Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2011-12-15
Fi2011/5199 (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 199
64523 STRÄNGNÄS
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Kontroll och tillsyn

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet samt bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Återrapportering

Lotterinspektionen ska fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit och redovisa:

- de iakttagelser som myndigheten har gjort, inklusive antal konstaterade avvikelser mot gällande regler i form av påpekanden/invändningar avseende spelverksamheten fördelat på ovanstående spelområden och efterlevnaden av dessa påpekanden/invändningar,

- de åtgärder som har vidtagits, av myndigheten och andra aktörer, inom de sektorer på marknaden som av myndigheten har identifierats som problemområden, samt

- andel nedlagd tid på respektive spelområde samt genomsnittlig styckkostnad per kontroll- och tillsynsåtgärd. Styckkostnaden ska definieras.

1.2 Kontroll av illegalt spel

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit samt för hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som har gjorts och de åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna.

Lotteriinspektionen ska vidare redovisa:

- antal utförda kontroller och en analys av vad kontrollerna visat,

- antal av myndigheten gjorda polisanmälningar och en sammanställning av vad polisanmälningarna avsett, samt

- andra av myndigheten vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.   

1.3 Tillstånd och normgivning

Myndighetens föreskrifter ska bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad.

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska, fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasinon, Värdeautomatspel, Förströelseautomater, Typgodkännande och Övriga tillståndsärenden, redovisa:

- antal ansökningar och antalet bifall respektive avslag, 

- antal gällande tillstånd per den 31 december 2012, samt

- andelen nedlagd arbetstid på respektive spelområde.

Ovanstående indikatorer ska kunna följas över tid och ska kommenteras.

Myndigheten ska avseende tillstånd och normgivning redovisa:

- ärendebalansen, totalt och med fördelning över tid,

- en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,

- en redogörelse för myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd, samt

- antal ärenden i och yttranden till domstol där myndigheten varit part eller berörd. 

1.4 Information

Lotterinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt vid behov informera regeringen (Finansdepartementet) om frågor som påverkar den svenska spelmarknaden.  

Återrapportering

Lotteriinspektionen ska senast den 22 februari 2012 lämna en redogörelse för utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Myndigheten ska senast den 22 februari 2012 lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och meddelade domar i såväl Sverige som utlandet.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Lotteriinspektionen ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska redovisas.

Övrig återrapportering

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader som avser verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) respektive lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhet. 

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 22 februari,    3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

Riksgäldskontoret

Lotteriinspektionen ska utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som bedrivs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. och själva dragningsförfarandet.

Översyn av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Lotteriinspektionen ges i uppdrag att göra en översyn av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel och utreda eventuellt behov av författningsändringar till följd av den tekniska utvecklingen och därmed sammanhängande gränsdragningsproblem vad gäller lagens tillämplighet. Redovisningen kan innefatta författningsförslag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 september 2012.  

Kontroll av nya spelformer

Lotteriinspektionen ges i uppdrag att redovisa hur myndigheten avser att utöva kontroll och tillsyn med anledning av förändringar i tillstånden till AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp, bl.a. införandet av nya spelformer (dnr Fi2011/3101 respektive Fi2011/4149). Lotteriinspektionen ska särskilt redogöra för vilka förutsättningar det finns för myndighetens samarbete med andra länders tillsynsmyndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen47 071
ap.1Lotteriinspektionen (ram)47 071

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För kontrollen av illegalt spel får högst 8 miljoner kronor användas under 2012.

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 11 miljoner kronor användas under 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 4123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 923
2012-02-253 923
2012-03-253 923
2012-04-253 923
2012-05-253 923
2012-06-253 923
2012-07-253 923
2012-08-253 923
2012-09-253 923
2012-10-253 923
2012-11-253 923
2012-12-253 918
Summa47 071
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsintäkter
Kontroll och tillsyn9455-500-2 50019 10022 700-3 600-6 600
Tillstånd och normgivning94550-5005 9005 500400-100
Summa-500-3 00025 00028 200-3 200-6 700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll och tillsyn

Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter för sin kontroll och tillsyn av Riksgäldskontorets utlottningsverksamhet samt besluta om avgiftens storlek.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kontrollen av illegalt spel finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

Den egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som Lotteriinspektionen bedriver finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Charlott Sjögren
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO, KO och Å
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/FST
Utbildningsdepartementet/UC
Kulturdepartementet/SAM
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket