Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2011-12-22
U2011/7259/SAM
U2011/7304/SF
Centrala studiestödsnämnden
85182 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 15, bet. 2011/12:UbU2, rskr. 2011/12:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har vidtagits för att lån och återkrav i större utsträckning återbetalas enligt gällande regler. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts. 

Myndigheten ska senast den 6 augusti 2012 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) över utvecklingen under första halvåret 2012 när det gäller låntagare som befinner sig utomlands.

1.4 Expertfunktion

Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningssverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

  • Handläggningstid per ärende.
  • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar, antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 18 januari,
den 22 februari,
den 3 maj,
den 30 juli, och
den 26 oktober.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads- departementet).

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2011. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

1.7 Övriga mål och återapporteringskrav

Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till den som är berättigad till stöd från systemet.

Centrala studiestödsnämndens information om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.  

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av Riksrevisionens rapport Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? (RiR 2011:20).     

Myndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra informationen mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits under året och som planeras för att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen samt resultatet av insatserna.

Återrapportering grön it

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som regeringen har beslutat om i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2

Organisationsstyrning

Tilltron till Centrala studiestödsnämndens administration ska vara hög.

Centrala studiestödsnämndens servicenivå ska vara hög.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att uppfylla målen och resultatet av dessa insatser.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 april 2013 redovisa statistik med samma innehåll som i 2011 års publikation med studiestödsstatistik med utbetalning och återbetalning av studiestöd samt även statistik över utländska medborgare och studiestöd. Myndigheten ska hålla denna och övrig statistik som myndigheten finner lämplig tillgänglig i tabellform för allmänheten.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 2 maj 2012 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom studiehjälp och studiemedel samt återbetalning. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.    

Pågående uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska vid två tillfällen per år under åren 2011–2013 lämna relevant studiestödsstatistik till Statens skolverk som ska användas som underlag för de utbetalningar av statsbidrag som Skolverket ska göra till kommuner för satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar fullständig grundskole- och gymnasie- ubildning. Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Skolverket komma överens om formerna för uppgiftsöverföringen.

2. Centrala studiestödsnämnden fick den 13 oktober 2011 i uppdrag att se över de bestämmelser om studiemedel under sjukdom som finns inom studiemedelssystemet (U2011/5672/SF). Uppdraget ska avrapporteras senast den 15 april 2012.

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 1 augusti 2012 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) när det gäller regeringens tillfälliga satsning på att göra det högre bidraget inom studiemedlet tillgängligt för vissa arbetslösa ungdomar mellan 20–24 år som saknar fullständig grundskole- och gymnasieutbildning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 665 092
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 665 092

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får det från anslagsposten utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

1:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden13 779 499
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)8 273 520
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 504 938
ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)39 393
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 208 219
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)126 239
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)131 087
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 569 741
ap.4Tilläggsbidrag (ram)431 300

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på högskolenivå för studier

– om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen enligt äldre bestämmelser som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang, om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt  

– på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) för vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 2 500 094 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2012. Beloppet har ökats med 69 647 000 kronor på grund av det regleringsbeloppet som Pensionsmyndigheten har fastställt för 2009 för anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 308 454
ap.1Studiemedelsräntor (ram)3 928 454
ap.2Avskrivningar (ram)380 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti enligt kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren har avlidit eller varaktig betalningsoförmåga har inträtt.

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten14 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

1:6

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden326 938
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)326 938

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp m.m.
ap.1183 255Inget0
1:2 Studiemedel m.m.
ap.1413 676Inget0
ap.2.11 970Inget0
ap.2.2110 410Inget0
ap.2.36 312Inget0
ap.2.56 555Inget0
ap.30Inget0
ap.421 565Inget0
1:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1196 423Inget0
ap.219 000Inget0
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1666Inget0
ap.4.230Inget0
ap.50Inget0
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.116 3473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)176 600 000
- varav SPECIAL176 600 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2527 245
2012-02-2527 245
2012-03-2527 245
2012-04-2527 245
2012-05-2527 245
2012-06-2527 245
2012-07-2527 245
2012-08-2527 245
2012-09-2527 245
2012-10-2527 245
2012-11-2527 245
2012-12-2527 243
Summa326 938
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00458 0000458 000458 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Centrala studiestödsnämnden undantas från bestämmelsen i 12 § 3 anslagsförordningen (2011:223) om att övriga utgifter ska redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig. Till övriga utgifter hänförs bl.a. utgifter för studiemedelsräntor. I stället ska utgifter för studiemedelsräntor redovisas mot anslag det budgetår då betalningarna sker.

Centrala studiestödsnämnden undantas vidare från bestämmelsen i 15 § anslagsförordningen (2011:223) om att inkomster som en myndighet får disponera och som till en obestämd del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska redovisas mot anslag på samma grund som utgifterna. I stället ska inbetalda avgifter redovisas mot anslag.

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, integration och urban utveckling
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Högskoleverket
Överklagandenämnden för studiestöd
Ungdomsstyrelsen
Folkbildningsrådet