Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2011-12-22
Fö2011/90/ESL
(slutligt)
Fö2011/1883/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 BROMMA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Förmåga till stöd till internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska kunna stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetens, personal och materiel. Stödet ska kunna ges i två samtidiga insatser.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur verksamheten har genomförts samt hur myndigheten avser utveckla verksamheten.

2. Signalreferensbibliotek

Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet.

3. Stöd med utveckling av system och metodik m.m.

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet.

Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet.

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

4. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

5. Effektivitet och god hushållning

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

6. Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Av tabellen ska också framgå könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellen ska analyseras och kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras.

3

Uppdrag

7. Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser

Försvarets radioanstalt ska under 2012 särskilt stödja den svenska insatsen i Afghanistan (ISAF) på taktisk nivå.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt746 585
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)746 585

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.122 3983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)530 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)70 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2562 215
2012-02-2562 215
2012-03-2562 215
2012-04-2562 215
2012-05-2562 215
2012-06-2562 215
2012-07-2562 215
2012-08-2562 215
2012-09-2562 215
2012-10-2562 215
2012-11-2562 215
2012-12-2562 220
Summa746 585
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Stöd med utveckling av metodik samt utbildning-1402 0002 0000-14
Stöd med prov och utveckling inom teleteknikområdet0095095000
Informationssäkerhetsanalyser-25904 0504 0500-259
Summa-27307 0007 0000-273
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal på Lovön. Avgifternas storlek för drift av personalmatsalen bestäms av Försvarets radioanstalt och avgiftsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

3. Lån för immateriella anläggningstillgångar

Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Martin Talvik
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Justitiedepartementet, PO
Försvarsdepartementet, RS, ESL, MFI, SSK
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 3, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL
(slutligt)
Fö2011/1883/ESL
(delvis)