Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2011-12-15
A2011/4504/DISK
A2011/4444/EXPCH (delvis)
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen26 418
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)8 320
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)6 298
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)10 000
ap.7Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser avhopparverksamhet (ram)1 800
Disponeras av Kammarkollegiet1 900
ap.5Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ram)1 900

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.

ap.5 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Anslagsposten avser finansiering av åtgärder mot diskriminering, rasism och liknande former av intolerans. Av anslagspostens medel ska minst 1,5 miljoner kronor användas till kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Medlen får används efter beslut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.7 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser avhopparverksamhet

Anslagsposten avser finansiering av avhopparverksamhet. Ungdomsstyrelsen ska efter rekvisition utbetala 1,8 miljoner kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2012. Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa hur medlen har använts, bl.a. till vilka åtgärder medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts.

Prognoser

Ungdomsstyrelsen ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för åren 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari 

22 februari

3 maj

30 juli 

26 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50500
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.4ram
ap.6ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Camilla Abrahamsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DEM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UC
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Stiftelsen Exit Fryshuset