079

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur genom bidragsgivning enligt förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Statens kulturråd får använda högst 3 000 000 kronor till administration och genomförande av verksamheten.

Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk om regeringens satsning Skapande skola.

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 684
ap.13Centrala museer (ram)3 684

Villkor för anslag 1:4

ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 185 383
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 185 383
Disponeras av Kungl. biblioteket24 000
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)24 000
Disponeras av Kammarkollegiet14 700
ap.3Teaterkonsulentverksamhet (ram)3 514
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)11 186
Disponeras av Tillväxtverket9 364
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)9 364
Disponeras av Riksarkivet7 630
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)7 630

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen baseras på samverkan och dialog mellan staten och landstingen, där både nationella kulturpolitiska mål och regionala prioriteringar ska beaktas.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:0000) fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag till verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag för teater- och dansverksamhet till AB Uppsala Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Scenkonst Västernorrland AB för Teater Västernorrland, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Stockholms Stadsteater AB, Scenkonst Sörmland, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Estrad Norr för Länsteatern Jämtland-Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Sriftelsen Värmlandsoperan, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik och Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Länsteatern i Örebro AB, Scenkonst Västernorrland AB för Norrdans, Norrlandsoperan AB, Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans, Oktoberteatern, Västanå teater samt Cirkus Cirkör.
 • 1 200 000 kronor av anslaget ska användas för bidrag till Dans- och cirkushögskolan med anledning av att skälen för överföringen av medel från utgiftsområde 16, anslaget 2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning som beräknas i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140) har ändrats.
 • bidrag för regional musikverksamhet till landstingen eller regionförbunden i samtliga län som inte ingår i kultursamverkansmodellen,
 • bidrag för orkesterverksamhet till Gävle Symfoniorkester, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Regionförbundet Södra Småland för kammarorkestern MusicaVitae, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Nordica, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Scenkonst Västernorrland AB för Nordiska kammarorkestern Sundsvall och Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta, 
 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, Blekinge museum, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Murberget - Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum och Västerbottens museum, 
 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, 
 • insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice, 
 • institutionernas internationella kultursamarbete,
 • särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund och de institutioner och orkestrar som namnges under denna anslagspost,
 • bidrag till Stockholms konserthusstiftelse för vissa pensionsrelaterade kostnader.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet. I detta ansvar ingår bl.a. att tillsammans med länsbiblioteken följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning, fördela bidrag till vissa delar av biblioteksväsendets nationella struktur samt att insamla och rapportera nationell biblioteksstatistik. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser.

Inom anslagsposten ska medel fördelas till informations- och lånecentralerna i Malmö, Umeå och Stockholm, Sveriges Depåbibliotek samt Internationella biblioteket i Stockholm.

ap.3 Teaterkonsulentverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Riksteatern efter rekvisition. Riksteatern ska använda bidraget till teaterkonsulentverksamhet i de län som inte ingår i kultursamverkansmodellen.

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i samtliga län som inte ingår i kultursamverkansmodellen. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Arkiv Västmanland och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

Anslaget får även användas för bidragsgivning av Riksarkivets nämnd för enskilda regionala arkiv.

Riksarkivet ska i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet ska lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Stödet ska fördelas av Filminstitutet enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Filminstitutet ska besluta om fördelningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Värmland, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Reaktor Sydost, Film i Västmanland, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Örebro län, Film Stockholm, Film i Gävleborg, Film i Jönköpings län samt Film i Öst.

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd166 503
ap.1Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)154 881
ap.2Fonogram och musikalier m.m. (ram)11 622

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper.

Anslagsposten ska dessutom bl.a. användas för

 • bidrag till arrangörer inom Dansnät Sverige och till daglig träning för frilansdansare, till gästspel av nationella och internationella ensembler,
 • bidrag till Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern samt Strindbergs intima teater. Bidraget ska uppgå till minst 1 000 000 kronor till varje organisation, 
 • bidrag till Unga Klara,
 • bidrag till samarbete med tonsättare. Bidrag får även lämnas till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner som omfattas av förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statens kulturråd ska vid bidragsfördelningen prioritera musikområdet enligt de förstärkningar av anslaget som framgår av budgetpropositionen för 2011.

Statens kulturråd får använda högst 875 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram,
 • bidrag till notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

Statens kulturråd får använda högst 700 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd123 682
ap.1Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (ram)123 682

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Anslagsposten ska användas

 • enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser, förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne samt förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet samt förordningen (1996:1602) om statsbidrag till folkbiblioteken, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter,
 • till distributionskostnader av litteraturstödda böcker.

Dessutom ska anslagsposten bl.a. användas för bidrag till utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder samt bidrag till utgivning och administration av Alla Tiders Klassiker.

Minst 7 000 000 kronor ska användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet samt för kostnader för administration och genomförande av verksamheten. 1 000 000 kronor ska utbetalas till styrelsen för Sveriges Författarfond efter rekvisition.

Minst 13 000 000 kronor ska användas till läsfrämjande insatser, varav högst 1 000 000 kronor får användas till samordnande insatser inför Strindbergsåret 2012.

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen(2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd27 199
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)25 539
ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (ram)1 660

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för

 • bidrag till kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder,
 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • bidragsgivning enligt förordning (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ,
 • bidrag till förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

Utställningsersättning inom ramen för bidragsgivningen får användas av bidragsmottagaren på det sätt som Statens kulturråd bedömer lämpligt.

ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

Akademien för de fria konsterna ska till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2010

2:2

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.3Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. (ram)0

3:1

Bidrag till biblioteksverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.1Bidrag till biblioteksverksamhet (ram)0

8:3

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.1Bidrag till regionala museer (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.12 2953 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.12 9743 %0
ap.21 8613 %0
ap.32403 %0
ap.52673 %0
ap.9165Inget0
1:3 Skapande skola
ap.14 5023 %0
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.131113 %0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.135 565Inget0
ap.2720Inget0
ap.3105Inget0
ap.4281Inget0
ap.5229Inget0
ap.6333Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.14 6463 %0
ap.2349Allt0
2:2 (2010) Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.3 (2010)03 %0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.103 %0
3:1 (2010) Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.1 (2010)03 %0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.17663 %0
ap.2503 %0
8:3 (2010) Bidrag till regionala museer
ap.1 (2010)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
1:2 ap.5.11:2 ap.5100 %
1:2 ap.5.21:2 ap.5100 %
1:2 ap.41:2 ap.1100 %
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
1:5 ap.71:4 ap.13100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.4ram
ap.5.1ram
ap.5.2ram
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.7ram
1:4 (2010) Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.1 (2010)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1100 000100 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 942
2011-02-252 754
2011-03-257 574
2011-04-253 305
2011-05-252 754
2011-06-256 886
2011-07-252 754
2011-08-252 754
2011-09-253 213
2011-10-252 295
2011-11-251 836
2011-12-251 839
Summa45 906
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 3001 30000
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt0080080000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Katarina Höög
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: