Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 20

2011-12-15
Fi2011/1615,
Fi2011/5146
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
17221 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 03, bet. 2011/12:SkU1, rskr. 2011/12:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utgiftsområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.2 Verksamhet Exekution

Mål

En god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och det ska vara lätt för medborgare och företag att göra rätt för sig.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

1.2.1 Verkställighet och indrivning

Mål

Borgenären ska i första hand få betalt för sin fordran. Om inte full betalning är möjlig ska betalning ske så långt möjligt och en tillförlitlig utredning ska levereras till borgenären. Gäldenärens rätt ska bevakas under handläggningen.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning som borgenären erhållit betalning för sin fordran. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter ska ingå i beskrivningen. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.2.2 Summarisk process

Mål

Utslag och beslut ska meddelas snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. 

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva i vilken utsträckning utslag och beslut meddelats snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. Resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet ska bedömas.

1.2.3 Skuldsanering

Mål

Ett snabbt och begripligt förfarande som leder till ett hållbart beslut ska ge överskuldsatta förutsättningar för ekonomisk rehabilitering samtidigt som berörda borgenärer får bästa möjliga betalning.

Återrapportering  

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att göra förfarandet snabbt och begripligt och i vilken utsträckning besluten blivit hållbara. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.2.4 Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen sker lagenligt, likformigt och effektivt. Vidare ska tillsynen bidra till att borgenärerna får bästa möjliga utfall.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att bidra till en lagenlig, likformig och effektiv konkursförvaltning samt göra en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet. Återrapporteringen ska också innefatta en beskrivning av vidtagna åtgärder för att borgenärerna ska få bästa möjliga utfall.

2 Övriga mål och återrapporteringskrav

2.1 Generella krav på redovisning

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.  

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

2.2 Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Kronofogdemyndighetens område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

2.3 Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Kronofogdemyndighetens verksamhet ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt göra en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.   

2.4 Brottsutbytesfrågor

Återrapportering 

Kronofogdemyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Kronofogdemyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

2.5 Organiserad brottslighet

Kronofogdemyndigheten ska beskriva vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

3

Uppdrag

Avhysningar

Kronofogdemyndigheten får i uppdrag att vidareutveckla statistik om avhysningar.  Statistiken bör bl.a. utvecklas så att det blir möjligt att avläsa antal avhysningar där barn är berörda per kalenderår, huruvida ett barn har sin permanenta bostad i bostaden som avhyses eller inte samt om den avhyste är förälder respektive vårdnadshavare. Statistiken ska också ge information om familjen bor kvar i lägenheten vid vräkningstillfället, om någon i familjen är närvarande vid vräkningen samt om något barn är med vid vräkningstillfället. Kronofogdemyndigheten bör också överväga om statistikföringen kan förenklas genom att hantera uppgifterna i Kronofogdemyndigheten befintliga databaser. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.

Ett kvalitetssäkrat ansökningsförfarande

Kronofogdemyndigheten ska i samverkan med ingivare utreda möjligheten att införa ett kvalitetssäkrat ansökningsförfarande som säkerställer korrekta uppgifter i hela inkassoförfarandet och ger en snabbare hantering av ansökningar om betalningsföreläggande och verkställighet från kvalitetssäkrade ingivare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2012.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 758 441
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 758 441

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kronofogdemyndigheten
ap.252 7533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)280 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)176 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25146 537
2012-02-25146 537
2012-03-25146 537
2012-04-25146 537
2012-05-25146 537
2012-06-25146 537
2012-07-25146 537
2012-08-25146 537
2012-09-25146 537
2012-10-25146 537
2012-11-25146 537
2012-12-25146 534
Summa1 758 441
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0010 37610 37600
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet001 6221 62200
Summa0011 99811 99800
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 209 2501 722 000-512 750-512 750
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kronofogdemyndighetens avgifter

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning ska redovisas mot inkomstiteln 2532.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen. Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken (1981:774) och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet, BA, KLS
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Domstolsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Pensionsmyndigheten
Ungdomsstyrelsen
Konsumentverket
Barnombudsmannen