Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2011-11-10
U2011/6224/UC
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Ungdomsstyrelsen
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2011/11:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av statsbidrag till ungdomsorganisationer och till lokal barn- och ungdomsverksamhet 

Redovisning av fördelning av statsbidrag till ungdomsorganisationer enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer:

- vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag samt antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön,

- vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.

Redovisning av bidragsfördelningen för statsbidraget till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå:

- Redovisning av organisationsbidrag till de organisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar i dessa organisationer fördelat på ålder.

- Redovisning av de ideella organisationer som får stöd genom statsbidrag till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå i syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser. Vidare ska redovisas under hur lång tid dessa organisationer fått detta stöd samt resultatet av det givna stödet.

- Redovisning av statsbidrag till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå som har fördelats till ungdomsorganisationer på lokal nivå som vill arbeta med engagemangsguider.

- Redovisning av statsbidrag till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå som har fördelats till verksamheter som syftar till att utveckla nya eller befintliga verksamheter för ungdomar i åldern 16-25 år som varken studerar, arbetar eller söker arbete i syfte att de ska komma in på arbetsmarknaden eller påbörja vidare studier.

2

Organisationsstyrning

1. Verksamhetsstyrning

Ungdomsstyrelsen ska

- redovisa en analys av behovet av åtgärder för att förstärka myndighetens verksamhetsstyrning samt ekonomiska styrning. Av analysen ska framgå vilka åtgärder som redan vidtagits och vilka som återstår att vidta,

- redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att integrera verksamhetsstyrning och ekonomisk styrning i myndighetens verksamhetsplan,

- redovisa hur myndighetens uppdrag planeras så att avsatta medel används inom angiven tidsram, 

- se över insatserna för att stödja den kommunala ungdomspolitiken och insatsernas resultat i syfte att förtydliga och öka effekten av myndighetens stöd till den kommunala ungdomspolitiken, samt

- redovisa de åtgärder som i övrigt har vidtagits med anledning av Statskontorets myndighetsanalys (2010:10).

2. Prognoser

Samtliga myndigheter ska för de anslagsdelar respektive myndighet disponerar redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

1. Tematisk analys av ungdomars bostadssituation

Ungdomsstyrelsen ska under 2011 genomföra en tematisk analys av ungdomars bostadssituation. Analysen ska syfta till att öka kunskaperna om ungdomars situation på bostadsmarknaden, de insatser som görs lokalt för att underlätta ungdomars etablering på bostadsmarknaden samt ungdomars egna strategier för att hitta ett boende. Ungdomsstyrelsen ska i analysen sätta situationen på bostadsmarknaden i relation till ungdomars levnadsvillkor i övrigt. Särskilt bör belysas om bostadssituationen påverkar ungdomars arbetsmarknadsetablering och familjebildning. Eventuella skillnader beroende på ålder, bostadsort, eventuell funktionsnedsättning samt mellan inrikes och utrikes födda ska belysas inom ramen för uppdraget. Ungdomsstyrelsen ska också lyfta fram goda exempel från kommuner som arbetar aktivt med frågan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2011.

2. Planera genomförandet av en attityd- och värderingsstudie bland ungdomar

Ungdomsstyrelsen ska planera hur en undersökning av ungdomars attityder och värderingar ska genomföras. Denna undersökning bör liksom de tidigare attityd- och värderingsstudier som Ungdomsstyrelsen har genomfört omfatta attityder och värderingar till livsåskådningsfrågor, demokrati, utbildning, arbete, fritid och hälsa. Undersökningen bör genomföras 2012 och redovisas 2013. Ungdomsstyrelsen ska redovisa en plan för undersökningen senast den 31 oktober 2011.

3. Utveckla ett verktyg för uppföljning av lokala åtgärder för att stödja ungdomar som varken arbetar eller studerar

Ungdomsstyrelsen ska utveckla ett verktyg för uppföljning av de åtgärder som kommunerna genomför i syfte att stödja ungdomar som varken arbetar eller studerar. Ett förslag på en teoretisk modell för denna uppföljning tas fram genom en förstudie inom Regeringskansliet. I modellen ingår kartläggning och jämförelser mellan olika typer av verksamheter samt uppföljning av i vilken utsträckning insatserna resulterat i arbete, studier, praktik eller företagande. Ungdomsstyrelsen ska utifrån denna modell utveckla ett verktyg för uppföljning, sprida det för användning på lokal nivå samt med hjälp av verktyget identifiera möjliga utvecklingsområden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2012.

4. Genomförande och samordning av EU:s Frivillligår 2011

Ungdomsstyrelsen ska samordna genomförandet av EU:s Frivilligår 2011 tillsammans med berörda aktörer. Ungdomsstyrelsen disponerar för denna uppgift 240 000 kronor på det inom utgiftsområde 17 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 8 Europeiska Unionens Frivilligår 2011. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2012.

5. Utbildningsinsatser för att stärka unga hbt-personer i fritidsverksamheter

Ungdomsstyrelsen ska under åren 2011-2013 genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 4 000 000 kronor årligen på det inom utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Uppdraget ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2012. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2012 och slutligt redovisas senast den 31 januari 2014. Av slutredovisningen ska ska framgå vilka utbildningsinsatser som genomförts, vilka som deltagit, den geografiska spridningen samt vilka resultat och slutsatser som kan konstateras.

6. Insatser för att förebygga och motverka sexuell exploatering bland unga

Ungdomsstyrelsen ska fortsätta genomföra utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via Internet och andra interaktiva medier. Utbildningen ska riktas till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för skola, fritidsverksamhet och socialtjänst samt andra relevanta verksamheter. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor per år under åren 2011-2013, på det inom utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2014. Av redovisningen ska framgå vilka utbildningsinsatser som genomförts, vilka som deltagit, den geografiska spridningen samt vilka resultat och slutsatser som kan konstateras.

7. Insatser inom ramen för handlingsplanen för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja

Ungdomsstyrelsen får i fortsatt uppdrag att under 2011–2014 genomföra insatser i syfte att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. I uppdraget ingår att genomföra utbildningsinsatser bland berörd personal inom statliga, kommunala och fristående verksamheter, sprida information och vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 4 000 000 kronor årligen på det inom utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Myndigheten ska senast den 1 november 2012 lämna en delredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) avseende vilka insatser som genomförts och hur många som har tagit del av insatserna. Uppdraget ska på samma sätt slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2015.

Ungdomsstyrelsen får som kompletterande uppdrag att översätta broschyren Får jag gifta mig med vem jag vill? till relevanta språk. I uppdraget ingår att trycka och att sprida broschyren till relevanta aktörer. För att genomföra uppdraget får Ungdomsstyrelsen disponera högst 500 000 kronor på det inom utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Uppdraget ska vara genomfört senast den 31 december 2011. Ungdomsstyrelsen ska senast den 16 januari 2012 lämna en ekonomisk redovisning av uppdraget och dess genomförande till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

8. Partsgemensamt forum

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att sammankalla och administrera ett partsgemensamt forum för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer i enlighet med vad som anges i regleringsbrev för 2011 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn. Ungdomsstyrelsen disponerar på det inom Utgiftsområde 17 uppförda anslaget 13: 6 Insatser för den ideella sektorn 600 000 kronor för uppdragets genomförande. I uppdraget ingår att redovisa en rapport utifrån det civila samhällets organisationers perspektiv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2012.

9. Stöd för engagemangsguider

Ungdomsstyrelsen får i fortsatt uppdrag att stödja ungdomsorganisationer som vill arbeta med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär bland ungdomar i bostadsområden med lägre organisationsgrad i enlighet med bilaga 3 i detta regleringsbrev. För detta ändamål disponerar Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor. Ungdomsstyrelsen får vidare i uppdrag att 2011-2013 stödja organisationer som vill arbeta med engagagemangsguider och liknande metoder bland kvinnor och flickor i områden med lägre organisationsgrad. Ungdomsstyrelsen disponerar för detta ändamål 7 000 000 kronor årligen på det inom utgiftsområde 13 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 april 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa vilka som har fått bidrag och med vilka belopp samt resultat och slutsatser av bidragsgivningen.

10. Stöd för organisationernas arbete mot diskriminiering

Ungdomsstyrelsen ska 2011-2012 fortsätta att stödja organisationernas arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna verksamheten. För detta ändamål får Ungdomsstyrelsen disponera 4 000 000 kronor årligen på det inom utgiftsområde 13 uppförda anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 11. Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 april 2013 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa hur organisationerna arbetat mot diskriminering och för jämställdhet samt resultatet av detta arbete. Vidare ska redovisas vilka som har fått bidrag, med vilka belopp samt slutsatser vad gäller bidragsgivningen.

11. Dialog värdegrund

Ungdomsstyrelsen ska bland annat utlysa och fördela medel till organisationer inom det civila samhället som dels genomför ett arbete för att stärka ungdomars demokratiska värderingar och förebygger att ungdomar utvecklar ett antidemokratiskt agerande eller rekryteras till antidemokratiska rörelser, dels förmedlar demokrati- och ledarskapsutbildning till unga som kan agera som förebilder på lokal nivå. Uppdraget beskrivs närmare i regleringsbrev för anslag 6:1 Allmänna val och demokrati. För uppdragets genomförande disponerar Ungdomsstyrelsen 7 000 000 kronor på det inom utgiftsområde 1 uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 14.  

Befintliga uppdrag

Ungdomsstyrelsens befintliga uppdrag framgår av bilaga 2.

12. EU-programmet Ett Europa för medborgarna i Sverige

Ungdomsstyrelsen ska fungera som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Den nationella kontaktpunkten har som uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen. För genomförandet av uppdraget får Ungdomsstyrelsen 2011 disponera 50 000 kronor inom utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 14 Dialog för samhällets värdegrund.

Ungdomsstyrelsen ska senast den 31 mars 2013 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen27 111
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)27 111

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 153
ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (ram)3 830
ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)600
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
ap.11Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut (ram)223
Disponeras av Ungdomsstyrelsen245 287
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)71 942
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 700
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.4Stöd till expertgruppen EGYA inom Östersjöstaternas råd (ram)0
ap.9Stöd till arbetsgruppen WGYP inom Barentsrådet (ram)0
ap.10Stöd till en världsscoutjamboree i Sverige 2011 (ram)0
ap.12Statligt stöd till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)164 180
ap.7Bidrag t ungdomsverk - del till US - int. org. (ram)465

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten får användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

Återbetalade medel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för Europeiska Unionens program Ung och aktiv i Europa.

Ungdomsstyrelsen ska säkerställa internrevision av EU-programmet Ung och Aktiv i Europa samt bistå Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vad gäller kontroll och revision av programmet.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten får användas för finansiering av utvecklingsinsatser för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Ungdomsstyrelsen ska senast den 31 mars 2012 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa vilka utvecklingsinsatser som genomförts, vilka prestationer som åstadkommits samt dessas kostnader. 

Återbetalade bidragsmedel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden.

ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. Ökningen om 651 000 kronor ska användas för en fortsatt satsning på europeiskt samarbete, inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2011. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2012.

ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationella ungdomsutbyten genom MyTellus.com. CIU ska senast den 1 juni 2011 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa en plan för sin verksamhet och dess finansiering 2012. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2011. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2012.

ap.7 Bidrag t ungdomsverk - del till US - int. org.

Från anslagsposten finansieras Sveriges stöd med

- 105 000 kronor för ungdomspolitiskt samarbete inom Östersjöstaternas råd inom expertgruppen Baltic Sea Expert Group on Youth Affairs (EGYA) som ansvarar för Östersjösekretariatet för ungdomsfrågor i Kiel, Tyskland. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet. 

- 160 000 kronor till ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet, inom arbetsgruppen Working Group on Youth Policy (WGYP) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medlen betalas ut mot faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet. 

- 200 000 kronor för att Ungdomsstyrelsen under 2011, inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet, ska genomföra en konferens för att stärka det ungdomspolitiska samarbetet inom Barentsområdet.

ap.8 Forskning om ungdom

Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Medlen får rekvireras senast den 1 december 2011. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2012.

Rådet ska senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Utbildingsdepartementet) redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.10 Stöd till en världsscoutjamboree i Sverige 2011

Medlen får användas till genomförandet av en världsscoutjamboree i Sverige 2011. 3 100 000 kronor betalas ut till Svenska scoutrådet efter rekvisition senast den 1 november 2011. Medel som inte utnyttjats för ändamålet ska återbetalas till Ungdomsstyrelsen senast den 31 december 2011.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas för finansiering av ungdomspolitiska åtgärder efter beslut av regeringen.

ap.12 Statligt stöd till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Anslagsposten får användas till statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.

Återbetalade medel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden. 

Ungdomsstyrelsen ska:

1. utlysa och fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna. Bidraget ska beräknas som en procentsats i förhållande till det bidrag som de beviljats för bidragsåret 2011 i enlighet med förordning (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer, och

2. utlysa och fördela 24 080 000 kronor som projektbidrag enligt följande:

- 15 080 000 kronor till nya organisationer och verksamhetsformer som inte kan få medel enligt de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder eller stiftelser,

- 3 000 000 kronor till ungdomsorganisationer som vill arbeta med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå, och

- 6 000 000 kronor till organisationer som på lokal nivå i samarbete med kommunerna vill arbeta med stödinsatser riktade till ungdomar i åldern 16-25 år, som varken studerar arbetar eller söker arbete i syfte att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden eller påbörja vidare studier.

 

Ungdomsstyrelsen ska utlysa och fördela medlen i enlighet med riktlinjer i bilaga 3.

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder. Återbetalade medel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.18133 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Allt0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 259
2011-02-252 259
2011-03-252 259
2011-04-252 259
2011-05-252 259
2011-06-252 259
2011-07-252 259
2011-08-252 259
2011-09-252 259
2011-10-252 259
2011-11-252 259
2011-12-252 262
Summa27 111
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/DEM
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet