Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2011-12-15
A2011/3927/ARM
A2011/4507/EXPCH
(delvis)
Medlingsinstitutet
Box 1236
11182 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Medlingsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Medlingsinstitutet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medling i arbetstvister

Medlingsinstitutet ska i sin årsredovisning rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden, samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

För samtliga ärenden redovisas

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt.

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser, resultat och effekter samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Analys och information

Medlingsinstitutet ska rapportera följande i sin årsredovisning: 

Redovisa och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet samt andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid ska Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Redovisa arbetskraftskostnaden per timme inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

Utgiftsprognoser

Medlingsinstitutet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 22 februari 2012

- 30 juli 2012

- 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

Information om arbetsrätt och kollektivavtal

I budgetpropositionen för 2012 anges att Medlingsinstitutet ska bygga upp en informationsservice om rådande regler om arbetsrätt och kollektivavtal. 

Medlingsinstitutet ska utöka informationen om arbetsrätt och kollektivavtal på den egna webbplatsen. Medlingsinstitutet ska också ta ett större ansvar för informationen om arbetsrätt och kollektivavtal i informationssystem som kommit till i samarbeten mellan andra myndigheter, främst avses webbplatsen (verksamt.se).

Medlingsinstitutet ska senast den 5 oktober 2012 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur arbetet fortskrider.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Medlingsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Medlingsinstitutet56 686
ap.1Förvaltningskostnader (ram)56 686

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:5 Medlingsinstitutet
ap.11 7013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 724
2012-02-254 724
2012-03-254 724
2012-04-254 724
2012-05-254 724
2012-06-254 724
2012-07-254 724
2012-08-254 724
2012-09-254 724
2012-10-254 724
2012-11-254 724
2012-12-254 722
Summa56 686
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Medlingsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Tjänsteexport Sida-finansierat myndighetssöd
Projekt i Ukraina004 0004 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Tina Abelin








Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA3
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån