Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2011-12-22
U2011/7258/SAM (slutligt)
U2011/7297/S
Statens skolverk
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av skollagen (2010:800) och förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppföljning och utvärdering

Skolverket ska särskilt redovisa: 

 • vilka uppföljningsstudier och utvärderingar som har genomförts,
 • vilka förändringar av uppföljningssystemet som har genomförts, och
 • sitt pågående arbete med internationella studier och omfattningen av detta arbete.

All individbaserad uppföljningsinformation ska redovisas uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta, samt där det bedöms relevant efter socioekonomisk bakgrund och med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Styrning

Skolverket ska särskilt redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten och det nationella provsystemet som har genomförts, och
 • vilka insatser som har vidtagits för att implementera styrdokumenten och förändringar inom det nationella provsystemet samt omfattningen av insatserna. 

Utveckling

Skolverket ska särskilt redovisa:

 • vilka utvecklingsinsatser som har genomförts och deras omfattning. 

Återrapporteringskrav när det gäller vissa frågor

 1. Skolverket ska redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige. Av redovisningen ska framgå hur Skolverket arbetat med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder när det gäller it-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet med Utbildningsinfo.se ska ske efter samråd med berörda aktörer.
 2. Skolverket ska redovisa hur arbetet med upplysningstjänstens telefonservice fortlöper. Av redovisningen ska framgå svarstiden när det gäller allmänhetens frågor, bedömning av vad som är en rimlig svarstid och vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå denna. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 april 2012.
 3. Skolverket ska redovisa verksamheten vid Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning. Redovisningen ska avse hur och i vilken omfattning Skolverket har arbetat med information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. Vidare ska framgå verkets deltagande i internationellt samarbete om yrkesutbildningens utveckling med avseende på mobilitet och kvalitet samt europeiskt samarbete om dokumentation och analys av svensk yrkesutbildning. Samverkan med berörda aktörer i Sverige ska beskrivas. Av beskrivningen ska särskilt framgå vilket informations- och erfarenhetsutbyte som Skolverket har initierat i enlighet med det uppdrag som finns redovisat som nummer 26 under rubriken Uppdrag givna i regleringsbrev i detta regleringsbrev. Skolverket ska också särskilt redovisa vilka insatser som med utgångspunkt i den reformerade gymnasieskolans nya yrkesprogram har vidtagits för att ta fram tillägg till slutbetyg, s.k. certificate supplement. Utöver en årlig redovisning ska Skolverket informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande när så bedöms lämpligt.
 4. Skolverket ska redovisa sitt arbete i olika europeiska och andra internationella arbetsgrupper och nätverk, med avseende på såväl innehållet i arbetet som resursåtgång.
 5. Skolverket ska redovisa sitt arbete med att svara för satsningen Lärarlyftet II enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.  
 6. Skolverket ska redovisa omfattningen av befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Redovisningen ska bl.a. avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga befattningsutbildningen. Även utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning ska redovisas. Det ska vidare framgå om samtliga anmälda till utbildningen har kunnat beredas plats. Om inte samtliga har kunnat beredas plats, ska det framgå hur många som inte kunnat påbörja utbildningen vid önskad tidpunkt. Redovisningen ska göras per lärosäte som anordnar utbildningen och per skol- och verksamhetsform samt vara könsuppdelad.
 7. Skolverket ska redovisa det samrådsförfarande som har ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper. 
 8. Skolverket ska redovisa en analys av resultatet av verkets handläggning av ansökningar om godkännande av särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar inom gymnasieskolan. Grunden för Skolverkets beslut ska redovisas liksom beslutade ersättningsbelopp när det gäller interkommunal ersättning och ersättning till enskilda huvudmän. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 december.  
 9. Skolverket ska redovisa kostnaderna för Rådet för dansarutbildnings verksamhet. Av redovisningen ska framgå kostnaderna för rådets ledamöter, antagningsprocessen, informationsinsatser och stöd till rådet.
 10. Skolverket har ett informationsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för budgetåret 2011 uppförda anslaget 1:11 Inspire. Verket ska senast den 1 oktober 2012 redovisa till Regeringskansliet (Miljödepartementet) hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti 2012 och redovisa en prognos för utfallet för 2012 när det gäller arbetet med att ta fram metadata och informationshanteringstjänster fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster, och arbetet med harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.
 11. Skolverket ska redovisa arbetet med att meddela legitimationer för lärare och förskollärare. Av redovisningen ska särskilt framgå antal ansökningar, antal meddelade legitimationer, handläggningstid, antal ärenden i Lärarnas ansvarsnämnd, antal varningar, antal återkallade legitimationer, antal lärare eller förskollärare som tidigare har haft legitimation och som på nytt meddelats legitimation samt kostnader fördelat på handläggning, it, information, och övrigt, inklusive en kostnadsanalys.
 12. Skolverket ska redovisa myndighetens samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Redovisningen ska omfatta resultatet av analyser av följande områden: kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet, elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad yrkesutbildning, utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen mot bakgrund av utvecklingen inom respektive yrkesområde och behov av utbildning inom nya områden. Skolverket ska, när det är möjligt, göra jämförelser mellan lärlingsutbildning och yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 1 juni. 
 13. Skolverket ska redovisa i vilken utsträckning verket har haft nytta av det internationella arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2012. 
 14. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av lärlingsutbildningen för vuxna enligt förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna och hur statsbidraget har använts. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2013.

Återrapporteringskrav när det gäller statsbidrag 

 1. Skolverket ska lämna en samlad redovisning och analys av kostnaderna för administrationen av samtliga statliga stöd och bidrag som Skolverket ansvarar för.

 2. Skolverket ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposterna 2, 3, 4 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Av redovisningen ska framgå utbetalda medel till huvudmän och andra organisationer. 

 3. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. uppdelade på olika verksamhetsformer. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2012.  

 4. Skolverket ska begära en redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och av styrelsen för Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts, resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever eller studerande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2012.

 5. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag till kommuner, landsting och fristående skolor för elever från nordiska länder för höstterminen 2011 och vårterminen 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2012.   

 6. Skolverket ska redovisa omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. Av redovisningen ska framgå fördelning mellan olika barn- och elevkategorier och per verksamhets- eller skolform för höstterminen 2011 och vårterminen 2012. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2012.

 7. Skolverket ska särredovisa och kommentera kostnaderna under anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet uppdelade på bidrag för elever i utbildning som motsvarar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag för elever som får distansundervisning, bidrag för kompletterande svensk undervisning, bidrag för elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag samt kostnader för lärare vid Europaskolorna.   

Återrapporteringskrav när det gäller prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Skolverket ska redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet har bedrivits.

Samverkan

Skolverket ska

 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Sameskolstyrelsen, andra myndigheter samt huvudmän och organisationer,
 • redovisa hur myndigheten har samverkat med Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller uppdraget att sprida kunskap om resultat av forskning,
 • samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan och andra berörda myndigheter i frågor som rör validering och den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF), och
 • samverka med berörda myndigheter när det gäller den europeiska databasen Ploteus.

Resursåtgång 

Skolverket ska

 • lämna en redovisning av sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på samtliga verksamhets- och utbildningsformer i den utsträckning som Skolverket bedömer lämplig,
 • redovisa sina kostnader fördelade inom områdena uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling samt hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden,
 • redovisa hur stor del av utgifterna på anslaget 1:1 Statens skolverk som har använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för egeninitierad verksamhet samt hur utgifterna på anslaget fördelas på uppföljning och utvärdering, styrning, utveckling, hantering av statliga stöd och bidrag och andra relevanta områden.

3

Uppdrag

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. Skolverket ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform och verksamhet inom skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet på såväl nationell som lokal nivå. Bedömningen ska rymma en fördjupad analys av de områden, huvudmän och verksamheter som verket anser vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och behoven inom området. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och även redogöra för vilka åtgärder verket avser att vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Skolverket ska vidare lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Skolverket ska samverka med Skolinspektionen. Rapporten med analys ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2013 och därefter vartannat år och även göras tillgänglig för skolhuvudmän.
 2. Skolverket ska redovisa och analysera de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, grundskolan inklusive förskoleklassen, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, fördelade på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner och ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2012.

 3. Skolverket ska utveckla registret över pedagogisk personal (lärarregistret) med syfte att få ett mer detaljerat underlag för prognoser när det gäller tillgång och behov av förskollärare och lärare fördelat på olika verksamhets- och skolformer, årskurser (i obligatoriska skolformer) samt undervisningsämnen. Målsättningen ska vara att kunna följa hur stor del av undervisningen som bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen, årskursen och ämnet samt att lärarregistret i högre utsträckning ska kunna utgöra ett underlag för dimensioneringen av förskollärar- och lärarutbildningarnas olika inriktningar. Utvecklingsarbetet ska också ha till syfte att öka registrets användbarhet för forskning om skolan och elevers resultat. Den regionala aspekten ska också beaktas i utvecklingsarbetet. Av årsredovisningen ska framgå hur registret har utvecklats så att andelen undervisning som bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen, årskursen och ämnet kan följas och från vilken tidpunkt den nya statistiken kommer att finnas tillgänglig. Statistiken ska redovisas på skol-, huvudmanna- och riksnivå.

 4. Skolverket ska samla in resultaten av samtliga genomförda nationella prov på delprovsnivå i grundskolan och motsvarande skolformer samt resultaten av samtliga kursprov i gymnasieskolan (totalinsamling). Insamlingarna ska även göras på delprovsnivå. Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat när det gäller ämnesbetyg och nationella prov i svenska, matematik, naturorienterande ämnen och engelska i årskurs 9 ska framgå på skolnivå. För samtliga ämnen ska avvikelsen framgå för det senaste läsåret. För svenska, matematik och engelska ska även avvikelsen de senaste fyra åren framgå. För gymnasieskolan ska motsvarande statistik publiceras där skillnaden mellan betygsresultat när det gäller kursbetyg och nationella prov ska framgå på skolnivå. När det gäller gymnasieskolan ska för samtliga kurser och varje skola eventuellt förekommande avvikelser framgå för respektive prov uppdelat på program. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne i grundskolan och varje kursprov i gymnasieskolan. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Skolverkets statistiska material och analys ska inkludera resultatet av Skolinspektionens uppdrag om viss central rättning av nationella prov samt även annan information som Skolverket har tillgång till och som kan bidra till en ökad förståelse av uppkomsten till avvikelser mellan provresultat och provbetyg samt avvikelser mellan provbetyg och slutbetyg i grundskolan respektive kursbetyg i gymnasieskolan. Resultat när det gäller statistik om grundskolan och motsvarande skolformer samt den del av uppdraget som gäller avvikelser mellan ursprunglig rättning och Skolinspektionens centrala rättning av nationella prov ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april. Resultat när det gäller statistik om gymnasieskolan ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 juni.

