Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2011-12-15
U2011/7075/UC
U2011/7057/SAM (delvis)
U2011/3718/UC m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 14:1 och 14:2 inom utg.omr. 17
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen och anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 308 521
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 305 625
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)396
ap.2Insatser efter regeringsbeslut (ram)2 500

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget ska betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

ap.2 Insatser efter regeringsbeslut

Anslagsposten får användas efter regeringens beslut.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Bidrag ska, efter rekvisition, utbetalas till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet16 795
ap.1Bidrag till kontakttolkutbildning (ram)16 795

Villkor för anslag 14:2

ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

Av medlen ska 4 105 000 kronor användas för statsbidrag för rättstolkningskurser och statsbidrag för auktoriserade tolkar och preparandkurser inför auktorisationsprov. Av dessa medel får dock 300 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder. 

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för Tolk- och översättarinstitutets förvaltningskostnader, utvecklingsinsatser och rekryteringsfrämjande insatser.

Uppdraget att fördela statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m. övergår fr.o.m. den 1 juli 2012 till Myndigheten för yrkeshögskolan. Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet ska samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan i frågor som rör den verksamhet som ska överföras.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.103 %0
ap.20Inget0
ap.303 %0
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/UH
Arbetsmarknadsdepartementet/IU
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagen/kulturutskottet och utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Myndigheten för yrkeshögskolan
Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:11, 2011-12-15

Diarienummerförteckning

U2011/7075/UC
U2011/7057/SAM (delvis)
U2011/3718/UC
U2011/1407/UC
U2011/828/UC
U2010/3402/UC