Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:48

2011-12-20
U2011/5995/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7236/UH
Mälardalens högskola
Box 883
721 23 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Mälardalens högskola
Riksdagen har beslutat om Mälardalens högskolas verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Mälardalens högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska anordna verksamhet vid Idélab.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:33

Mälardalens högskola: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola566 493
ap.1Takbelopp (ram)566 493

Villkor för anslag 2:33

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola77 864
ap.3Basresurs (ram)77 864

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola3 804
ap.27Idélab (ram)3 804

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.270Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning
2:33 ap.32:33 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)65 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mälardalens högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2554 014
2012-02-2554 014
2012-03-2554 014
2012-04-2554 014
2012-05-2554 014
2012-06-2554 014
2012-07-2554 014
2012-08-2554 014
2012-09-2554 014
2012-10-2554 014
2012-11-2554 014
2012-12-2554 007
Summa648 161
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mälardalens högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:33 ap.1Takbelopp
2:34 ap.3Basresurs
2:71 ap.27Idélab
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer