Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2011-12-20
Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 22 KISTA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med närmast föregående år. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:14

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten12 112
ap.1SIUN - del till SIUN (ram)12 112

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 009
2012-02-251 009
2012-03-251 009
2012-04-251 009
2012-05-251 009
2012-06-251 009
2012-07-251 009
2012-08-251 009
2012-09-251 009
2012-10-251 009
2012-11-251 009
2012-12-251 013
Summa12 112
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1SIUN - del till SIUN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Martin Talvik
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen, FA ekonomi
Försvarsdepartementet, ESL, MFI, SSK
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL
(delvis)