Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:II

2011-12-15
UF2011/74351/UD/AF
UF2011/74272/UD/USTYR (delvis)
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
75147 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa

  • hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper inklusive omfattning, kostnader och intäkter av dessa, 
  • hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen och relevanta myndigheter upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska frågor och forskning om Afrika, 
  • i vilken omfattning biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via Internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden,
  • eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl a de nordiska biståndsmyndigheterna.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2012-2016. Prognoserna ska lämnas senast den 24 februari och 1 augusti. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas.   

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och verksamheten

  • Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera om eventuella aktiviteter för att uppnå ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningen och genomförandet av verksamheten. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser i enlighet med myndighetens finansieringsplan daterad 2009-03-31.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)14 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet15 506
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)15 506

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 100
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 459
2012-02-252 459
2012-03-252 459
2012-04-252 459
2012-05-252 459
2012-06-252 459
2012-07-252 459
2012-08-252 459
2012-09-252 459
2012-10-252 459
2012-11-252 459
2012-12-252 457
Summa29 506
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut samt för utredningar och konferenser inom ramen för forskningsverksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalning och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainsitutet inneha bankkonto i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av institutet.

Nordiska Afrikainstitutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Ulrika Cronenberg Mossberg
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-UP
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-AF
Finansdepartementet-Ba
Utbildningsdepartementet
riksdagen-utrikesutskottet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete