Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
42

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Statens kulturråd
Box 27 215
10253 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Statens kulturråd ska övergripande redovisa hur regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden har fått genomslag i myndighetens verksamhet. 

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

Av redovisningen ska följande framgå: 

- bidragsgivning och övriga främjande insatser fördelat på konst- och kulturområden. Kultursamverkansmodellen, Skapande skola och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ska redovisas särskilt, 

- kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de sju stödberättigade områdena samt erfarenheter av samverkansprocessens genomförande, 

- hur de statliga insatserna medfinansieras av landsting och kommuner samt genom annan extern finansiering,

- myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer,

- hur myndigheten bidrar till att främja internationaliseringen inom hela kultursektorn.

Myndigheten ska även lämna förslag i budgetunderlaget till regeringen om hur de statliga insatserna kan förbättras och effektiviseras.

Prognoser 2012-2016

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedan-
stående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

22 februari

3 maj

26 oktober

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Verksamhetsstyrning

Statens kulturråd ska

- vidareutveckla resultatredovisningen så att resultat och kvalitet tydligt framgår per konst- och kulturområde, både vad gäller bidragsgivning och främjande insatser, 

- vidareutveckla uppföljning och redovisning av verksamhetens kostnader,

- vidareutveckla uppföljning och redovisning av hur integreringen av jämställdhet, tillgänglighet, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete fått genomslag i verksamheten. I underlagen ska barn och unga redovisas i intervallen 0-12 år, 13-18 år respektive 19-25 år.

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har påverkats och förändrats i och med att Statens musikverk och Myndigheten för kulturanalys är nya aktörer samt att kultursamverkansmodellen har införts på kulturområdet.

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens kulturråd ska, både inom ramen för kultursamverkansmodellen och för övrig verksamhet, lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

1. Ökad kunskap om barn- och ungdomskultur

Statens kulturråd ska årligen, 2012-2014, genomföra en nationell konferens om barns och ungas rätt till kultur.

2. Kultur och hälsa

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera genomförda insatser och uppnådda resultat inom satsningen Kultur för äldre och övriga insatser inom området kultur och hälsa. 

3. Strindbergsåret 2012

Statens kulturråd ska under Strindbergsåret 2012 ansvara för en samordningsgrupp med berörda intressenter. Uppdraget innefattar bl.a. att ta fram en gemensam grafisk profil för Strindbergsåret, koordinera planerade aktiviteter samt informera om och marknadsföra Strindbergsåret. Statens kulturråd ska i samverkan med Svenska institutet förmedla relevant information om aktiviteter till utländska aktörer och de svenska utlandsmyndigheterna.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera samordningsgruppens insatser och uppnådda resultat för Strindbergsåret.

4. Fristadsförfattare

Statens kulturråd ska under 2012 verka för fler fristäder för förföljda författare samt för att de fristadsförfattare som finns i Sverige ska få större möjligheter att bli en del av den litterära offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter, Svenska PEN samt kommuner och landsting.

5. Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd ska i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Konstnärsnämnden, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Filminstitutet lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet för att främja kulturella och kreativa näringar.

Bedömningen ska avse dels resultaten av respektive myndighets eller institutions hittills genomförda och pågående insatser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfrämjande aktörer.

Bedömningen ska avse både insatser inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och andra insatser.

I uppdraget ingår också att bedöma hur arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar kan vidareföras fr.o.m. 2013. Riksantikvarie-
ämbetet ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2012.

6. Regional tillväxt

Statens kulturråd ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, inklusive de tydliggöranden som framgår av regeringens skrivelse om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221).

7. Regionalt utfall

Statens kulturråd ska årligen följa upp, redovisa och kommentera det länsvisa utfallet av myndighetens verksamhet. Uppföljningen ska avse samtliga anslag som myndigheten ansvarar för.

Statens kulturråd ska även följa upp och vartannat år redovisa och kommentera andra kulturmyndigheters och institutioners regionala utfall. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april fr.o.m. 2013.

8. EU:s strukturfonder

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program inklusive de territoriella samarbetsprogrammen.

Av redovisningen ska framgå hur mycket EU-medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2012.

9. EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2007) och utfallet av dessa.

Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2012.

10. Främjande av ansökningar till EU:s kulturprogram

Statens kulturråd ska lämna en redovisning om uppnådda resultat vad gäller insatserna för att främja ansökningar från svenska aktörer till EU:s kulturprogram.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2012.

11. Det statliga stödet till arrangörer inom musikområdet

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden ska efter samråd med Statens musikverk kartlägga och analysera arrangörsverksamheten på musikområdet.

Analysen ska bl.a. omfatta uppnådda resultat inom det statliga området samt bedömningar om hur det nuvarande statliga stödet, inom befintliga budgetramar och utifrån de kulturpolitiska målen, kan vidareutvecklas för att öka tillgången av musik av hög kvalitet och för att bättre svara mot behoven inom musiklivet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 januari 2013.

12. Umeå 2014

Statens kulturråd ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2012.

Statens kulturråd ska i sin bidragsgivning särskilt beakta Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

13. Unesco

Statens kulturråd ska, som samordnande myndighet, utveckla arbetet med att tillämpa Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar i Sverige.

Uppdraget ska ske i samverkan med Svenska Unescorådet och främst inrikta sig på roll- och ansvarsfördelning. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 augusti 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd48 305
ap.1Statens kulturråd (ram)48 305

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 422
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)14 422
Disponeras av Statens kulturråd163 248
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoriteters språk och kultur (ram)101 212
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)62 036

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet
 • förordningen (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas för bidrag och andra insatser som främjar nationella minoriteters språk samt till insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning. 

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar,
 • Skådebaneverksamhet och Moomsteatern, 
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser scenkonstens internationalisering
  (minst 1 000 000 kronor)
 • verksamhet om dans i skolan som bygger vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet, (1 600 000 kronor), 
 • finskspråkig teater, Tornedalsteatern, Sverigefinska biblioteket i Stockholm och Judiska biblioteket och bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland,
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) samt till European Union Youth Orchestera,
 • insatser för litteratur och läsfrämjande (3 000 000 kronor) i enlighet med särskilt regeringsbeslut.

Utöver vad som framgår ovan får anslagsposten även belastas med vissa kostnader, dock högst 10 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

För bidrag till Teater-, Dans- och Musikallianserna gäller att dessa ska verka för frilansande skådespelares, dansares och musikers trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom respektive konstområde.

Av anslagsposten ska 28 036 000 kronor användas till Teateralliansen, 12 000 000 kronor till Dansalliansen och 22 000 000 kronor till Musikalliansen.

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för verksamhet med en samisk bibliotekskonsulent och för bidrag till Sámi Teáther (Giron Sámi Teáther). Bidrag kan lämnas till teatern om medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd151 624
ap.1Skapande skola (ram)151 624

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur, enligt förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
3 500 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk i arbetet med  Skapande skola.

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 718
ap.13Centrala museer (ram)3 718

Villkor för anslag 1:4

ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
400 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 242 815
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 242 815
Disponeras av Kungl. biblioteket24 240
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)24 240
Disponeras av Kammarkollegiet5 578
ap.3Teaterkonsulentverksamhet (ram)984
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)4 594
Disponeras av Tillväxtverket3 098
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)3 098
Disponeras av Riksarkivet2 564
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)2 564

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen baseras på samverkan och dialog mellan staten och landstingen, där både nationella kulturpolitiska mål och regionala prioriteringar ska beaktas.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,
 • bidrag för teater- och dansverksamhet till AB Uppsala Stadsteater, Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Stiftelsen Värmlandsoperan, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Västanå teater samt Cirkus Cirkör AB.
 • 2 000 000 kronor av anslaget ska fördelas till Cirkus Cirkör AB med anledning av nya hyresförhållanden som uppkommer i och med att Dans- och Cirkushögskolans utbildning flyttar från Cirkus Cirkör AB:s lokaler, 
 • bidrag för regional musikverksamhet till landstingen eller region-
  förbunden i samtliga län som inte ingår i kultursamverkans-
  modellen,
 • bidrag för orkesterverksamhet till Gävle Symfoniorkester,  Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester,
 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Värmlands museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg,  
 • institutionernas internationella kultursamarbete,
 • särskilda utvecklingsbidrag, berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund och de institutioner och orkestrar som namnges under denna anslagspost
 • bidrag till Stockholms konserthusstiftelse för vissa pensionsrelaterade kostnader.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Den särskilda förstärkningen av anslag 1:6 med 25 miljoner kronor för 2012 (totalt 75 miljoner kronor under 2012–2014) ska användas till bidrag för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet i enlighet med 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket. I detta ansvar ingår även bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteksväsendets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser.

Inom anslagsposten får medel fördelas till informations- och lånecentralerna i Malmö, Umeå och Stockholm, Sveriges Depåbibliotek samt Internationella biblioteket i Stockholm.

Kungl. biblioteket ska lämna en fördjupad redovisning av hur myndigheten främjat samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet samt verkat för utveckling och samordning av digitala tjänster och system.

ap.3 Teaterkonsulentverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Riksteatern efter rekvisition. Riksteatern ska använda bidraget till teaterkonsulent-
verksamhet i de län som inte ingår i kultursamverkansmodellen.

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i samtliga län som inte ingår i kultursamverkansmodellen. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län,  Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Föreningsarkiven i Stockholms län.

Anslaget får även användas för bidragsgivning av Riksarkivets nämnd för enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Stödet ska fördelas av Filminstitutet enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Värmland, Film i Uppland, Film Stockholm och Film i Gävleborg. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd189 503
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)189 503

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper,
 • förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram samt till  
 • bidrag till notutgivning, information, internationell kontaktförmedling och dansares dagliga träning.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern, Unga Klara samt Strindbergs Intima Teater,

Statens kulturråd ska 2012 förstärka bidragen till musikområdet med minst 14 miljoner kronor, enligt vad som framgår av budget-
propositionen för 2012.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
3 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd123 682
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)123 682

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet,
 • förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter och 
 • till distributionskostnader av litteraturstödda böcker.

Anslagsposten ska även användas till distributionskostnader av litteraturstödda böcker, för bidrag till utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder, bidrag till utgivning och administration av Alla Tiders Klassiker samt till Sveriges Författarfond (1 000 000 kronor)efter rekvisition.

Minst 13 000 000 kronor ska användas till läsfrämjande insatser, varav högst 1 000 000 kronor får användas till samordnande insatser under Strindbergsåret 2012.

Utöver vad som framgår ovan får anslagsposten belastas med vissa kostnader, dock högst 10 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen(2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd28 199
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)28 199

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet, 
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverkskooperativ. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker, Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna
  (minst 1 660 000 kronor)

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2010

2:2

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.3Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. (ram)0

3:1

Bidrag till biblioteksverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.1Bidrag till biblioteksverksamhet (ram)0

8:3

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd0
ap.1Bidrag till regionala museer (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 4493 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.13 726Inget0
ap.21 861Inget0
ap.5433Inget0
1:3 Skapande skola
ap.14 549Inget0
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.13112Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.137 286Inget0
ap.2727Inget0
ap.330Inget0
ap.493Inget0
ap.577Inget0
ap.6137Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.15 685Allt0
2:2 (2010) Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.3 (2010)0Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Allt0
3:1 (2010) Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.1 (2010)0Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1846Inget0
8:3 (2010) Bidrag till regionala museer
ap.1 (2010)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
1:2 ap.91:2 ap.5100 %
1:2 ap.31:2 ap.1100 %
1:2 ap.111:2 ap.1100 %
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
2:2 ap.22:2 ap.1100 %
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
4:4 ap.24:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.3ram
ap.9ram
ap.11ram
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.2ram
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1107 000103 5003 500
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.120 00020 000

Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-258 357
2012-02-252 898
2012-03-257 970
2012-04-253 478
2012-05-252 898
2012-06-257 246
2012-07-252 898
2012-08-252 898
2012-09-253 380
2012-10-252 415
2012-11-251 932
2012-12-251 935
Summa48 305
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 3001 30000
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt0080080000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katarina Höög
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/KE
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/SK Barn
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UH, SV, UC
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Svenska institutet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Sametinget
Styrelsen för samefonden
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Konstnärsnämnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Statens musikverk
Riksutställningar
Myndigheten för kulturanalys
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kungl. biblioteket
Statens tjänstepensionsverk
Ungdomsstyrelsen
Exportrådet
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus och Parker
Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland
Riksföreningen Våra gårdar
Sámi Teáhter
Tornedalsteatern
Judiska biblioteket
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Sverigefinska riksförbundet
Resursbiblioteket för döva
Centrum för fotografi
Centrum för dramatik
Danscentrum
FilmCentrum
Författarcentrum
Illustratörcentrum
Konsthantverkscentrum
Konstnärscentrum
Musikcentrum Väst
Föreningen Musikcentrum
Teatercentrum
Översättarcentrum
Teateralliansen AB
Dansalliansen
Musikalliansen
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Riksteatern
European Union Youth Orchestra
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Regionförbundet i Kalmar län
Folkoperan AB
Stockholms Stadsteater AB
Cirkus Cirkör AB
AB Uppsala Stadsteater
Stiftelsen Östergötlands länsteater
Norrköpings symfoniorkester
Smålands Musik och Teater
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Byteatern-Kalmar läns teater
Länsteatern på Gotland
AB Helsingborgs stadsteater
Teater Halland AB
Folkteatern i Göteborg ek.för.
Göteborgsoperan AB
Göteborgs stadsteater AB
Stiftelsen Göteborgsmusiken
Borås Stadsteater
Värmlands Teater- och Musikstiftelse
Göteborgssymfoniker AB
Kommunalförbundet Teater Västmanland
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Stiftelsen länsteatern i Dalarna
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg
Gävle Symfoniorkester
Norrlandsoperan AB
Västerbottensteatern AB
Stiftelsen Norrbottensteatern AB
Länsteatern i Örebro
Oktoberteatern
Västanå Teater
Scenkonst Västernorrland AB
Estrad Norr
Regionteater Väst AB
Moomsteatern
RiksSkådebanan
Dansnät Sverige
Musikaliska akademin
Eric Sahlström-institutet
Orionteatern
Ulriksdals Slottsteater (Confidencen)
Eric Ericssons Kammarkör
Dalhalla
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademin
Strindbergsteatern
Unga Klara
Teaterförbundet
Svensk Scenkonst
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Samtliga länsbibliotek
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Sveriges författarfond
Akademin för de fria konstarterna
Folkrörelsernas konstfrämjande
Sveriges konstföreningar
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stockholms stadsmuseum
Stockholms konserthusstiftelse
Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Sörmlands museum
Stiftelsen Östergötlands museum
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Stiftelsen Smålands museum
Stiftelsen Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum
Gotlands museum
Stiftelsen Blekinge museum
Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg
Nordiska Akvarellmuseet
Göteborgsmuseer
Västarvet
Stiftelsen Värmlands museum
Stiftelsen Örebro läns museum
Stiftelsen Västmanlands läns museum
Murberget - länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Dalarnas länsmuseum
Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg
Stiftelsen Jämtlands läns museum
Västerbottens museum AB
Stiftelsen Norrbottens museum
Länsmuseernas samarbetsråd
Riksförbundet Sveriges museer
samtliga landsting
Gotlands kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Ideell Kulturallians
Film i Dalarna
Film i Värmland
Film i Västerbotten
Scenkonstbolaget Film
Filmpool Jämtland
Reaktor Sydost
Film i Västmanland
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Örebro län
Film Stockholm
Film i Gävleborg
Film i Jönköpings län
Film i Öst
Umeå kommun