Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
29

2011-12-15
Ku2011/1544, 1592, 1744/KA, 1960/RFS (delvis)
Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2012–2016

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

Regionalt utfall

Riksarkivet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

It för miljön

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen beslutat i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010-2015 (N2010/3482/Tp (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Riksarkivet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2012 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Tillgång till Riksarkivets nätbaserade information

Riksarkivet ska utreda möjligheten att inom sina fastställda ekonomiska ramar ta bort abonnemangsavgiften och skapa fri tillgång till den nätbaserade informationen vid enheten Svensk arkivinformation. Riksarkivet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 2 juni 2012.

Samarbetsråd för enskilda arkiv

Riksarkivet ska med utgångspunkt i de förslag som presenterades i Riksarkivets rapport (Ku2011/1544/KA) om myndighetens framtida samarbete med den enskilda arkivsektorn redovisa roll och funktion för ett samarbetsråd för enskilda arkiv. I detta ingår att även lämna förslag till hur samarbetsrådets roll som samverkansorgan gällande Riksarkivets bidragsgivning avseende enskild arkivverksamhet ska utformas. Förslag till förändringar i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ska lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 augusti 2012.

Regional tillväxt

Riksarkivet ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, inklusive de tydliggöranden som framgår av regeringens skrivelse om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221).  

Kulturella och kreativa näringar

Riksarkivet ska i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen Svenska Filminstitutet lämna en gemensam resultatbedömning av arbetet för att främja kulturella och kreativa näringar. Bedömningen ska dels avse resultaten av respektive myndighets eller institutions hittills genomförda och pågående insatser, dels avse formerna för samverkan, både inom kulturområdet och med näringslivsfrämjande aktörer. Bedömningen ska avse både insatser inom ramen för handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar och andra insatser. I uppdraget ingår också att bedöma hur arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar kan vidareutvecklas fr.o.m. 2013. Riksantikvarieämbetet ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2012.

EU:s strukturfonder

Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksantikvarieämbetet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksarkivet ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet10 005
ap.9Riksarkivet (ram)10 005

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet346 188
ap.1Riksarkivet (ram)346 188

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda högst 8 451 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.93003 %0
6:1 Riksarkivet
ap.113 8003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
8:2 Centrala museer: Stiftelser
8:2 ap.58:2 ap.1100 %
10:1 Filmstöd
10:1 ap.410:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.5ram
10:1 Filmstöd
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)143 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)55 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-0286 547
2012-01-25834
2012-02-25834
2012-03-1686 547
2012-03-25834
2012-04-25834
2012-05-25834
2012-06-2086 547
2012-06-25834
2012-07-25834
2012-08-25834
2012-09-25834
2012-10-2486 547
2012-10-25834
2012-11-25834
2012-12-25831
Summa356 193
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR-10 4511 70014 00012 0002 000-6 751
Digitaliseringstjänster440010 40010 4000440
Heraldisk uppdragsverksamhet2909090029
Stöd till arkivbildare57301 0001 0000573
Övrig uppdragsverksamhet-9265007 5007 5000-426
Summa-10 3352 20032 99030 9902 000-6 135
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0015 000015 00015 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv005 00005 0005 000
Rådgivning till kommuner och enskilda001000100100
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd002 00002 0002 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)005 00005 0005 000
Övrigt001000100100
Summa0027 200027 20027 200
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. 

För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksarkivet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

Särskilt räntekonto för engångsersättning

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, ska användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet ska i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sophia Laurin
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
samtliga landsting
Stockholms kommun
Region Värmland
Malmö kommun
Gotlands kommun
Umeå kommun