Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2011-12-20
S2011/11229/VS (delvis)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2012 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Statens beredning för medicinsk utvärdering: 

  • förbättrad patientsäkerhet  
  • insatser för de mest sjuka äldre   
  • insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin  
  • insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
  • kvalitetsregister
  • vissa ersättningar till utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården (Dagmaröverenskommelsen)
  • stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område  
  • rehabiliteringsgarantin

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens beredning för medicinsk utvärdering ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli,

den 26 oktober.

3

Uppdrag

1. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. SBU ska utgå från Försäkringskassans behov av ökad kunskap vid handläggning av arbetsskador. SBU ska samråda med Försäkringskassan. Uppdraget pågår t.o.m. 2014. SBU ska senast den 31 mars 2012 rapportera hur arbetet fortlöper. Finansiering av uppdraget sker genom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

2. SBU ska fortsätta att bedriva en upplysningstjänst under 2012 dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med olika kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. Under 2012 ska SBU förstärka sin marknadsföring av tjänsten till hälso- och sjukvården. Finansiering av uppdraget sker genom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. SBU ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2012.

3. Statens beredning för medicinsk utvärdering ska granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar för 2012. Finansiering av uppdraget sker genom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. SBU ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering56 702
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)51 655
ap.2Otillräckligt utvärderade metoder (ram)5 047

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Otillräckligt utvärderade metoder

Medlen disponeras av SBU för drift av ett sekretariat med uppgift och syfte att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 5503 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 200
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 726
2012-02-254 726
2012-03-254 726
2012-04-254 726
2012-05-254 726
2012-06-254 726
2012-07-254 726
2012-08-254 726
2012-09-254 726
2012-10-254 726
2012-11-254 726
2012-12-254 716
Summa56 702
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering
1:2 ap.2Otillräckligt utvärderade metoder
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Ulrika Axelsson Jonsson
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Myndigheten för vårdanalys