Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:54

2011-12-20
U2011/7258/SAM/(delvis)
U2011/7242/F
U2011/6636/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
10138 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, 

– hur rådet har arbetat med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor,

– hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer,

– antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

– beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag, och

– genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag.

Vetenskapsrådet ska vidare redovisa insatserna för att öka långsiktigheten och förbättra förutsättningarna för forskning genom att stöd till forskare utvecklas mot genomsnittligt högre bidragsbelopp och mot genomsnittligt längre stödperioder. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

Vetenskapsrådet ska utreda och redovisa effekterna av olika former av strategiska satsningar, såsom Linnéstöd och Berzelii Centra.

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet samt kommentera vilka effekter genomförda insatser för ökad jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt kommentera beviljandegraden för anslagsansökningar inom medicin och utbildningsvetenskap.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera

– hur rådet har bistått Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i EU-samarbeten, bl.a. genom deltagande i EU:s kommittéarbete internationella, och i internationella samarbeten,

– svenskt deltagande och engagemang i bilaterala och internationella initiativ till forskningssamarbeten av större strategisk betydelse för Sverige, 

– dels kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer dels förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

– hur rådet har arbetat för att att förstärka den nationella forskningen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd, och

– de insatser som har vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet,

– hur rådet arbetar med att öka forskares internationella rörlighet. 

Strategi och analys

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts av rådet samt de viktigaste slutsatserna av dessa.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv, internationella trender inom olika ämnesområden och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

SUNET

Vetenskapsrådet ska redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader och driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen ska relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella infrastrukturer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid anläggningarna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

– hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur, och

– det nationella behovet av infrastruktur i relation till annan forskningsfinansiering.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

– sina insatser när det gäller forskning inom kultur- och kulturarvsområdet,

– de projekt för forskning inom polarområdena som har finansierats under året och hur samverkan med Polarforskningssekretariatet fortlöper,

– hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området,

– vilka insatser som har gjorts för att öka kännedomen om det Europeiska universitetsinstitutet, och

– hur medlen inom ramen för det mångvetenskapliga demokratiforskningsprogrammet har använts för att stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell plattform för doktorander och forskare.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2012–2016 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 18 januari 2012,

– den 22 februari 2012,

– den 3 maj 2012,

– den 30 juli 2012, och

– den 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

Unesco

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga område.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forskningsprogrammet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok.
Under 2012 disponerar Vetenskapsrådet 16 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2012 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället.  

Forskning om det civila samhället inom identifierade behovsområden

Vetenskapsrådet fick i april 2011 i uppdrag att bl.a. stödja forskning om det civila samhället inom identifierade behovsområden (IJ2010/751/UF). Under 2012 disponerar Vetenskapsrådet 3 500 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2012 uppförda anslaget 13: 6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 3, Forskning m.m. inom identifierade behovsområden. Vetenskapsrådet ska fördela dessa medel till forskning inom identifierade behovsområden.

Infrastruktur för forskning

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Frankrike, Italien och Tyskland. Samarbetet med Tyskland ska genomföras i samband med en svensk forskningssatsning på synkrotronen i Hamburg, Petra III.

Finansiell uppföljning

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering.

Särskilda redogörelser

Vetenskapsrådet ska dels redogöra för vilka vetenskapliga discipliner de beviljade forskningsprojekten för utbildningsvetenskap tillhör, dels redogöra för resultaten av rådets arbete med att initiera och stödja ämnesövergripande satsningar på forskning. Redogörelserna ska inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2012. 

Institutet för solfysik

Vetenskapsrådet får förhandla och ingå avtal med Kungl. Vetenskapsakademien om övertagande av Institutet för solfysik.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet4 654 292
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)276 121
ap.2Forskning inom medicin och hälsa (ram)861 452
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)1 038 259
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)155 585
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)2 322 875

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse, och
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Forskning inom medicin och hälsa

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom medicin och hälsa. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning inom utbildningsvetenskap. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Anslagsposten ska främst finansiera forskning och forskningens infrastruktur. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår.

Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

6. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

7. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser driftskostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

8. Anslagsposten ska finansiera minst 39 miljoner kronor för kärnteknisk forskning och för forskning och utveckling i samband med planeringen av konstruktionen av den europeiska spallationskällan (ESS), dock ska minst 20 miljoner kronor användas för det sistnämnda ändamålet.

9. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för 
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL), och
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR).

