Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2011-12-22
Fi2011/5283 (delvis)
Finanspolitiska rådet
Box 3273
10365 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har beslutat om Finanspolitiska rådets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Finanspolitiska rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Finanspolitiska rådet ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet8 931
ap.1Finanspolitiska rådet (ram)8 931

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.12683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)150
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Finansdepartementet/BA1, EA och KLS
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket