Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2011-12-15
A2011/3926/ARM
A2011/4507/EXPCH
(delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Arbetsdomstolen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 22 februari 2012

- 3 maj 2012

- 30 juli 2012

- 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen30 230
ap.1Förvaltningskostnader (ram)30 230

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.19073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 024
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 519
2012-02-252 519
2012-03-252 519
2012-04-252 519
2012-05-252 519
2012-06-252 519
2012-07-252 519
2012-08-252 519
2012-09-252 519
2012-10-252 519
2012-11-252 519
2012-12-252 521
Summa30 230
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Justitiedepartementet/DOM
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/EXPCH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Arbetsgivarverket