10. Från anslagsposten ska medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medel från anslagsposten ska även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

11. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

12. Anslaget ska finansiera minst  
– 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri, 
– 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning, 
– 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), 
– 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning, 
– 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt, 
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket, och 
– 50 miljoner kronor för forskning inom det konstnärliga området och kulturområdet inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning om 7 miljoner kronor.

13. Anslaget ska finansiera de särskilda satsningarna i fråga om infrastruktur inom ramen för de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 184 miljoner kronor, varav minst
– 28 miljoner kronor för Biobanker/BBMRI,
–  9 miljoner kronor för BILS/ELIXIR,
– 14 miljoner kronor för LifeWatch,
– 55 miljoner kronor för MaxIV,
– 23 miljoner kronor för MyFab,
– 18 miljoner kronor för SNIC/PRACE, och
– 37 miljoner kronor för teknikplattformar inom medicin och livsvetenskap. 

14. Vetenskapsrådet ska medverka i Nordiska ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi som pågår 2009–2013. Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet finansiera forskning inom programmet under 2012 med minst 21 miljoner kronor för de fyra myndigheterna sammantaget.

15. De 150 miljoner kronor som i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) får inte användas innan regeringen har beslutat om särskilda riktlinjer.

16. Anslagsposten ska finansiera svensk forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi med minst 30 miljoner kronor.

17. Anslagsposten ska finansiera svensk forskning som drivs i samarbete med Frankrike inom klimat, kärn- och neutronområdet samt utveckling av synkrotronljusanläggningar.

18. Anslagsposten ska finansiera svensk forskning som drivs i samarbete med Italien.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet260 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)260 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget ska främst finansiera utgifter för Sveriges deltagande i internationella organisationer och verksamheter samt bidrag till sådana organisationer och verksamheter, bl.a.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande     södra stjärnhimlen (ESO),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC)
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet117 031
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)117 031

3:10

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet43 291
ap.1Sunet (ram)43 291

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.113 8063 %0
ap.243 0733 %0
ap.351 9133 %0
ap.47 7793 %0
ap.5116 1443 %0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.113 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 5113 %0
3:10 Sunet
ap.12 1653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1583 749291 875168 980122 8942017
ap.22 027 4571 013 728586 895426 8342017
ap.32 370 9761 185 488686 335499 1532017
ap.4341 523170 76298 86271 8992017
ap.54 176 2952 088 1471 208 928879 2202017
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.1873 000260 061260 061352 8782017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade förpliktelser" i tabellen ovan anger endast hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet bemyndigas för anslaget 3:1 att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 000 kronor under 2013–2017.

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

Vetenskapsrådet bemyndigas för anslaget 3:2 att under 2012 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 873 000 000 kronor under 2013–2017.

Vetenskapsrådet får under 2012 och 2013 besluta om medlemskap i nedan fem angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur. Vidare får Vetenskapsrådet besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till Eric-konsortierna:

European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 1 500 000 kronor,

Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor,

Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor,

Integrated carbon observation system (ICOSERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 2 500 000 kronor, och

LifeWatch ERIC med en årlig medlemsavgift om högst 6 000 000 kronor.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)16 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2513 361
2012-02-2513 361
2012-03-2513 361
2012-04-2513 361
2012-05-2513 361
2012-06-2513 361
2012-07-2513 361
2012-08-2513 361
2012-09-2513 361
2012-10-2513 361
2012-11-2513 361
2012-12-2513 351
Summa160 322
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:10 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
SUNET00117 000160 229-43 229-43 229
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet får ta ut avgifter för SUNET. Avgifterna ska motsvara kostnader för 2012 som inte täcks av de medel som har tilldelats för ändamålet under anslaget 3:10 SUNET. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Finansiering av grundanslutningen ska fördelas enligt följande;

a) När det gäller de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museer och Kungl. biblioteket ska deras kostnader för SUNET bekostas från anslaget 3:10 SUNET.

b) Den kostnad som inte täcks av anslaget 3:10 SUNET ska fördelas mellan universitet och högskolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter.

c) Övriga organisationers avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisation uppnås.

3. Avgifter för tilläggstjänster ska beräknas så att full kostnadstäckning för respektive organisations kostnader uppnås.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Lunds universitet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Polarforskningssekretariatet
Jordbruksverket
Kungl. Vetenskapsakademien
Chalmers tekniska högskola