 5. Skolverket ska kontinuerligt bedöma behov av och utveckla prov och bedömningsmaterial inom provbankerna, diagnostiska material och nationella ämnes-, kurs- och slutprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov. Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag om det nationella provsystemet (U2004/5293/S) och om nationella prov och diagnostiska stödmaterial (U2005/8381/G).

 6. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa it-användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av it kommunicera skolans och verksamhetens arbete till hemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vart tredje år, nästa gång senast den 15 april 2013.

 7. Skolverket ska representera Sverige i det arbete som bedrivs av EU-kommissionen med en språkindikator för främmande språk. Verket ska också ansvara för genomförandet av språkstudien. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 8. Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Det kan t.ex. handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel och verksamhetsstöd. Skolverket ska även sprida relevanta forskningsresultat till skolan samt kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete med entreprenörskap. I detta arbete ska Skolverket ta del av relevanta organisationers erfarenheter, internationella erfarenheter och forskning inom området. Skolverket ska även samråda med Tillväxtverket för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Årets verksamhetsstöd ska fördelas enligt vad som framgår under anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagsposten 4. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 9. Skolverket ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. En slutredovisning för 2008–2012, som även ska innehålla en utvärdering av effekterna av den verksamhet som bedrivs enligt aktuell förordning, ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2013.

 10. Skolverket ska bistå Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller Sveriges deltagande i OECD-projektet Evaluation and Assessment Framework for Improving School Outcomes.

 11. Skolverket ska bedriva ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Genom centrumet ska Skolverket stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. Verket ska samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta myndigheter och organisationer inom området. Skolverket ska löpande redovisa uppdraget i sin årsredovisning.

 12. Skolverket ska tillhandahålla den webbaserade resursbanken om nordiska språk för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan som skapades i samband med språkkampanjen 2010.

 13. Skolverket ska svara för genomförandet av OECD-studien TALIS 2013. Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) ska kontinuerligt hållas underrättat om processen. Beslut om studiens innehåll och inriktning ska fattas efter samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

 14. Skolverket ska vara Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN). I arbetet ingår att delta i två arbetsgrupper, en om karriärkompetens och en om validering. Skolverket ska utföra arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen.

 15. Skolverket ska ersätta kommunerna för utbetald bonus för svenskundervisning för invandrare, s.k. sfi-bonus, och för administrativa kostnader enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare. Skolverket ska bistå kommunerna i fråga om det nationella bonussystemet och när det gäller kommunernas information till elever i sfi. Skolverket ska använda den informationsdatabas som har inrättats för försöksverksamheten med sfi-bonus för att stödja kommunernas administration och förhindra felaktiga utbetalningar. Skolverket ska i årsredovisningen redovisa och analysera utvecklingen av verksamheten med sfi-bonus utifrån befintliga data. Av redovisningen ska det bl.a. framgå hur många personer som har beviljats halv, två tredjedels respektive hel bonus. Uppdraget finansieras från det under utgiftsområde 13Integration och jämställdhet för budgetåret 2012 uppförda ramanslaget 1:1 Integrationsåtgärder, anslagsposten 7.

 16. Skolverket ska följa upp resultatet av de insatser som har gjorts med anledning av det tidigare uppdraget att informera om förutsättningarna för opinionsbildande verksamhet i skolan (U2010/1216/S). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2012.

 17. Skolverket ska, liksom ett flertal andra myndigheter, medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar (N2006/1184/RUT) med de tydliggöranden som redovisas i skr. 2009/10:221. Skolverket ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten har utgått från under 2009–2011 och vilka av myndighetens verksamheter som har berörts eller kommer att beröras av insatserna. Verket ska också redovisa insatser som planeras eller som har genomförts tillsammans med andra myndigheter och med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen. Arbetet under 2012 och 2013 ska återrapporteras i årsredovisningen.

 18. Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser med anledning av införandet av betyg i årskurs 6. Verket ska vid behov samverka med övriga berörda skolmyndigheter. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen. 

 19. Skolverket ska utarbeta samt förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 7 i specialskolan i biologi, fysik och kemi (NO) samt i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap (SO). Skolverket ska vidare utarbeta och förbereda införandet av nationella ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan och i årskurs 10 i specialskolan i SO. En obligatorisk utprövningsomgång ska genomföras för samtliga prov under 2013. Proven ska börja användas från och med vårterminen 2014. En elev ska endast göra ett prov i SO respektive ett prov i NO per årskurs och år.

 20. Skolverket ska i enlighet med det förslag som lämnades i verkets rapport Redovisning av uppdraget att ta fram tabeller för officiell statistik över deltagare i svenskundervisning för invandrare göra en registerstudie över kursdeltagare som har gjort avbrott inom vuxenutbildningen enligt skollagen (1985:1100). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2012.

 21. Skolverket ska utarbeta olika former av stödmaterial för att underlätta lärarnas arbete med bedömning och betygsättning enligt den nya betygskalan, bl.a. med hänsyn till betygsstegen B och D. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 22. Skolverket ska lämna en redovisning av Rådet för dansarutbildnings verksamhet läsåret 2011/12. Av redovisningen ska framgå hur antagningen inför läsåret 2012/13 har organiserats och genomförts, resultatet av antagningen samt hur rådet har bidragit till uppföljningen och utvecklingen av kvaliteten i dansarutbildningen. En analys av kvaliteten i dansarutbildningen ska ingå i redovisningen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2012.

 23. Skolverket ska föreslå en ny läroplan för vuxenutbildningens skolformer enligt skollagen (2010:800). Förslaget ska utformas med beaktande av den nya skollagen och den nya läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2012.

 24. Skolverket ska löpande följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan som har startat hösten 2011. I redovisningen ska introduktionsprogrammen och det kommunala informationsansvaret särskilt belysas, liksom utvecklingen när det gäller arbetsplatsförlagt lärande och kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning. Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober.

 25. Skolverket ska ha samordningsansvaret för införandet av det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training, ECVET) i Sverige. Myndighetens arbete ska inriktas mot ECVET:s huvudsyfte att underlätta meritöverföring. Skolverket ska utreda hur ECVET ska regleras rättsligt i Sverige och lämna nödvändiga författningsförslag, utarbeta informationsmaterial och konkreta exempel på tillämpningen av ECVET, inhämta internationella erfarenheter av ECVET samt utveckla ett verktyg för att omvandla gymnasiepoäng inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen till ECVET-poäng. Skolverket ska i sitt arbete samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för införandet av ECVET inom sitt verksamhetsområde. Skolverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 5 september 2012.

 26. Skolverket ska regelbundet ta initiativ till informations- och erfarenhetsutbyte mellan de myndigheter som ansvarar för olika EU-verktyg för utveckling av yrkesutbildning och mobilitet (EQAVET, ECVET, EQF och Europass). Dessa myndigheter är, förutom Skolverket, Skolinspektionen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Internationella programkontoret för utbildningsområdet. 

 27. Skolverket ska utveckla ett stödmaterial om hur den individuella studieplanen kan användas som verktyg för att i högre grad individualisera utbildningen inom gymnasieskola och vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800). Verket ska vid utformandet av materialet särskilt beakta de behov som finns hos elever i utbildning i svenska för invandrare, gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskolan. Materialet ska finnas tillgängligt för målgrupperna från och med den 15 augusti 2012.

 28. Skolverket ska genom en urvalsundersökning kartlägga och analysera orsakerna till den låga måluppfyllelsen i kurserna Matematik A och B i den kommunala vuxenutbildningen, samt föreslå åtgärder för att förbättra resultaten. Förslagen ska lämnas efter samråd med representanter för ett urval av kommuner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2012.

 29. Skolverket ska kartlägga och analysera hur en ökning av den garanterade undervisningstiden i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer med 120 timmar kan användas för att i så stor utsträckning som möjligt stärka elevernas matematikkunskaper. Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket samråda med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet, Skolinspektionen och övriga berörda skolmyndigheter. Skolverket ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 september 2012.

Uppdrag givna i särskild ordning som har reviderats i regleringsbrev

 1. Regeringsbeslut den 14 februari 2008 (U2008/1045/SV) med uppdrag om mål och slutprov på varje studieväg i sfi. Uppdraget ändras härmed på så sätt att övergångstiden för hur länge de prov som inte är it-baserade får användas tas bort. Utgångspunkten för arbetet är att slutproven ska vara it-baserade. I vissa fall och för vissa elevgrupper som behöver det ska dock prov i pappersformat tillhandahållas. Uppdraget har tidigare kompletterats genom att Skolverket ska utveckla samtliga delar i de it-baserade proven inom sfi, där Skolverket fortsatt ska se över frågan om tekniska lösningar kopplade till it-baserade prov, bl.a. säkerhetslösningar. Proven ska testas i ett urval av kommuner. Skolverket ska också enligt det tidigare uppdraget utreda förutsättningarna för att utveckla proven för personer med funktionsnedsättning. Det kompletterande uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2012. Skolverket ska årligen senast den 15 november redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur arbetet med slutproven fortlöper.  
 2. Regeringsbeslut den 21 januari 2010 (U2010/259/S) med uppdrag att implementera beslutade och planerade reformer m.m. inom hela det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor liksom förskolor. Uppdraget ska redovisas årligen. Enligt regeringsbeslut den 5 augusti 2010 (U2010/4443/S) ändrades uppdraget på så sätt att Skolverket ska implementera förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan. I arbetet med implementeringen ska stöd- och kommentarmaterial framställas för personal i förskolan. En promemoria som har tagits fram av en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet (U 2010:A) ska utgöra ett underlag för implementeringen.  
 3. Regeringsbeslut den 20 januari 2011 (U2010/5830/S och U2011/375/S) med uppdrag att utforma utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. En plan för uppdragets genomförande ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2012. Uppdraget ska slutligt redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2014. En miljon kronor utbetalas efter rekvisition av Kammarkollegiet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2011 uppförda ramanslaget 2:7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder, anslagsposten 9 del till Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats vid arbetets slut ska återbetalas till Kammarkollegiet på inkomsttitel senast den 15 december 2014.   
 4. Regeringsbeslut den 22 juni 2011 (U2011/567/S och U2011/2649/S) med förnyat uppdrag att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Uppdraget ska löpande redovisas i myndighetens årsredovisning och slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 januari 2015. Uppdraget ändras på så sätt att det även ska ingå att kartlägga omfattningen av problemet med s.k. maktlekar i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt att föreslå hur skolorna kan arbeta med att förebygga sådana maktlekar. Denna del av uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 februari 2013. 

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2648/S) med uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en befattningsutbildning för rektorer och motsvarande. Utbildningen ska upphandlas av statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

 2. Regeringsbeslut den 4 september 2008 (U2008/5625/S) med uppdrag att sprida information till huvudmännen och andra berörda om förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Skolverket ska även redovisa arbetet med statsbidraget. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.

 3. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8180/S) med uppdrag att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Uppdraget ersätter tidigare uppdrag om att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S).

 4. Regeringsbeslut den 7 maj 2009 (IJ2009/959/IU) med uppdrag om försöksverksamhet med sfi-bonus. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 maj 2012.

 5. Regeringsbeslut den 25 februari 2010 (IJ2010/368/DISK) med uppdrag att under en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län respektive Sametinget senast den 15 november 2011 respektive senast den 15 oktober 2012.

 6. Regeringsbeslut den 10 juni 2010 (U2010/3614/S) med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (2011–2015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.

 7. Regeringsbeslut den 17 juni 2010 (S2007/11029/HS, delvis) och den 8 juli 2010 (N2010/4562/ENT) med uppdrag till Tillväxtverket och Skolverket att i samverkan genomföra informations- och kunskapshöjande insatser som främjar entreprenörskap inom vård- och omsorgsutbildningar i gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen och högskolan. Myndigheterna lämnade den 31 mars 2011 en delrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) när det gäller vilka insatser som har genomförts och hur många som har tagit del av insatserna. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 januari 2013.

 8. Regeringsbeslut den 1 juli 2010 (U2010/4021/G) med uppdrag att ansvara för nationella kursprov för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik samt engelska. För prov som ges under perioden höstterminen 2011– vårterminen 2013 ska prov utvecklas såväl för kurser i dagens gymnasieskola som för kurser i den reformerade gymnasieskolan. Skolverket ska i årsredovisningen årligen redovisa hur arbetet fortlöper.

 9. Regeringsbeslut den 16 december 2010 (U2010/7661/S) med uppdrag att i samarbete med Högskoleverket genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena samt de nya lärar- och förskollärarutbildningarna. Avstämning ska ske fortlöpande med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

 10. Regeringsbeslut den 24 februari 2011 (U2011/1195/S) med uppdrag att svara för fortbildning av rektorer. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2012 och därefter årligen i Skolverkets årsredovisning.

 11. Regeringsbeslut den 30 juni 2011 (U2011/4050/S) med uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i skolväsendet enligt skollagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2012. 

 12. Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (U2011/5531/S) med uppdrag att svara för genomförandet av det s.k. Lärarlyftet II.
 13. Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST delvis) med uppdrag att tillsammans med flera andra myndigheter arbeta enligt de delmål som regeringen har slagit fast för respektive myndighet i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (regeringsbeslut den 16 juni 2011). Skolverket ska årligen redovisa sitt arbete i en särskild rapport senast den 15 mars under perioden 2012–2015. Arbetet inom utbildningsområdet redovisas samlat av Skolverket i samråd med Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 15 mars 2016.

 14. Regeringsbeslut den 27 oktober 2011 (U2011/5948/S) med uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser för lärare samt vid behov utveckla material för att stödja utvecklingen av ämnet idrott och hälsa i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 mars 2014. En utvärdering av utbildningsinsatserna ska ingå i slutredovisningen. Skolverket ska också i samband med årsredovisningen för 2012 lämna en rapport om hur uppdraget genomförs.

 15. Regeringsbeslut den 27 oktober 2011 (U2011/5947/S, U2011/2269/S delvis, U2010/7669/S delvis, U2011/263/S delvis) med uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. En modell för uppföljning av kvaliteten på och tillgången till elevhälsa ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2013. Uppdraget som helhet ska redovisas senast den 1 april 2016. En kartläggning och en aktiv granskning av hur insatserna har bidragit till en förstärkt elevhälsa ska ingå i redovisningen. Skolverket ska också i samband med årsredovisningen varje år under den tid uppdraget pågår lämna en rapport om hur uppdraget genomförs.

 16. Regeringsbeslut den 24 november 2011 (U2011/6543/S) med uppdrag att kvalitetssäkra de nationella proven i grundskolan, sameskolan och specialskolan samt i gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa att syftet med de nationella proven uppfylls. Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket samråda med Skolinspektionen. Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet. Skolverket ska redovisa vissa delar av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2012. Skolverket ska sedan i årsredovisningen årligen redovisa hur uppdraget i sin helhet fortlöper. En slutlig redovisning av uppdraget ska lämnas  till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 juni 2014.
 17. Regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6675/UC) med uppdrag till Skolverket med flera myndigheter att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor. Därmed förlängs även det uppdrag att följa utvecklingen av ungas levnadsvillkor som berörda myndigheter fick under 2008 och 2010 (IJ2008/718/UF, IJ2008/2511/UF och IJ2010/2002/UF) med ytterligare två år. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Ungdomsstyrelsen senast den 15 mars 2012 och den 15 mars 2013, med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 18. Regeringsbeslut den 8 december 2011 (U2011/6863/S) med uppdrag att förbereda en insats för att stödja ett urval av grundskolor i utanförskapsområden. Uppdraget ska delredovisas i årsredovisningen för 2013 och 2014 samt slutligt i en särskild redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 april 2015.

 19. Regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6674/S) med uppdrag att under 2012-2014, med start våren 2012, svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer.

 20. Regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7077/GV) med uppdrag att förbereda inrättandet av den nya gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2013.
 21. Regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7067/S) med uppdrag att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet. En plan för genomförandet ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2012. En uppföljning ska lämnas senast den 30 maj 2012. Uppdraget ska redovisas löpande i myndighetens årsredovisning och slutrapporteras senast den 1 mars 2015.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

 1. Skolverket ska samverka med Statens kulturråd om regeringens satsning Skapande skola.

 2. Skolverket ska samråda med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i dess uppdrag att utvärdera försöksverksamhet med sfi-bonus enligt regeringsbeslutet den 7 maj 2009 (IJ2009/960/IU). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 december 2012.

 3. Skolverket ska samverka med Högskoleverket i dess uppdrag att vidareutveckla metoder för bedömning av utländsk utbildning i syfte att förbättra och stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning.

 4. Skolverket ska samråda med Skolinspektionen i syfte att underlätta Skolinspektionens genomförande av dess uppdrag om viss central rättning av nationella prov enligt regeringsbeslut den 24 november 2011 (U2011/6544/GV).

 5. Skolverket ska samråda med Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med anledning av uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet enligt regeringsbeslut den 25 mars 2010 (N2010/2405/RT).

 6. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag att ansvara för genomförandet av utvärderingar av pilotstudier för att pröva ett australiskt självmordsförebyggande utbildningsprogram under svenska förhållanden enligt regeringsbeslut den 18 november 2010 (S2010/8258/FH). Uppdraget ska redovisas  till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2012.

 7. Skolverket ska samråda med Länsstyrelsen i Östergötlands län i dess uppdrag att genomföra insatser i syfte att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja enligt regeringsbeslut den 27 maj 2010 (IJ2010/961/JÄM). Uppdraget att sprida och genomföra metodstödet ”Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungas rättigheter” blev förlängt i länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåren 2011 och 2012 och ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2013.

 8. Skolverket ska samråda med Rikspolisstyrelsen i dess uppdrag att initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella (Ju2011/1906/KRIM). Rikspolisstyrelsen ska upprätta en projektplan med en beskrivning av vilka kommuner som ska ingå i pilotverksamheten. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2012. Ett bedömningsinstrumentet ska redovisas senast den 31 oktober 2013.

 9. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till arbetsmiljön i skolan (S2011/6075/FS). Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2013.

 10. Skolverket ska samråda med Livsmedelsverket i dess uppdrag att stödja arbetet med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning (U2011/5949/S). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 mars 2014. En utvärdering av utbildningsinsatserna ska ingå i slutredovisningen. Livsmedelsverket ska också i samband med årsredovisningen för 2012 lämna en rapport om hur uppdraget genomförs.

 11. Skolverket med flera myndigheter ska samråda med Länsstyrelsen i Östergötlands län i dess uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja enligt regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7068/UC). Uppdraget ska som helhet vara genomfört senast den 31 december 2014. Länsstyrelsen ska lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 juni 2013. Vidare ska Länsstyrelsen lämna en slutrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 13 februari 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk375 996
ap.1Statens skolverk (ram)375 996

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk854 067
ap.2Internationella studier (ram)15 000
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)347 167
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)42 500
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)449 400
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet2 959
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)2 959

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Internationella studier

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för internationella studier.

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Medel ska även användas för:  

 • internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik,
 • stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige, och
 • statsbidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. 

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor ut till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci.

Högst 146 000 000 kronor får användas för statsbidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Av beloppet får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader för och uppföljning av utbildningen.

Totalt 500 000 kronor ska betalas ut till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.

Myndigheten ska fördela högst 25 500 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut om att under fem år (20112015) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2010/3614/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem får myndigheten belasta anslagsposten med högst 108 000 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppgift att legitimera lärare och förskollärare, komplettera legitimationer med ytterligare behörighet, utnämna lektorer och därtill hörande uppgifter får myndigheten belasta anslagsposten med högst 76 000 000 kronor. Anläggningstillgångar får finansieras med dessa medel, vilket utgör ett undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

För utgifter som avser Lärarnas ansvarsnämnd får Skolverket belasta anslagsposten med högst 1 800 000 kronor.

Totalt 500 000 kronor ska betalas ut till Skolinspektionen för kostnader till följd av möjligheten att anmäla ärenden till Lärarnas ansvarsnämnd.

Totalt 200 000 kronor ska betalas ut till Domstolsverket för kostnader till följd av möjligheten att överklaga beslut om legitimation.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska betalas ut till World Skills Sweden (yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkes-SM.

Högst 2 000 000 kronor ska betalas ut till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

För utgifter i enlighet med myndighetens uppdrag att stimulera entreprenörskap inom ramen för regeringens strategi för entreprenörskap i skolan får myndigheten belasta anslagsposten med 24 500 000 kronor. Av medlen ska 7 000 000 kronor betalas ut till Ung företagsamhet.

Högst 1 500 000 kronor ska betalas ut för projektet Matena för vidareutveckling av samverkan mellan skola och teknikföretag inom matematik, naturvetenskap och teknik, MNT-området.

ap.5 Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition

Medlen får användas för att finansiera en utredning om utbildning av nyanlända elever.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

För utgifter i enlighet med uppdraget till Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) att vara förmedlingsorgan för förvaltningspartnerskap (U2011/7241/UH) ska Skolverket efter rekvisition betala ut 800 000 kronor till IPK. 

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag om genomförande av skolreformer (U2010/259/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 34 000 000 kronor. Anläggningstillgångar får finansieras med dessa medel, vilket utgör ett undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

För utgifter i enlighet med förordningen (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan får Skolverket belasta anslagsposten med högst 24 600 000 kronor. Av tilldelade medel får Skolverket disponera högst 2 100 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information och administration av försöksverksamheten.

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser med anledning av införandet av betyg i årskurs 6 får Skolverket belasta anslagsposten med högst 15 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med Skolverkets förnyade uppdrag att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande behandling (U2011/567/S och U2011/2649/S) får Skolverket disponera 10 000 000 kronor från anslagsposten.

För uppdraget att stödja ett urval av grundskolor i utanförskapsområden (U2011/6863/S) får Skolverket disponera 20 000 000 kronor från anslagsposten.

För uppdraget att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa (U2011/5947/S) får Skolverket disponera högst 50 000 000 kronor från anslagsposten.

För uppdraget att stödja skolors utveckling av ämnet idrott och hälsa (U2011/5948/S) får Skolverket disponera högst 2 000 000 kronor från anslagsposten.

Skolverket ska efter rekvisition betala ut högst 2 000 000 kronor till Livsmedelsverket för utgifter i enlighet med uppdraget till Livsmedelsverket om näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning (U2011/5949/S).

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att förbereda inrättandet av den nya gymnasiesärskolan (U2011/7077/GV) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 15 000 000 kronor. `

För uppdraget att kartlägga och analysera hur en ökning av den garanterade undervisningstiden i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer kan användas får Skolverket belasta anslagsposten med högst 1 000 000 kronor.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk218 134
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)218 134

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2012 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2012 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2012Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4214 055 000
Kristianstads kommun4615 394 000
Stockholms kommun258 366 000
Umeå kommun248 751 000
 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 387 elever och totalt verksamhetsstöd till 107 065 000 kronor för 2012, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2012 ska uppgå till 6 200 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län enligt avtal mellan staten och Landstinget i Södermanlands län om utbildning för psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 660 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

Bidrag lämnas enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 1 000 000 kronor för kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk141 453
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)31 000
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)110 453

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 300 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 058 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst, och
 • 4 385 500 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Utbetalningarna ska ske under månaderna februari och september 2012, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Piteå och Stockholms kommuner. Grundbidrag respektive bidrag per elev enligt 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2012 utgöra 500 000 kronor respektive 23 400 kronor. Statsbidrag ska lämnas till de nämnda kommunerna med ett grundbidrag och ett bidrag per elev.

Statsbidrag lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansar-utbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 2 557 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 2 557 000 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 6 031 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2012.

Statsbidrag lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 000 000 kronor. Utbetalning  ska ske i februari 2012 efter rekvisition.

Statsbidrag enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Piteå kommun, lämnas till Piteå kommun med 200 000 kronor för förberedelse av inrättande av förberedande dansarutbildning. Utbetalning ska ske i februari 2012.

Av medlen på anslagsposten får Skolverket använda högst 3 000 000 kronor för Rådet för dansarutbildnings verksamhet.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten ska användas för följande ändamål.

Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2012 utgöra 76 500 kronor respektive 54 600 kronor per årselevplats.

Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder.

För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 11 kap. 4–6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2–4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2012 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i senast nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 45 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.

För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning efter utången av juni 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2012 utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som Skolverket har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 45 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor samt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i 4 § nämnda avtal ska för bidragsåret 2012 utgöra 76 300 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 4 § nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 4 kap. 12 § förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2011 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som Skolverket har föreskrivit med stöd av 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039), riksprislistan. För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har förekrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 14 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ nämnda avtal ska för bidragsåret 2012 utgöra 54 600 kronor samt 14 900 kronor per elev i gymnasieutbildning och 11 800 kronor per elev i grundskoleutbildning.

Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2012 utgöra 38 300 kronor per termin och elev.

Statsbidrag enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

Skolverket ska efter rekvisition betala ut högst 1 000 000 kronor till Kulturfonden för Sverige och Finland för projektet Finska nu (U2011/3494/S). 

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk102 340
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)100 740
ap.2Utvecklingsarbete (ram)1 600

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2012 utgöra 12 820 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 8 december 2003. Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2012 utgöra 12 820 kronor per elev.

Bidrag lämnas även för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2012 utgöra 12 820 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2012 utgöra 12 820 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Skolverket.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Skolverket.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till av personal som är anställd av Skolverket vid Europaskolorna.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel under anslagsposten får användas inom ramen för Skolverkets utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Skolverket ska redovisa de insatser som har genomförts.

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk502 500
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)462 000
ap.3Fortbildning av förskollärare och förskolechefer (ram)40 500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

Högst 434 200 000 kronor får lämnas som bidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2011/5531/S).  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 7 800 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration och uppföljning av insatserna för lärarfortbildning. 

För utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av rektorer (U2011/1195/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 20 000 000 kronor.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 12 § första stycket 2 anslagsförordningen (2011:223) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

ap.3 Fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Medel under anslagsposten får användas till utgifter i enlighet med Skolverkets uppdrag att svara för fortbildning av förskollärare och förskolechefer (U2011/6674/S). Skolverket får disponera högst 1 200 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna. Kostnaderna ska särredovisas. 

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 12 § första stycket 2 anslagsförordningen får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

1:11

Förstärkning av basfärdigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk250 000
ap.1Förstärkning av basfärdigheter (ram)250 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Förstärkning av basfärdigheter

Bidrag lämnas enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket under 2012 disponera högst 1 000 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information, administration och uppföljning. Kostnaderna ska särredovisas.

1:15

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk602 443
ap.1Statsbidrag för vuxenutbildning (ram)25 000
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)9 628
ap.3Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (ram)157 670
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)58 000
ap.8Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux och särvux (ram)352 145

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Statsbidrag för vuxenutbildning

Anslagsposten ska belastas med utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att betala ut statsbidrag till kommunerna för ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Skolverket ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 515 800 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2012 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 9 112 200 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.3 Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Skolverket ska, utan rekvisition, betala ut 157 670 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som bidrag för studie-, bildnings- och utbildningsverksamheten. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m. 

Förarutbildningar för vuxna har tidigare bedrivits som påbyggnadsutbildningar med statsbidrag. Påbyggnadsutbildningarna upphörde 2009 och mot den bakgrunden ges möjligheten för de kommuner som är villiga att anordna förarutbildningar att ansöka om statsbidrag för sådana utbildningar som bedrivs enligt kursplaner som har föreskrivits av Skolverket. 

ap.8 Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux och särvux

Anslagsposten får belastas med högst 250 000 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda m.m.

Anslagsposten får belastas med högst 102 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.111 2803 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.20Allt0
ap.325 62287 0000
ap.40Allt0
ap.589Inget0
ap.90Allt0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.26 544Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.1930Inget0
ap.23 314Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.13 0653 %0
ap.20Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.113 860Inget0
ap.31 215Inget0
1:11 Förstärkning av basfärdigheter
ap.10Inget0
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1750Inget0
ap.2289Inget0
ap.34 730Inget0
ap.61 740Inget0
ap.810 56486 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
1:5 ap.21:5 ap.3100 %
1:5 ap.41:5 ap.3100 %
1:5 ap.91:5 ap.3100 %
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
1:15 ap.131:15 ap.8100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.4ram
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.2ram
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.13ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.230 70012 10011 1007 5002015
ap.3281 300107 900100 90072 5002015
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1401 000345 00040 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)46 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)32 834
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2531 333
2012-02-2531 333
2012-03-2531 333
2012-04-2531 333
2012-05-2531 333
2012-06-2531 333
2012-07-2531 333
2012-08-2531 333
2012-09-2531 333
2012-10-2531 333
2012-11-2531 333
2012-12-2531 333
Summa375 996
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, polisenheten, enheten för processrätt och domstolsfrågor samt kriminalpolitiska enheten
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten, enheten för familj och sociala tjänster samt enheten för folkhälsa och
sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen, enheten för kommunal ekonomi samt enheten för statlig bolagsförvaltning
Landsbygdsdepartementet, djur- och livsmedelsenheten
Miljödepartementet, klimatenheten samt miljöanalysenheten
Näringsdepartementet, enheten för regional tillväxt
Utbildningsdepartementet, enheten för ungdomspolitik och det civila samhället samt jämställdhetsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten, enheten för diskrimineringsfrågor samt enheten för integration och
urban utveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Migrationsverket
Svenska institutet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Barnombudsmannen
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Ungdomsstyrelsen
Myndigheten för yrkeshögskolan
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Högskoleverket
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Diskrimineringsombudsmannen
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Göteborgs kommun
Kristianstads kommun
Krokoms kommun
Lessebo kommun
Malmö kommun
Mjölby kommun
Nybro kommun
Piteå kommun
Stockholms kommun
Umeå kommun
Örebro kommun
Landstinget i Södermanlands län
Grennaskolan Riksinternat
Lundsbergs skola
Samernas Utbildningscentrum
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: