Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2011-12-15
A2011/4501/IU
A2011/4444/EXPCH (delvis)
Migrationsverket
60170 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket4 675 417
ap.1Extra ersättning för mottagna 2010 (ram)25 000
ap.2Ny schablonersättning (ram)628 000
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)75 000
ap.10Grundersättning (ram)121 000
ap.11Schablonersättning (ram)726 000
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)203 000
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)2 596 417
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)60 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)235 000
ap.16Extra ersättning 2007 till 2009 (ram)6 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län40 000
ap.4Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)40 000
Disponeras av regeringen40 000
ap.5Utökad målgrupp för samhällsorientering (ram)40 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Extra ersättning för mottagna 2010

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

ap.2 Ny schablonersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 11 - 14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Utöver anslagna medel ska i juni respektive december 2012, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2012 multipliceras med 197 600 kronor.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 15 - 17 §§ i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.4 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Länsstyrelsen i Kronobergs län får ge anvisningar om ansökansförfarande m.m. för anvisade medel. Insatser som avser stöd till effektivare och mer flexibel sfi-undervisning genom samverkan ska särskilt prioriteras.

Länsstyrelsen i Kronobergs län får efter samråd med övriga länsstyrelser besluta om hur stor del av anvisade medel som ska fördelas för disposition av respektive länsstyrelse.

ap.5 Utökad målgrupp för samhällsorientering

Anvisade medel avser finansiering av utökad målgrupp för samhällsorientering. Regeringen avser att senare besluta om medlens användning.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 10 - 13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 17 - 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19 - 23 §§ i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 21 och 22 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 - 31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt bestämmelser i 32 och 36 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 20a - 20d och 34 - 36 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och i 24 - 27 och 33 - 35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.16 Extra ersättning 2007 till 2009

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.10Inget0
ap.2120 000Inget0
ap.340 000Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.100Inget0
ap.1125 000Inget0
ap.1230 000Inget0
ap.13152 542Inget0
ap.140Inget0
ap.15100 000Inget0
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting