Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2011-12-20
U2009/1421, 6399/UH
U2011/1331, 2953, 2955, 3158, 5990, 6319/UH
U2011/7258/SAM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Stockholms universitet
Ekonomiavdelningen
10691 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Stockholms universitet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Stockholms universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Stockholms universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet för avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. I mån av behov ska universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål på anslaget 16 2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor, ap. 11, genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet ska besluta om hur arbetet ska organiseras.

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits vid lärosätena för att förbättra situationen för studenter med funktionshinder och kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Vidare ska framgå det kända antalet studenter med funktionshinder vid lärosätena med fördelning per lärosäte, funktionshinder och kön.

2

Organisationsstyrning

Tolk- och översättarinstitutet

Vid Stockholms universitet finns Tolk- och översättarinstitutet. I verksamheten ska ingå att erbjuda tolk- och översättningsutbildning för 120 studerande per budgetår och konferenstolkutbildning vid behov vartannat år för minst 10 studerande.

Stockholms universitet ska i årsredovisningen redovisa antalet deltagare i dessa utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska från och med den 1 juli 2012 överta ansvaret för att fördela de särskilda statsbidragen till folkhögskolor och studieförbund för teckenspråktolk- och teckenspråklärarutbildning samt kontakttolkutbildning. Vidrae ska Myndigheten för yrkeshögskolan utöva tillsyn över den statsbidragsberättigade verksamheten och kontinuerligt följa upp samt utvärdera utbildningen.

Stockholms universitet ansvarar fram till årsskiftet 2012/13 för reglering av fordringar och skulder, avveckling av lokaler och utrustning samt avslutande av de kontrakt som inte övertas av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Stockholms universitet ska samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan i frågor som rör den verksamhet som ska överföras.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i ämnena finska, lettiska, litauiska, portugisiska, strålningsbiologi och svenskt teckenspråk.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ska svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS).

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i testet.

3. Stockholms universitet ska medverka till att tillgodose behovet av pedagoger med inriktning mot undervisning av elever med synskada respektive elever med hörselskada.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetat med detta uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:9

Stockholms universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 536 397
ap.1Takbelopp (ram)1 536 397

Villkor för anslag 2:9

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:10

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 430 122
ap.4Basresurs (ram)1 430 122

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet47 216
ap.8Nationellt resurscentrum i kemi (ram)1 292
ap.9Tolk- och översättarutbildning (ram)12 165
ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare (ram)3 357
ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)28 155
ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov (ram)2 247

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.80Allt0
ap.90Allt0
ap.100Allt0
ap.110Allt0
ap.120Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning
2:9 ap.32:9 ap.1100 %
2:9 ap.52:9 ap.1100 %
2:9 ap.62:9 ap.1100 %
2:9 ap.82:9 ap.1100 %
2:9 ap.92:9 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning
ap.3ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.8ram
ap.9ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)430 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)275 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25251 145
2012-02-25251 145
2012-03-25251 145
2012-04-25251 145
2012-05-25251 145
2012-06-25251 145
2012-07-25251 145
2012-08-25251 145
2012-09-25251 145
2012-10-25251 145
2012-11-25251 145
2012-12-25251 140
Summa3 013 735
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:9 ap.1Takbelopp
2:10 ap.4Basresurs
2:71 ap.8Nationellt resurscentrum i kemi
2:71 ap.9Tolk- och översättarutbildning
2:71 ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
2:71 ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning
2:71 ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Stockholms universitet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2010 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i sin helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.   

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:22, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

U2009/1421, 6399/UH
U2011/1331, 2953, 2955, 3158, 5990, 6319/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7210/UH