Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2011-12-22
L2010/3080
L2010/3508
L2011/763 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Skogsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Skogsstyrelsen ska redovisa:

1) Hur Skogsstyrelsens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

2) Indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn samt göra en bedömning av hur resultaten och effekterna bidragit till att uppfylla regeringens vision. 

3) Årsarbetskraft, intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat för verksamheterna: lagtillsyn; rådgivning, utbildning och information; inventering, uppföljning och utvärdering; statligt stöd; övriga myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet.

Utfall och prognoser

Skogsstyrelsen ska redovisa prognoser för åren 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012.

Skogsstyrelsen ska utöver ovan nämnda prognostillfällen lämna en motsvarande prognos till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) den 28 september 2012. 

Vidare ska myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 1:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket och ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet.

Återrapportering av uppgifter finansierade från anslag 1:2

Skogsstyrelsen ska särskilt redovisa arbetet med:

- Förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och nya skyddsformer.

- Att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Statsstödsrapportering

Myndigheten ska senast den 31 maj 2012 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa utfallet av de statliga stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

Redovisningen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av kommissionen i enlighet med bilaga III B till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget. I uppgiften ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

3

Uppdrag

Skogsriket

Skogsstyrelsen ska rapportera om sitt arbete för att nå visionen Skogsriket samt inom ramen för sin omvärldsbevakning även rapportera om relevanta aktörers aktiviteter för att bidra till genomförandet. Särskilt ska framgå hur man använt de nya medel om 20 miljoner kronor som avsatts för Skogsriket 2012. Rapporteringen ska redogöra för hur medlen bidragit till att skapa förbättrade förutsättningar för ökad sysselsättning med anknytning till skog. Det ska också framgå dels hur den statliga rådgivningen förstärkts i syfte att skapa effektiv och funktionell miljöhänsyn samt förbättrad skogsskötsel, dels konkret utformning, omfattning av ansökningar och erfarenheter av att bereda mikroföretag, små samt medelstora företag i skogssektorn möjlighet att söka finansiering till utvecklingsprojekt eller nyetablering.

En statusrapport ska lämnas den 1 augusti 2012. Slutrapporteringen ska ske i samband med årsredovisningen. Av statusrapporten ska ev. förslag till förändring inför 2013 framgå.

Skogsstyrelsen ges även i uppdrag att genom olika marknadsföringsinsatser ge extern information om intressenters möjligheter att söka stöd till aktiviteter inom ramen för Skogsriket.

En märkbar positiv förändring i företagens vardag

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera regelförenklingsarbetet för att uppnå det övergripande målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. En del i regelförenklingsarbetet är att minska företagens administrativa kostnader. Inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområden är målet att de administrativa kostnaderna ska minska med 50 procent till och med utgången av 2014. Minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde. Utarbetande av nytt regelverk ska alltid beakta behovet av att de regler som tas fram är enkla, kostnadseffektiva och ändamålsenliga samt skapar bra ramvillkor för företagen. För att förenkla för företagen ska Skogsstyrelsen arbeta med regelförenkling och ökad service i samband med tillämpningen av regelsystemen.

Under 2012 ska Skogsstyrelsen i sitt förenklingsarbete sätta fokus på att underlätta skogsägarnas myndighetskontakter (se tidigare uppdrag i samma syfte, regeringssbeslut 2009-12-21 nr 6 och regeringsbeslut 2010-09-16 nr 2). Skogsstyrelsen ska i samråd med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna i Stockholms, Blekinge och Jämtlands län, samt efter samråd med kommunerna genom lämpliga representanter, fortsätta sitt arbete med en fördjupad myndighetssamverkan för anmälningar och ansökningar som rör skogsbruksåtgärder på skogsmark. Näringsföreträdare ska involveras i arbetet. Inriktningen ska vara att skapa helhetssyn och samsyn. Arbetet med rådgivning om tolkning av regelverk betonas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 oktober 2012.

Beredskap

Skogsstyrelsen ska efter samråd med berörda myndigheter och i relevanta delar i samarbete med Jordbruksverket, vidareutveckla det förebyggande arbetet mot och beredskapen vid hot och skador på skog. I uppdraget ingår att identifiera hoten, att föreslå ett arbetssätt för att löpande och i samverkan med sektorn, särskilt skogsbruket och Sveriges lantbruksuniversitet, följa upp och analysera utvecklingen av hot och skador samt bevaka klimatförändringens inverkan. Aktörernas ansvar och roller för att följa utvecklingen samt agera vid ett hot ska beskrivas. Bedömning av kostnader och principer för fördelning ska också beskrivas. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 oktober 2012.

Jämställdhet i skogssektorn

Skogssektorns konkurrenskraft är beroende av fortsatt tillgång till kompetent arbetskraft, vilket innebär att sektorn måste vara attraktiv för både kvinnor och män. För att åtgärda problemet med sned könsfördelning behöver möjligheterna till arbete för både kvinnor och män tydliggöras för ungdomar. I detta syfte finns även behov att öka intresset för skogen hos barn. Skogsstyrelsen ges därför i uppdrag att inom befintlig ram intensifiera sitt arbete som part i Skogen i skolan. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 december 2012.

Intern strategi för regional tillväxt

Skogsstyrelsen ska ta fram en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig på förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, på den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entrepenörskap och sysselsättning 2007-2013, på regeringens skrivelse 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, samt handlingsplanen för Skogsriket. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Landsbygdsdepartementet) senast den 3 december 2012.

Näringsfrämjande insatser inom turism

Skogsstyrelsen ska delta i det strategiska samverkansarbete som leds av Tillväxtverket och VisitSweden AB för att stärka svensk turism och förutsättningarna för svensk besöksnäring.

Geografisk miljöinformation

Skogsstyrelsen har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20. Allmän miljö- och naturvård. Skogsstyrelsen ska senast den 1 oktober 2012 redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings- och omvandlingstjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Nytt landsbygdsprogram i EU

Skogsstyrelsen ska bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. 

Politik för global utveckling

Skogsstyrelsen ska ta fram en handlingsplan med tydliga mål för att genomföra Skogsrikets fjärde gren "Sverige i världen". Denna del av uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 juni 2012. Skogsstyrelsen får även ta tillvara möjligheten att bedriva tjänsteexport som en del i Politik för global utveckling. Tjänsteexporten ska vara direkt kopplad till Skogsstyrelsens kärnverksamhet eller dess unika kompetens. Skogsstyrelsen ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 december 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen371 621
ap.1Förvaltningskostnader (ram)371 621

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för insatser enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt tillämplig nationell lagstiftning.

Högst 10 000 000 kronor får användas inom Skogsriket för att förstärka den statliga rådgivningen i skogsbruket med syfte att skapa en effektiv och funktionell miljöhänsyn samt förbättrad skogsskötsel.

Minst 7 000 000 kronor får användas till att ytterligare förenkla och minska de administrativa kostnaderna för skogsbruket och minst 2 000 000 kronor får användas till att genomföra regeringsuppdragen som syftar till att förbättra dialogen mellan rennäring och skogsbruk.

1:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen229 737
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)55 500
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)174 237
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande5 000
ap.5Skogsträdsförädling (ram)5 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser samt till bidrag enligt förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas med högst 4 000 000 kronor.

Högst 10 000 000 kronor får användas inom Skogsriket för att bereda mikroföretag, små samt medelstora företag i skogssektorn möjlighet att söka finansiering till projekt med inriktning på kompetensutveckling, stimulans för kreativt företagande och entreprenörskap samt innovation och förädling. Stödet ska även underlätta nyetablering av verksamheter med denna inriktning. Stöd får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen ska därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering, övervakning av biologisk mångfald och arbetet med nya skyddsformer.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att fortsätta utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella och sociala aspekter.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen ska samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas med högst 35 000 000 kronor.

ap.5 Skogsträdsförädling

Anslagsposten får användas för utbetalning till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) till ett med näringen fyraårigt samfinansierat program om förstärkt skogsträdsförädling. 

En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars årligen (2012-2014). Delredovisningen ska bestå av en kort sammanfattande beskrivning av det pågående arbetet och resultat. En slutredovisning av programmets genomförande och resultat ska ske till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skogsstyrelsen
ap.111 1493 %0
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.3ram
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för skogsbruket
ap.140 00026 0007 0007 0002016
ap.230 00010 0005 00015 0002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2530 968
2012-02-2530 968
2012-03-2530 968
2012-04-2530 968
2012-05-2530 968
2012-06-2530 968
2012-07-2530 968
2012-08-2530 968
2012-09-2530 968
2012-10-2530 968
2012-11-2530 968
2012-12-2530 973
Summa371 621
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt övriga12 676088 40090 900-2 50010 176
Uppdrag åt skogsbruket4 23550054 80056 300-1 5003 235
Tjänsteexport-1 7235002 3251 825500-723
Fastighetsförvaltning och övrig verksamhet10 624-1 0007 7008 200-5009 124
Uppdrag åt Arbetsförmedlingen-41 543030 50030 5000-41 543
Summa-15 7310183 725187 725-4 000-19 731
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-3021522017050-237
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas per resultatområde.

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 13 § förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogsstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utrikesdepartementet/USTYR
Socialdepartementet/SFÖ
Miljödepartementet/MA, NM, S
Näringsdepartementet/ENT, FIN, MK, RT
Kulturdepartementet/KA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 11, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

L2010/3080
L2010/3508
L2011/763 (delvis)
L2011/3356 (delvis)