Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 26

2011-12-22
Fi2011/5283 (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål 

Bokföringsnämnden ska fullgöra sina uppgifter som statens expertorgan på redovisningsområdet.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta. Beskrivningen ska särskilt innefatta följande områden:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,

  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

  • yttranden över författningsförslag,

  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

1.2 Information till småföretagare m.m.

Mål 

Bokföringsnämnden ska verka för att förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva vilka informationsinsatser som har genomförts och resursinsatserna för dessa samt bedöma hur insatserna bidragit till måluppfyllelsen.

1.3 Övriga mål och återrapporteringskrav

1.3.1 Enkla och tidsenliga regler 

Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov.

Återrapportering 

Nämnden ska beskriva arbetet med att verka för ett enkelt och till användaren anpassat regelverk samt göra en bedömning av i vilken omfattning prestationerna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden11 349
ap.1Bokföringsnämnden (ram)11 349

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.13403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget 1:13 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa räntekontokredit enligt kapitalförsörjningsförordningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bokföringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Finansdepartementet, BA, KLS
Justitiedepartementet, L1
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket