Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:5

2011-11-10
S2011/9039/PBB
S2011/9860/PBB
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
58193 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2011/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

19 januari,
23 februari,
5 maj,
1 augusti,
28 oktober.

2

Organisationsstyrning

SGI ska i årsredovisningen redovisa, för respektive verksamhetsgren, de totala kostnaderna och intäkterna för, och det totala antalet årsarbetskrafter i, verksamheten. Uppgifterna ska redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovisningen ska vidare för varje verksamhetsgren framgå

- verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet,
- tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.

3

Uppdrag

Uppdrag 1

SGI ska i en lägesrapport redovisa vilka insatser som gjorts inom ramen för anslag 1:10 Klimatanpassning i samband med årsredovisningen. En delredovisning av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2011. Slutredovisning av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 mars 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:3

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut32 102
ap.1Statens geotekniska institut (ram)32 102

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens geotekniska institut
ap.19633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)15 400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)9 600
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 675
2011-02-252 675
2011-03-252 675
2011-04-252 675
2011-05-252 675
2011-06-252 675
2011-07-252 675
2011-08-252 675
2011-09-252 675
2011-10-252 675
2011-11-252 675
2011-12-252 677
Summa32 102
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar ska Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mattias Janland
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket