Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:61

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7249/F
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om verksamheten för de regionala etikprövningsnämnderna för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för de regionala etikprövningsnämnderna och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– totalt antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid.

– antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor,

– kostnader för nämndens kansli och drift, och

– antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda när det gäller utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2012–2016 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 18 januari 2012,

– den 22 februari 2012,

– den 3 maj 2012,

– den 30 juli 2012, och

– den 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 555
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 555
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 315
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 315
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 551
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 551
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 473
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 473
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 318
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 318
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala5 549
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)5 549
Disponeras av regeringen6 086
ap.8Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut (ram)6 086

Villkor för anslag 3:12

ap.8 Regionala etikprövn.nämnderna-efter regeringens beslut

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11673 %0
ap.2993 %0
ap.31673 %0
ap.43143 %0
ap.51003 %0
ap.61663 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25463
2012-02-25463
2012-03-25463
2012-04-25463
2012-05-25463
2012-06-25463
2012-07-25463
2012-08-25463
2012-09-25463
2012-10-25463
2012-11-25463
2012-12-25462
Summa5 555
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25276
2012-02-25276
2012-03-25276
2012-04-25276
2012-05-25276
2012-06-25276
2012-07-25276
2012-08-25276
2012-09-25276
2012-10-25276
2012-11-25276
2012-12-25279
Summa3 315
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25463
2012-02-25463
2012-03-25463
2012-04-25463
2012-05-25463
2012-06-25463
2012-07-25463
2012-08-25463
2012-09-25463
2012-10-25463
2012-11-25463
2012-12-25458
Summa5 551
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25873
2012-02-25873
2012-03-25873
2012-04-25873
2012-05-25873
2012-06-25873
2012-07-25873
2012-08-25873
2012-09-25873
2012-10-25873
2012-11-25873
2012-12-25870
Summa10 473
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25277
2012-02-25277
2012-03-25277
2012-04-25277
2012-05-25277
2012-06-25277
2012-07-25277
2012-08-25277
2012-09-25277
2012-10-25277
2012-11-25277
2012-12-25271
Summa3 318
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25462
2012-02-25462
2012-03-25462
2012-04-25462
2012-05-25462
2012-06-25462
2012-07-25462
2012-08-25462
2012-09-25462
2012-10-25462
2012-11-25462
2012-12-25467
Summa5 549
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Regionala etikprövningsnämnder255908 74239 84739 84708 742
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsmyndigheternas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut enligt förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet
Uppsala universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet