Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2011-12-22
A2011/4613/DISK
A2011/4444/EXPCH (slutligt)
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1, rskr. 2011/12:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen93 849
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)93 849
Disponeras av Kammarkollegiet606
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)606

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

Prognoser

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa prognoser för åren 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari 

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.12 8153 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.3ram
ap.4ram
ap.6ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-257 821
2012-02-257 821
2012-03-257 821
2012-04-257 821
2012-05-257 821
2012-06-257 821
2012-07-257 821
2012-08-257 821
2012-09-257 821
2012-10-257 821
2012-11-257 821
2012-12-257 818
Summa93 849
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Åsa Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Nämnden mot diskriminering
Riksgäldskontoret