Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2011-12-20
Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Rapportering i årsredovisningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med myndighetens årsredovisning redovisa vilka uppdrag som genomförts under året.

2. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober. 

2

Organisationsstyrning

3. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet27 924
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)27 924

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare används anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.18383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)14 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 327
2012-02-252 327
2012-03-252 327
2012-04-252 327
2012-05-252 327
2012-06-252 327
2012-07-252 327
2012-08-252 327
2012-09-252 327
2012-10-252 327
2012-11-252 327
2012-12-252 327
Summa27 924
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdrag Försvarsmakten03 00093 00093 00003 000
Övriga uppdrag0-2 50021 00020 500500-2 000
Balanserat resultat uppdragsverksamhet t.o.m. 2010-3 2970000-3 297
Summa-3 297500114 000113 500500-2 297
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Olof Andersson
Kopia till

Riksdagen, Försvarsutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/ESL, MFI
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/SFÖ
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Officersförbundet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Facket för Service och Kommunikation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL
(delvis)