Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
40

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Forum för levande historia ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besökare. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar. 

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Regionalt utfall

Forum för levande historia ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Prognoser 2012–2016

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Forum för levande historia ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Resultaten av utgivning och spridning av publikationen m.m. ska redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen.

Handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

I enlighet med regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2005/06:95) ska Forum för levande historia fortlöpande uppdatera kartläggningen av utbildningsmaterial om de mänskliga rättigheterna.

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Forum för levande historia har på regeringens uppdrag under 2011 utvecklat metoder och arbetsmaterial för att stärka ungdomars demokratiska värderingar (IJ2010/2203/DEM). Forum för levande historia ska under 2012 sprida de metoder och arbetsmaterial som utvecklats, främst inom skolan men även till det civila samhället och andra aktörer som genomför demokratifrämjande verksamhet.

Forum för levande historia ska samråda med Skolverket och med andra myndigheter och organisationer inom det civila samhället som Forum för levande historia anser relevanta för uppdragets genomförande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 10 december 2012. För genomförandet av uppdraget får Forum för levande historia använda högst 3 000 000 kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 26 Handlingsplan – del till Forum för levande historia.

Ökat regionalt perspektiv

Forum för levande historia ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Forum för levande historia ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia43 747
ap.1Forum för levande historia (ram)43 747

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Rememberance.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
8:5 Forum för levande historia
ap.11 3123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 646
2012-02-253 646
2012-03-253 646
2012-04-253 646
2012-05-253 646
2012-06-253 646
2012-07-253 646
2012-08-253 646
2012-09-253 646
2012-10-253 646
2012-11-253 646
2012-12-253 641
Summa43 747
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Forum för levande historia

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Forum för levande historia får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Teresia Ståhle
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utrikesdepartementet/FMR
Socialdepartementet/ESA
Justitiedepartementet/D
Utbildningsdepartementet/S
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Statens skolverk
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun