Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2011-12-20
Fö2011/90/ESL (delvis)
Fö2011/241/SSK
(slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
m.fl. Se Likalydande till nedan
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i relevanta delar öka integrationen avseende nationell och internationell operativ verksamhet.

Återrapportering

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska beskriva hur beredskapen har förändrats och utvecklats under året och redovisa de kostnads- och verksamhetsmässiga effekterna av myndighetens arbete med att integrera relevanta delar avseende nationell och internationell operativ verksamhet. Kostnader hänförliga till villkor 10 under anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska särredovisas. 

Mål 2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna genomföra och stödja nationella och internationella räddnings- och katastrofinsatser samt stödja internationella insatser inom civil konflikthantering och andra biståndsinsatser. Syftet med de samlade svenska bidragen till de civila konflikthanteringsinsatserna är att bidra till att uppfylla de specifika mål som är uppställda av den insatsansvariga organisationen för respektive insats. Myndigheten ska vidare inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbetet med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Återrapportering

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa en sammanfattande analys av omfattning, inriktning och finansiering av under året genomförda insatser. Redovisningen ska även omfatta en sammanfattande analys av insatsernas resultat. Redovisningen ska ske i form av en separat årlig rapport. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.  

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast två månader efter avslutad insats lämna en sammanfattande preliminär bedömning av insatsen och dess effekter till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). I relevanta fall ska bedömningen omfatta på vilka sätt den nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (skr. 2007/08:51) har påverkat planering och genomförande av insatsen. Redovisningen ska i relevanta fall beakta regeringens ambition gällande ökad samordning mellan civila och militära aktörer.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) och 1820 (2008) har implementerats i insatsverksamheten samt myndighetens bedömning av uppnådda resultat. Redovisningen ska inkluderas i den separata årliga rapporten (se återrapporteringskrav 2) och innehålla könsfördelning inom genomförda insatser och beaktandet av den nationella handlingsplanen 2009-2012 för genomförande av resolution 1325 (2000).

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur regeringens policy för humanitärt bistånd (2010-08-12, UF2010/39010/SP) har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten, samt myndighetens bedömning av uppnådda resultat. Redovisningen ska inkluderas i den separata årliga rapporteringen (se återrapporteringskrav 2).

Mål 3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att myndigheter och organisationer inom området allmän ordning, säkerhet eller hälsa ansluter sig till det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel för att öka samhällets samlade effektivitet inom detta område.

Återrapportering

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kvartalsvis till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur anslutningen till Rakel utvecklats samt lämna en prognos för den fortsatta anslutningen under året specificerat per användargrupp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska också redovisa hur anslutningen påverkar avgiftsintäkterna.

Övrig återrapportering

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapporteringen. 

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 juni 2012.

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en uppföljning av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting, och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2011 och som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 mars 2012.

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, med utgångspunkt i uppdrag 12 i regleringsbrevet för 2011, redovisa en vidareutveckling av den övergripande samlade bedömningen avseende förmågor, risker och sårbarheter. Bedömningen ska baseras på underlag från 2012 och utgå från regionala respektive sektorsvisa analyser och bedömningar. I bedömningen ska även informationssäkerhet beaktas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare i samverkan med berörda myndigheter fortsätta arbetet med en nationell riskbedömning i enlighet med uppdrag 13 i myndighetens regleringsbrev för 2011. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 mars 2013.  

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska följa upp och återrapportera den tjänsteexport som myndigheten utför. Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna och intäkterna i tjänsteexportverksamheten.

Prognoser

12. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

  • 18 januari
  • 22 februari
  • 3 maj
  • 30 juli
  • 26 oktober.

I samband med prognoserna ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bifoga en samlad och nedbruten redovisning avseende Rakel. Av redovisningen ska framgå hur mycket av kostnaderna som finansieras med avgiftsintäkter respektive med anslag. Kostnader och utgifter för den anslagsfinansierade utbyggnaden av infrastruktur i etapperna ett till tre ska särredovisas.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska genom resultatindikatorer, kvalitativa enkäter, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som är helt eller delvis finansierat av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas också att förhandla och ingå avtal med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av internationell insats i vilken myndigheten deltar i enlighet med 8 och 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur den följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Kontaktorgan

16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara kontaktorgan för överlevande och anhöriga efter förlisningen av M/S Estonia.

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete i detta med SMHI.

18. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande i Hyogodeklarationen och Hyogo Framework for Action 2005-2015. Myndigheten ska även samordna det nationella arbetet genom nationell plattform för arbete med naturolyckor. 

3

Uppdrag

19. Det breda och samordnade säkerhetsarbetet i kommunerna ska fortsatt utvecklas med syftet att den enskilde medborgarens trygghet och säkerhet ska öka. Kommunerna ska ges stöd i denna utveckling med statistik, analyser, metoder, exempel samt utbildning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska översiktligt och genom exempel redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att stödja kommunerna i syfte att utveckla det breda säkerhetsarbetet i kommunerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 november 2012.

20. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens långsiktiga strategiska analys, redovisa en analys och bedömning av framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 mars 2012.

21. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i form av en sammanställd lägesrapport återrapportera åtgärder som vidtagits med anledning av

  • den reviderade handlingsplanen i ”Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015" (Fö2009/2522/SSK)",
  • det nationella implementeringsarbetet av EU CBRN handlingsplan (Fö2010/2013/SSK), samt
  • arbetet med att ta fram en nationell strategi för CBRN-området (Fö2011/174/SSK).

Återrapporteringen ska ske senast den 29 april 2012. Senast den 15 september 2012 ska förändringar som har skett efter det första redovisningstillfället redovisas. Av redovisningarna ska dessutom framgå hur arbetet med att ta fram en aktörsgemensam strategi för CBRNE-området fortgår.

22. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), inom ramen för FOI:s uppdrag enligt anslag 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagspost 2, lämna en sammanställning över aktuellt långsiktigt civilt behov av forskning inom CBRN-området, efter samråd med övriga civila myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska med utgångspunkt i sammanställningen samverka med FOI i institutets framtagande av förslag till inriktning av forskning på CBRN-området. Arbetet ska ske med beaktande av övrig samordning av forskning och utveckling inom CBRN-området.

23. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska upprätthålla en beredskap för att, i samråd med Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM) i följande situationer:  

  • nationellt, vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga samt 
  • internationellt, för att bistå vid evakuering av personer som drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid humanitära insatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om insatser med SNAM endast under förutsättning att dessa finansieras av annan än myndigheten. Innan myndigheten fattar beslut om en insats ska myndigheten informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta. 

24. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samverka med Försvarsmakten med anledning av Försvarsmaktens inrättande av fyra regionala staber i insatsorganisationen, för att underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och civila myndigheter inom krisberedskapsområdet.

25. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i det arbete Försvarsmakten bedriver inom ramen för försvarsplanering.

26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur länsstyrelserna har använt medlen enligt villkor 7 för anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

27. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska tillsammans med SAMFI-myndigheterna (Post- och telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen samt Försvarsmakten) uppdatera den nationella handlingsplanen för informationssäkerhet.

28. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i anslutning till årsredovisningen redovisa en kartläggning över tillgängliga statliga förstärkningsresurser. 

29. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur en samlad återkommande informationssatsning till allmänheten kan genomföras för att förbättra kunskapen hos den enskilde om ansvar och möjligheter vid en kris.

30. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa förutsättningar och möjligheter för att genomföra en nationell ”brandsäkerhets-/brandvarnardag” med syfte att förbättra allmänhetens kunskap om skydd mot bränder. Arbetet ska genomföras i dialog med berörda aktörer. Möjligheterna och förutsättningarna till ett gemensamt nordisk genomförande ska också redovisas.

31. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utarbeta underlag till en strategi för den del av myndighetens internationella insatser som kan definieras som humanitär. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 mars 2012.

32. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har informationsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti 2012 och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

33. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska följa upp och bedöma om kommunernas tillsyn av brandskyddet vid skolor och andra viktiga verksamheter sker i tillräcklig omfattning. Om myndigheten gör bedömningen att nuvarande tillsyn inte är tillräcklig ska förslag lämnas som syftar till att utveckla och stärka kommunernas tillsyn vid skolor och andra viktiga verksamheter. Om myndigheten bedömer att det finns behov av ytterligare författningsreglering ska detta särskilt redovisas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 maj 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap39 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)39 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten ska användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat, samt åtgärder som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor. Bidrag som beviljas efter den 1 januari 2010 får uppgå till högst 60 procent av åtgärdens bidragsberättigande kostnad.

2. Under 2012 får högst 6 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på varje länsstyrelse. Medel från anslaget får utbetalas efter rekvisition från en länsstyrelse.

3. Under 2012 får högst 1 300 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för vissa kostnader som följer av uppdraget att underlätta en effektiv process för att åstadkomma en ny reglering av Mälarens vattennivåer (Fö2010/1603/SSK). Medel från anslaget får utbetalas efter rekvisition av den som regeringen utsett att samordna uppdraget.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för utgifter för bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.  

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningstjänstinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 111 409
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 564
ap.5Krisberedskap (ram)1 100 845

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Medel under denna anslagspost får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten avser vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige.

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande försvarsförmåga. Anslaget ska användas för särskilda satsningar som ligger utanför det ansvar som varje myndighet, i enlighet med ansvarsprincipen, har för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även när den utsätts för allvarliga störningar.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enlighet med vad som anges nedan lämna bidrag från anslagsposten till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska härvid beakta vad regeringen har angett i budgetpropositionen för 2010 angående vilka villkor som bör vara uppfyllda för att en myndighet ska kunna tilldelas medel från anslagsposten (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1 rskr. 2009/10:42). Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom flödet kopplat till statens checkräkning, hos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom denna anslagspost. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också rätt att betala ut bidragen i räntebelagt flöde efter överenskommelse med respektive myndighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnar uppgift om i rekvisition för bidrag. 

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får utbetala högst 290 000 000 kronor till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får utbetala högst 10 000 000 kronor till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Högst 15 800 000 kronor får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner och landsting för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftsförsörjningen vid akutsjukhus.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkans-
övningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får betala ut högst 32 400 000 kronor i uppdragsersättning för uppdrag till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället.  

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel som anskaffats för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla krigsspecifika anläggningar. 

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

2:5

Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap100 000
ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet (ram)100 000
ap.4Investering i infrastruktur (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet

1. Anslagsposten finansierar drift och förvaltning samt marknadsföring av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

Anslaget får användas för ersättning till återförsäljare för försäljning av intäktsbringande Rakelabonnemang.

2. Under 2012 ska 13 000 000 kronor utbetalas till SOS Alarm Sverige AB för ersättning för drift av dubbla radiosystem.

ap.4 Investering i infrastruktur

1. Anslagsposten ska finansiera utbyggnaden av infrastrukturen i samband med utbyggnaden av etapperna ett t.o.m. tre av ett gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet.

2:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 044 528
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 044 528

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för förvaltningsändamål.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.Myndigheten ska betala totalt 4 680 000 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

3. Av anslagsposten får högst 33 000 000 kronor användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

4. Högst 20 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

5. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

6. Anslagsposten får användas för ersättning till dem som har uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 26 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda 7 500 000 kronor för finansiering av utbyte av RDS-mottagare i kärnkraftslänen.

9. Anslagsposten får användas för att finansiera skogsbrandsflyg.

10. Av anslaget ska högst 115 000 000 kronor användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

11. Högst 23 000 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:525) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

12. Anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att kunna genomföra insatser med Svenska nationella ambulansflyget (SNAM).

13. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till varningssystem.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.21 196Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Allt0
2:4 Krisberedskap
ap.13173 %0
ap.533 0253 %0
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
ap.30Allt0
ap.40Allt0
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.131 3363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:7 ap.22:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Krisberedskap
ap.10ram
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.235 00015 00012 0006 0002015
2:4 Krisberedskap
ap.5560 000200 000200 000159 4782018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 2:4 Krisberedskap anslagsposten 5 Krisberedskap, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar samt besluta om bidrag som avser höjd beredskap och åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser, så att behovet av anslagsmedel efter 2012 till och med 2017 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 560 000 000 kronor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i skriftlig överenskommelse med berörd myndighet reglera rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2012. Bemyndigande ska redovisas per anslagspost, specificerat per åtgärd.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 500 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)500 000
- varav INVESTERING500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Den särskilda krediten är avsedd för lån för beredskapsinvesteringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2595 377
2012-02-2595 377
2012-03-2595 377
2012-04-2595 377
2012-05-2595 377
2012-06-2595 377
2012-07-2595 377
2012-08-2595 377
2012-09-2595 377
2012-10-2595 377
2012-11-2595 377
2012-12-2595 381
Summa1 144 528
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.3Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
2:7 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning m.m-1 400-33026 30026 640-340-2 070
Intyg förare7 706-8653 8005 487-1 6875 154
Tekniska system2 01204 7506 000-1 250762
Tjänsteexport7 5722 55617 00015 8801 12011 248
Internationella insatser-247247200 000200 00000
Rakel00304 800304 80000
Summa15 6431 608556 650558 807-2 15715 094
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Oljeskadeersättning enligt Sjölagen (1994:1009)2713000000
Offenligrättslig verksamhet
Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor2552000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Oljeskadeersättning enligt Sjölagen (1994:1009)

Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m..

Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Avgiftsinkomster som erhålls med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska minst täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 p. avgiftsförordningen endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU eller FN eller av Nato.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljas undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapital-
försörjningsförordningen (2011:210). Undantaget gäller för utbyggnaden av de tre första etapperna av Rakelsystemet som i stället finansieras från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

2. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Socialstyrelsens investeringar i räddningsmateriel respektive beredskapslager ska dock fortsatt lånefinansieras.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 5 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

4. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelsen får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

6. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionsal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Ann-Christin Olldén
Likalydande till

Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Kustbevakningen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Tullverket
Riksgäldskontoret
Finansinspektionen
Skatteverket
länsstyrelserna
Pensionsmyndigheten
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Livsmedelsverket
Post- och telestyrelsen
Trafikverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, MFU, SSP
Socialdepartementet/ESA
Samtliga övriga departement
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SOS Alarm Sverige AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 5, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL (delvis)
Fö2011/241/SSK
(slutligt)
Fö2011/302/SSK
Fö2011/342/SSK
(slutligt)
Fö2011/343/SSK
Fö2011/1883/ESL
(delvis)

Senast uppdaterad: