Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2011-12-22
Ju2011/8905/Å
Ju2011/5085/Å
Ju2011/9119/KRIM (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
10136 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 04, bet. 2011/12:JuU1, rskr. 2011/12:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Ekobrottsmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som begått brott blir föremål för brottsutredning och lagföring samt genom att vidta brottsförebyggande åtgärder. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. Myndigheten ska styra och organisera sin verksamhet på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för goda och enhetliga verksamhetsresultat samt för en rättstillämpning som är enhetlig. Ekobrottsmyndigheten ska utveckla sin verksamhet och samverka med andra aktörer för att bidra till ett effektivare rättsväsende.  

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning av brottsmisstankar

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa uppgifter om:

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts samt antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring

- genomströmningstider

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning  

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller verksamheten ska ägnas särskild uppmärksamhet. Skillnader i resultat mellan ekobrottskammare ska analyseras och kommenteras.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Ekobrottsmyndigheten ska samlat redovisa de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamhet som bedrivits under 2012.   

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder Ekobrottsmyndigheten vidtagit för att öka enhetligheten mellan ekobrottskamrarna både när det gäller verksamhetsresultat och rättstillämpning. Ekobrottsmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att tillvarata och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Brottsförebyggande arbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Av redovisningen ska också framgå hur stor andel av myndighetens resurser som använts för det brottsförebyggande arbetet.

Brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Ekobrottsmyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott. 

Häktningar och restriktioner

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa det totala antalet häktade personer under år 2012 samt den tid som personerna har varit häktade redovisat i lämpliga tidsintervall. Av redovisningen ska också framgå hur många av de häktade som har varit ålagda restriktioner samt den tid de häktade har varit ålagda restriktioner redovisat i lämpliga tidsintervall.

Internationellt samarbete

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla det internationella samarbetet på såväl strategisk som operativ nivå. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten har samverkat med andra svenska myndigheter inom ramen för det internationella samarbetet.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de utvecklingsinsatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll. Särskild uppmärksamhet ska ägnas styrningen och kontrollen av de mest resurskrävande ärendena. Redovisningen ska inbegripa åtgärder som vidtagits för att stärka myndighetens förmåga att följa upp och analysera verksamheten och dess resultat. Ekobrottsmyndigheten ska analysera vad utvecklingsarbetet har inneburit för den interna styrningen och kontrollen i myndigheten.

3

Uppdrag

Finansmarknadsbrott

Ekobrottsmyndigheten ska utvärdera effekterna av de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka arbetet med att bekämpa finansmarknadsbrott. I redovisningen ska Ekobrottsmyndigheten bland annat beskriva vilka utvecklingsmöjligheter som kvarstår i arbetet och hur dessa kan tillvaratas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 april 2013. 

Effekthemtagning inom arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning

Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde. Uppdraget redovisades i november 2011. Mot denna bakgrund ska Ekobrottsmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2012.

Pågående uppdrag

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten har i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bildat en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med de övriga myndigheterna utvärdera verksamheten i den myndighetsgemensamma funktionen. Utvärderingen ska redovisas senast den 31 maj 2012 (Ju2008/8737/Å).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ska som ett led i arbetet med rättsväsendetsinformationsförsörjning (RIF) i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvården och Skatteverket senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Ekobrottsmyndigheten anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten438 206
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)438 206

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.113 1463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)43 820
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2536 517
2012-02-2536 517
2012-03-2536 517
2012-04-2536 517
2012-05-2536 517
2012-06-2536 517
2012-07-2536 517
2012-08-2536 517
2012-09-2536 517
2012-10-2536 517
2012-11-2536 517
2012-12-2536 519
Summa438 206
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Johan Brandt
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket

Senast uppdaterad: