Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2011-12-22
N2011/7276/RT
N2011/7417/KLS (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:3 och 33:5 (2008) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 för budgetåret 2012 och om anslaget 33:5 (2008) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2011/12:1, utg.omr. 19, bet. 2011/12:NU2, rskr. 2011/12:112, prop. 2007/08:1, utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2, rskr. 2007/08:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län55 000
ap.2Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland (ram)55 000
Disponeras av Tillväxtverket1 360 000
ap.1Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket (ram)1 360 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av regionala utvecklingsstrategier.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland

02 Mellersta Norrland

03 Norra Mellansverige

04 Stockholm

05 Östra Mellansverige

06 Västsverige

07 Småland och Öarna

08 Skåne-Blekinge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

ap.2 Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av regionala utvecklingsstrategier.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013 enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2008

33:5

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0
ap.7ERUF 2000-06 - del till Nutek (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.6Åtgärder inom mål 2-programmen Södra och Öarna (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.5Åtgärder inom mål 2-programmet Västra och gemenskapsinitiativet Urban (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.4Åtgärder inom mål 2-programmet Norra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.2Åtgärder inom mål 1 Södra skogslänsregionen och Interreg IIIA-prog Norge-Sverige (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0
ap.3Åtgärder inom Interreg IIIA-programmet Kvarken/Mittskandia (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.1Åtgärder inom mål 1-programmet Norra Norrland (ram)0
Disponeras av Tillväxtverket0
ap.8Åtgärder inom Interreg III A Öresundsregionen (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.1136 00010 %0
ap.25 50010 %0
33:5 (2008) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
ap.1 (2008)011 0000
ap.2 (2008)011 0000
ap.3 (2008)01 5000
ap.4 (2008)012 0000
ap.5 (2008)02 8000
ap.6 (2008)05 5000
ap.7 (2008)0Inget0
ap.8 (2008)06 2000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.2145 34660 00056 00029 3462016
ap.12 923 5541 273 0001 041 000609 5542016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren vad gäller infriade åtaganden är indikativ.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Landsbygdsdepartementet/ELT och JFS
Näringsdepartementet/KLS och ENT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Samtliga länsstyrelser
Samtliga samverkansorgan
Statens jordbruksverk
Sametinget
Arbetsförmedlingen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Gotlands kommun
Hallands läns landsting