Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2011-12-22
U2011/7259/SAM
U2011/7305/SF
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Box 5113
121 17 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål inom utgiftsområde 15
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 15, bet. 2011/12:UbU2, rskr. 2011/12:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:5

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket30 500
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)30 500

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslagsposten får belastas med utgifter för produktion av studielitteratur för högskolestuderande med funktionsnedsättning i form av läshandikapp och utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera produktionsmetoder.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för räntor och amortering av lån som har tagits upp i Riksgäldskontoret i samband med det projekt som bedrivits för att utveckla en talboksproduktion baserad på inläsning genom s.k. talsyntes till den del dessa utgifter inte har finansierats med de medel som för 2005 tilldelats under anslag 25:75 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor ap. 18 Utveckling av talböcker, och redovisats som oförbrukade bidrag hos Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.11 525Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.17 0006 500002013
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Maria Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK-ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket