Utrikesdepartementet


Protokoll
I:7
vid regeringssammanträde
2011-11-10
UF2011/66227/UD/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97, prop. 2010/11:99, utg.omr. 05, bet. FiU2010/11:21, rskr. 2010/11:321).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen3 300
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)3 300
Disponeras av Försvarsmakten63 486
ap.1Försvarsmakten (ram)63 486
Disponeras av Folke Bernadotteakademin9 498
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)9 498
Disponeras av Kammarkollegiet50 710
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)50 710
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet10 000
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på insatser och verksamhet planerade för budgetåret 2011, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Afrika

FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo

MONUSCO

8,0

EU:s insats i Demokratiska republiken Kongo SSR

EUSEC

0,5

FN:s insats i Sydsudan

UNMISS

10,0

EU:s träningsinsats i Somalia

EUTM

3,7

Asien

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

2,0

FN:s militära observatörsgrupp i Indien-Pakistan

UNMOGIP

9,5

Övervakningsinsatsen i Korea

NNSC

13,3

FN:s övervakningsinsats i Nepal

UNMIN

0,6

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

11,0

 Europa


 

 

EU:s insats i Bosnien-Hercegovina

 ALTHEA

1,5

Övrigt

Gemensamma insatskostnader, missionsförberedande utbildning såsom språkutbildning


2,0

Reserv


1,4

Totalt


63,5

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på verksamhet planerad för budgetåret 2011, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

Indikativa

belopp mnkr

EU:s rådssekretariat

1,4

OSSE:s sekretariat

1,9

Totalt

3,3


ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

För villkor för anslagsposten 4, se anlagsposten 3 stycke ett till fyra.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

OSSE:s verksamhet

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Säkerhetssektorreformer (SSR)

Akademin ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt rörande säkerhetssektorreformer. Verksamheten ska utgå från ett brett angreppssätt, omfattande tidiga stadier av en fredsprocess, operativt inriktad konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser för att konsolidera de framsteg som uppnåtts i ett postkonfliktsamhälle. Arbetet ska samordnas genom den nationella styr- respektive kontaktgruppen samt genom samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR)

Akademin ska genomföra specialiserade utbildningar, bidra till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling samt stärka den internationella förmågan inom området. Det nära samarbetet med FN ska värnas och samarbetet med EU stärkas.

The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)

Akademin ska samordna och utveckla det internationella samarbetet inom Challenges Forum.

Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer

Akademin ska vara sammanhållande för prioriterade internationella forskararbetsgrupper inom verksamhetsområdet. Detta arbete ska bidra till kunskapsuppbyggnad och -utbyte samt ge mervärde för akademins egen verksamhet i policyhänseende.

 

Uppdrag

Belopp i tkr
Personalstöd till OSSE:s verksamhet 5 248
Säkerhetssektorreformer (SSR)650
Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter500
The international Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)1 800
Internationella forskararbetsgrupper för fredbevarande operationer1 300
Totalt9 498

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.12 4073 %0
ap.2893 %0
ap.31 482Inget0
ap.403 %0
ap.61573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen, Förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen internrevision
Försvarsdepartementet MFI
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet RS, PLAN, EKO
Finansdepartementet BA
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Rikspolisstyrelsen