Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2011-12-15
A2011/4500/IU
A2011/4444/EXPCH (delvis)
Statens skolverk
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk100 000
ap.7Sfi-bonus (ram)100 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen23 905
ap.4Mentorskapsprojekt 2010-2012 (ram)5 000
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.1Utökat tolkregister (ram)500
Disponeras av Boverket2 500
ap.3Urbant utvecklingsarbete (ram)2 500
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet4 000
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Utökat tolkregister

Anslagsposten får användas för kostnader för upprättande och drift av ett utökat tolkregister enligt regeringens beslut den 16 december 2010 (IJ2010/2215/IU).

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Anslagsposten får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.3 Urbant utvecklingsarbete

Anslagsposten får användas för utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning om urbant utvecklingsarbete.

Av anslagna medel får högst 500 000 kronor användas för Boverkets administrativa kostnader för verksamheten.

ap.4 Mentorskapsprojekt 2010-2012

Anslagsposten avser stöd till yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare enligt förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap. Ungdomsstyrelsen får använda högst 500 000 kronor av medlen för handläggning, administration, utvärdering och informationsinsatser i samband med stödet.

ap.7 Sfi-bonus

Anslagsposten får användas för ersättningar enligt förordningen (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare och enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare.

Av anslagna medel får högst 600 000 kronor användas för Statens skolverks administrativa kostnader för sfi-bonus.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.70Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Socialdepartementet/PBB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KLS
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UC
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Boverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen