Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2011-12-22
Ju2011/8842/KRIM Ju2011/9119/KRIM (delvis)
Ju2011/1427/KRIM
Ju2011/1692/KRIM m.fl.
Se bilaga 1
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
11193 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Brottsförebyggande rådet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:01, utg.omr. 04, bet. 2011/12:JuU1, rskr. 2011/12:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådet ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter och mål som framgår av förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kunskapsbaserad verksamhet

Brå ska utveckla sitt bidrag till att rättsväsendets verksamheter bedrivs kunskapsbaserat. I det arbetet ingår att förse regeringen och rättsväsendets myndigheter med beslutsunderlag som baseras på såväl myndighetens egna resultat som annan nationell och internationell kunskap av relevans för rättsväsendet.

Brå ska i sin redovisning göra en bedömning av i vilken utsträckning myndigheten har tagit fram relevanta kunskapsunderlag och analyser på angelägna områden och vad som har gjorts för att kunskapen ska kunna komma till användning.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Brå ska vidta förberedelser för att kunna ta tillvara den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) kommer att innebära i form av möjligheter att t.ex. utveckla ny verksamhetsrelevant statistik, nya typer av indikatorer och nya former för verksamhetsuppföljning.

Förberedelserna ska redovisas till regeringen och ha sin utgångspunkt i att skapa förutsättningar för löpande analyser av hur rättsväsendet utvecklas. 

Övrigt

Statistik

Mot bakgrund av slutsatserna i Statskontorets rapport Brå och kriminalstatistiken (2011:15) och de möjligheter som utvecklingen av RIF kommer att innebära, ska Brå redovisa sitt arbete med målgruppsanpassning, formulering av statistikens ändamål och identifiering av angelägna utvecklingsområden.

Brå ska redovisa den s.k. hatbrottsstatistiken och vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera produktionen av denna statistik. 

Lokalt brottsförebyggande arbete

Brå ska redovisa hur anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete har använts och lämna en samlad analys av utfallet. 

Prognoser

Brå ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna under 2012 lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid följande datum: 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober.  

3

Uppdrag

Kontakt med barn i sexuellt syfte - Brå ska följa upp och utvärdera tillämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i praktiken och om några särskilda problem uppstått i samband med tillämpningen av den. Utvärderingen ska vidare innehålla en analys av orsakerna till att så många ärenden skrivs av. I uppdraget ingår också att redovisa det som vid utvärderingen framkommer beträffande exempelvis upptäcktssätt, vilka brottsoffren och de misstänkta personerna är, kontaktsätt, kontakternas frekvens och innehåll samt förekomst av annan liknande brottslighet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2013.

Stalkning - Brå ska förbereda för ett kommande uppdrag om att följa upp och utvärdera reformen om förbättrat skydd mot stalkning som trädde i kraft den 1 oktober 2011. Uppdraget kommer att ta sikte på tillämpningen av brottet olaga förföljelse och hur bestämmelserna om kontaktförbud tillämpas i praktiken. I uppdraget ingår att uppmärksamma vilket genomslag elektronisk övervakning av särskilt utvidgade kontaktförbud fått och om det område som förbudet gäller är väl avvägt.

Stockholm Criminology Symposium - Brå ska genomföra det internationella symposiet, the Stockholm Criminology Symposium, samt ansvara för priscermonin avseende the Stockholm Prize in Criminology. Syftet med the Stockholm Criminology Symposium ska vara att främja och sprida kriminologisk forskning av relevans för det kriminalpolitiska området. Målsättningen är att symposiet ska samla forskare, beslutsfattare och praktiskt verksamma över hela världen för att diskutera aktuell forskning av praktisk betydelse för det kriminalpolitiska området. 

Handläggningstider - Brå har i uppdrag att, med stöd av databasen för rättsväsendets uppföljningssystem (RUS), redovisa handläggningstiderna hos polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår att redovisa eventuella förändringar i handläggningstiderna. Vidare ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gärningsmän.  Återrapporteringen ska göras med utgångspunkt i den analys som lämnas 31 mars 2012. Uppdraget redovisas senast 25 mars 2013.  

Hot och våld mot förtroendevalda - Brå ska genomföra en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot och våld m.m. mot förtroendevalda. Undersökningen ska bygga på den metod som Brå har tagit fram inom ramen för det tidigare uppdraget att utveckla en periodiskt återkommande undersökning avseende omfattningen och utvecklingen av hot och våld m.m. mot förtroendevalda. För genomförandet av uppdraget får Brå under 2012 använda högst 2 miljoner kronor från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 15 Hot mot demokratin. Resultat från den första undersökningen ska redovisas senast den 15 december 2012.

Rättsväsendets informationsförsörjning - Brå har i uppdrag att, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), samverka med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Skatteverket i arbetet med att senast den 31 december 2012 införa ett strukturerat elektroniskt informationsflöde i rättskedjan. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Brå anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Prognos- och analysarbetet inom rättsväsendet - Brå har i uppdrag att stödja Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården med att utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Urbant utvecklingsarbete - Brå har i uppdrag att följa och redovisa anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Även statistik över upplevd trygghet ska redovisas för kommunerna och stadsdelarna, så långt det är möjligt.

Pågående uppdrag

Verkställighet av samhällstjänst - Brå ska följa upp och utvärdera innehållet i verkställigheten av samhällstjänst. Utvärderingen ska innehålla en beskrivning och analys av vilka stöd- och kontrollåtgärder som sker, i vilken utsträckning planen för verställigheten följs och vilka klientgrupper som omfattas. Vidare ska utvärderingen innehålla en jämförelse mellan hur samhällstjänst och ungdomstjänst fungerar. Uppdraget ska utföras i samråd med Kriminalvården och andra relevanta aktörer och ska slutredovisas senast den 1 april 2012. 

Lekmannaövervakare - Brå ska utvärdera hur Kriminalvården använder lekmannaövervakare vid verkställighet av påföljd och under övervakning av villkorlig frigivning. Utvärderingen ska innehålla en beskrivning och analys av vilka som får lekmannaövervakare, omfattningen och innehållet av lekmannauppdraget samt hur Kriminalvården följer upp och säkerställer innehållet och kontrollen av påföljden respektive övervakningen. Uppdraget ska utföras i samråd med Kriminalvården och andra relevanta aktörer och ska slutredovisas senast den 15 juni 2012.

Brottsförebyggande arbete och samverkansöverenskommelser - Brå och Rikspolisstyrelsen ska gemensamt beskriva polisens strategiska brottsförebyggande arbete och ange hur det kan utvecklas. I uppdraget ingår att analysera vilket kunskapstöd som polisen behöver i det brottsförebyggande arbetet och bedöma polisens metodstöd. Inom ramen för ingångna samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheter och kommuner får Brå, efter samråd med Rikspolisstyrelsen, stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande projekt som bedöms vara särskilt intressanta. Uppdraget ska redovisas senast i samband med årsredovisningen avseende 2011. 

Handläggningstider - Brå har i uppdrag att, med stöd av databasen för rättsväsendets uppföljningssystem (RUS), redovisa handläggningstiderna hos polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och domstolarna för mål och ärenden som rör brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt, stöld och utpressning. I uppdraget ingår också att särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden som avser unga gärningsmän. Brå ska med utgångspunkt i resultaten beskriva och analysera eventuella skillnader avseende handläggningstiderna i landet och belysa viktiga faktorer för att handläggningstiderna i rättskedjan ska vara effektiva och rättssäkra. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2012.

Särskilda regeringsuppdrag

Regeringen har vid tidigare tillfälle beslutat att ge Brå följande regeringsuppdrag:

- Uppdrag (Ju2011/8444/Krim) till Brå att utvärdera projekt Karin  Redovisning 31 mars 2013.

- Uppdrag (U2011/6675/UC) till Brå m.fl att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor. Redovisning 15 mars 2012 och 15 mars 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet69 240
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)69 240

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)7 157
Disponeras av regeringen14 000
ap.2Stiftelsen för Kriminologipriset (ram)14 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Medel under anslagsposten ska användas för att stimulera lokala brottsförebyggande insatser genom att

- inom ramen för samverkansöverenskommelserna mellan polismyndigheter och kommuner stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta,  

- samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder,

- följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.

Anslaget får också användas för Brå:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplade till sådan verksamhet.

ap.2 Stiftelsen för Kriminologipriset

Medel under anslagsposten får användas i form av kapitaltillskott till en stiftelse för att åstadkomma en varaktig lösning för det så kallade Kriminologipriset.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.12 0773 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.1215Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 924
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-255 770
2012-02-255 770
2012-03-255 770
2012-04-255 770
2012-05-255 770
2012-06-255 770
2012-07-255 770
2012-08-255 770
2012-09-255 770
2012-10-255 770
2012-11-255 770
2012-12-255 770
Summa69 240
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brå får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jeanette Auletta Lund
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Brottsoffermyndigheten
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:26, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

Ju2011/8842/KRIM Ju2011/9119/KRIM (delvis)
Ju2011/1427/KRIM
Ju2011/1692/KRIM
Ju2011/4132/KRIM
Ju2011/4805/KRIM
Ju2011/7740/KRIM