Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
34

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Statens museer för världskultur
Box 5306
402 27 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens museer för världskultur
Riksdagen har beslutat om Statens museer för världskulturs verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens museer för världskultur och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens museer för världskultur ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens museer för världskultur ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Prognoser 2012–2016

Statens museer för världskultur ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

Lokalkostnader

Statens museer för världskultur ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens museer för världskultur ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsringsintäkter

Statens museer för världskultur ska särredovisa eventuella sponsrings-
intäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens museer för världskultur ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Ökat regionalt perspektiv

Statens museer för världskultur ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens museer för världskultur ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

Strategi för att främja interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter

Statens museer för världskultur är en viktig resurs för arbetet med att främja interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga rättigheter i samhället. Mot bakgrund av detta ska Statens museer för världskultur utarbeta en strategi för hur arbetet med mångfaldsfrågor kan genomsyra statliga museer och kulturinstitutioner. Syftet är att öka museernas arbete med att belysa och ge nya perspektiv på sina samlingar och utställningar. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Forum för levande historia och det civila samhället. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 september 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens museer för världskultur152 271
ap.4Statens museer för världskultur (ram)152 271

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.44 5683 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)62 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens museer för världskulturs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2512 689
2012-02-2512 689
2012-03-2512 689
2012-04-2512 689
2012-05-2512 689
2012-06-2512 689
2012-07-2512 689
2012-08-2512 689
2012-09-2512 689
2012-10-2512 689
2012-11-2512 689
2012-12-2512 692
Summa152 271
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens museer för världskulturs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.4Statens museer för världskultur

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-1 1259124 0003 800200-13
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa-1 1259124 0003 800200-13
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar003 00003 0003 000
Övrigt006 00006 0006 000
Summa009 00009 0009 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens museer för världskultur ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens museer för världskultur får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Johanna Wistedt
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun