Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2011-12-22
Fi2011/5284
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader och anslaget 1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 25, bet. 2011/12:FiU3, rskr. 2011/12:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket81 975 063
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)58 323 822
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)23 651 241

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i nio län, vilket innebär att anslagsposten minskas med 484 000 000 kronor 2012.

ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i nio län, vilket innebär att anslagsposten ökas med 484 000 000 kronor 2012.

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 093 472
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)3 093 472

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 550
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)5 500

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.117 497Inget0
ap.27 096Inget0
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.192 804Inget0
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.3ram
På regeringens vägnar
Peter Norman
Kjell Ellström
Kopia till

Finansdepartementet/BA, KLS och EIT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Rådet för kommunal redovisning
Rådet för främjande av kommunala analyser
Sveriges Kommuner och Landsting