Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2011-12-15
A2011/4502/IU
A2011/3976/IU
A2011/4444/EXPCH (delvis)
Centrala studiestödsnämnden
85182 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Hemutrustningslån för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:5

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 208 519
ap.1Hemutrustningslån (ram)110 000
ap.2Lån hos Riksgäldskontoret (ram)1 098 519

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får belastas med utgifter för lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Amorteringar ska redovisas mot inkomsttitel 4526 Återbetalning av övriga lån och räntor redovisas mot inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.

ap.2 Lån hos Riksgäldskontoret

Anslagsposten får användas för amortering av Centrala studiestödsnämndens utestående låneskuld för hemutrustningslån hos Riksgäldskontoret per den 31 december 2011. Amortering kan ske vid den tidpunkt låneskulden är slutligt fastställd och känd för Centrala studiestödsnämnden. Anslagsposten får vidare användas för kostnader för räntor och avgifter till Riksgäldskontoret.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Hemutrustningslån
ap.13 300Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen