Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
44

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet,
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Prognoser 2012–2016

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

22 februari

3 maj

26 oktober

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska särredovisa eventuella sponsrings-
intäkter i not till resultaträkningen

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska Nämnden för hemslöjdsfrågor definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdfrågor ska i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet för att främja kulturella och kreativa näringar.

Bedömningen ska avse dels resultaten av respektive myndighets eller institutions hittills genomförda och pågående insatser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfrämjande aktörer. Bedömningen ska avse både insatser inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och andra insatser. I uppdraget ingår också att bedöma hur arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar kan vidareföras fr.o.m. 2013. Riksantikvarieämbetet ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast 1 juni 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket11 355
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)2 302
ap.2Främjande av hemslöjd (ram)9 053

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten ska användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Av anslagsposten ska 4 200 000 kronor användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

  • Rikskonsulentverksamhet. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till fem rikskonsulenttjänster eller motsvarande. Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens och bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2010

4:4

Främjande av hemslöjden (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket0
ap.4Konsulentverksamhet (ram)0
ap.5Projektmedel (ram)0
ap.6Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.13413 %0
ap.20Inget0
4:4 (2010) Främjande av hemslöjden
ap.4 (2010)0Allt0
ap.5 (2010)0Allt0
ap.6 (2010)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.24:3 ap.1100 %
4:3 ap.34:3 ap.1100 %
4:3 ap.44:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.3ram
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 860
2012-04-252 612
2012-07-252 612
2012-10-252 271
Summa11 355
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.2Främjande av hemslöjd

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna resultaträkning och balansräkning i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sarah Hurni Åsberg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ENT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tillväxtverket
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksteatern
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
samtliga landsting
Gotlands kommun
Sveriges kommuner och landsting
Myndigheten för kulturanalys
Umeå kommun