Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2011-12-22
UF2011/75897/UD/FIM (delvis)
UF2011/76096/UD/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet220 000
ap.1Exportrådet (ram)213 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)7 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet25 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)14 389
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 500
ap.6Projektexportfrämjande (ram)9 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2012.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder. Verksamheten ska bedrivas i nära samråd med Sveriges exportråd samt relevanta institutioner.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.121 300Inget0
ap.2432Inget0
ap.375Inget0
ap.605 0000
ap.7210Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.4ram
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.620 00010 00010 00002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser finansiering av projektexportfrämjande insatser. Medlen får användas främst till myndigheter i samarbetsländer och avse i huvudsak kontraktsfinansierat samarbete, i form av fleråriga åtaganden och/eller juridiska avtal där utbetalningar anpassas till den reella utvecklingen av projektet.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Kerstin Nordlund-Malmegård
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, EKO
Utrikesdepartementet, AF
Utrikesdepartementet, AME
Utrikesdepartementet, ASO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, EU
Utrikesdepartementet, UP
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, MENA
Utrikesdepartementet, PIK
Utrikesdepartementet, PLAN
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, LB
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kommerskollegium
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Almi företagspartner AB
samtliga länstyrelser
Samverkansorganen
Exportkreditnämnden
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
Myndigheten för utländska investeringar (Invest Sweden)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Svenska institutet
Tillväxtverket
AB Svensk exportkredit
Visit Sweden AB
Sveriges exportråd
Socialdemokraterna
samtliga lönade utlandsmyndigheter