Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2011-12-01
N2011/6609/ENT
N2011/6873/KLS (slutligt)
Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

Bolagsverket ska på sin webbplats lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service samt i ett särskilt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Bolagsverket ska även på sin webbplats i en särskild avgiftslista tydligt ange de avgifter som myndigheten tar ut i sin verksamhet.

Bolagsverket ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka initiativ som myndigheten tagit för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket  

den 19 januari,

den 23 februari,

den 5 maj,

den 1 augusti, samt 

den 28 oktober.

Intäkter och kostnader

Bolagsverket ska i årsredovisningen och budgetunderlaget som lämnas till regeringen ange hur myndighetens intäkter och kostnader fördelar sig på offentligrättslig verksamhet respektive uppdragsverksamhet.

IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Bolagsverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Statliga informations- och vägledningstjänster

Bolagsverket ska, i samverkan med Tillväxtverket och i samråd med Skatteverket, lämna förslag på hur statliga informations- och vägledningstjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare kan vidareutvecklas, samordnas och förstärkas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket10 952
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)10 952

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av likvidatorer. Bolagsverket ska utge ersättning till de likvidatorer som myndigheten utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där myndigheten förordnat en annan likvidator än den som företaget föreslagit. Ersättning ska endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

1:26

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket1 100
ap.1Bolagsverket (ram)1 100

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Bolagsverket

Anslaget får användas för Bolagsverkets förvaltningskostnader hänförliga till myndighetens övertagande av verksamhet med vissa associationsrättsliga ärenden och vissa ärenden som rör dödande av förkommen handling från Sveriges Domstolar, som är en följd av riksdagens beslut att godkänna regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet och utgiftsområde 24 Näringsliv (prop. 2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.1398Inget0
1:26 Bolagsverket
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)80 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Bolagsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2592
2011-02-2592
2011-03-2592
2011-04-2592
2011-05-2592
2011-06-2592
2011-07-2592
2011-08-2592
2011-09-2592
2011-10-2592
2011-11-2592
2011-12-2588
Summa1 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Bolagsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:26 ap.1Bolagsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet-36 59532 500400 000400 0000-4 095
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0010 30010 30000
Summa-36 59532 500410 300410 3000-4 095
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig. 

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900102 000102 00000
Stämpelskatt934100215 000215 00000
Summa00317 000317 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L1
Socialdepartementet/SFÖ, ESA
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket