Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
43

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Statens konstråd
Box 45134
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk,
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Prognoser 2012–2016

Statens konstråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

22 februari

3 maj

26 oktober

Regionalt utfall

Statens konstråd ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkterna i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska Statens konstråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens konstråd ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att samverka med Arkitekturmuseet, Boverket och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer.

Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser eller byggnader.

Statens konstråd ska redovisa och kommentera uppdragets genomförande i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Rapporten ska utformas i samverkan med de andra myndigheterna och redovisas senast den 22 februari 2014.

Barn- och ungdomsstrategi

Statens konstråd ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012-2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 20 juni 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens konstråd ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Åter-
rapportering ska ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd7 855
ap.1Statens konstråd (ram)7 855

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd33 100
ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)33 100

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Statens konstråd får använda högst 4 500 000 kronor av anslaget till administrativa kostnader (lokalkostnader och anställdas löner).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.12363 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.110 0002 5007 500
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)827
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25655
2012-02-25655
2012-03-25655
2012-04-25655
2012-05-25655
2012-06-25655
2012-07-25655
2012-08-25655
2012-09-25655
2012-10-25655
2012-11-25655
2012-12-25650
Summa7 855
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sarah Hurni Åsberg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksantikvarieämbetet
Arkitekturmuseet
Riksarkivet
Statens kulturråd
Boverket
Myndigheten för kulturanalys
Umeå kommun