Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2011-12-22
M2011/3930/S
M2011/3932/S (delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
17116 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:93, prop. 2011/12:1, utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 5 oktober 2012 lämna förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Uppdraget ska utföras efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Översyn av beredskapsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samverkan med berörda länsstyrelser lämna underlag för faktiska kostnader som MSB och länsstyrelserna har haft för beredskapen för kärnkraftsolyckor under 2010-2011 samt uppskatta motsvarande kostnader för perioden 2012-2015. Redovisning av uppdraget ska ske senast den 30 juni 2012.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland och Östeuropa

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av SSM, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet.

DAC-rapportering

Strålsäkerhetsmyndigheten erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Finansiering av ny kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa de eventuella kostnader myndigheten haft för prövning av ansökningar för tillstånd m.m. till uppförande av nya kärnkraftsreaktorer. Redovisningen ska ske per ansökande respektive tillståndshavare och per avgiftsslag. I redovisningen ska också ingå Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning om eventuell nedsättning av avgifter för enskilda ansökande respektive tillståndshavare för kommande år.

Föreskrifter för ny kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utforma föreskrifter för nya kärnkraftreaktorer. Arbetsläget ska delredovisas senast den 15 december 2012.

Översyn av producentansvarsförordningar

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, som en del av genomförandet av åtgärdsförslagen i Nationell plan för allt radioaktivt avfall, redovisa en översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av det rättsliga läget gällande omhändertagandet av radioaktiva produkter som utgör avfall samt belysa berörda aktörers erfarenheter av producentansvaret. Redovisningen ska vidare innehålla en analys av producentansvaret som lösning för omhändertagande av radioaktiva produkter samt eventuella förslag till åtgärder. Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och marknadsaktörernas synpunkter efterhöras. Översynen ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2012.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten343 419
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)265 818
ap.2Forskning (ram)77 601

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 668 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2012. 

Från anslagsposten får 100 000 kronor användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen (ICRP).

Från anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till arbetet med att ta fram föreskrifter för ny kärnkraft.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetskostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket7 000
ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV (ram)7 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten42 700
ap.2Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta (ram)100
ap.8Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)42 600
Disponeras av Kammarkollegiet3 800
ap.3Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet (ram)3 800

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV

Anslagsposten får användas för kostnader för samarbete med Ryssland inom miljö-, havs- och kemikalieområdet med särskilt fokus på Östersjön, Barentsregionen och Arktis.

Anslagsposten får användas för kostnader för insatser som stödjer den bilaterala överenskommelsen och den rysk-svenska samarbetskommitténs gällande arbetsprogram inkl. Naturvårdsverkets eget arbete med programmet.

Anslagsposten får användas för insatser som stärker annat miljöarbete i Ryssland, utvecklar nätverk mellan berörda myndigheter och bidrar till ökat ryskt deltagande i regionalt och internationellt samarbete.

Minst 450 000 kronor ska användas för projekt som stödjer Arktiska Rådets verksamhet.

Minst 450 000 kronor ska användas för projekt som stödjer verksamhet inom Barents Euro-Arktiska Råd.

Högst 1 000 000 kronor får användas för Naturvårdsverkets administration och samordning. 

ap.2 Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta

Anslagsposten ska användas för den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group (CEG).

ap.3 Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska främst disponeras för Nordiska miljöfinansieringsbolagets (Nefco) stöd till miljö- och energiprojekt i Ryssland där samnordiskt agerande bör eftersträvas, samt för stöd till ökat ryskt deltagande och genomförande av aktiviteter som drivs i anslutning till Barentsrådet eller andra regionala organisationer och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.8 Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslagsposten ska användas till samarbete inom områdena reaktorsäkerhet, strålskydd, beredskap och kärnavfallssäkerhet i nordvästra Ryssland.

Anslagsposten ska användas till samarbete inom området icke-spridning av kärnvapen, kärnämnen och kärnteknisk utrustning i Ryssland.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas till administration och samordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.17 9753 %0
ap.22 3283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.1210Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.81 278Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.260 00041 70012 0506 2502016
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.16 0003 0001 0009822017
ap.824 00016 4804 4253 0952017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2012 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2013-2017. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2528 619
2012-02-2528 619
2012-03-2528 619
2012-04-2528 619
2012-05-2528 619
2012-06-2528 619
2012-07-2528 619
2012-08-2528 619
2012-09-2528 619
2012-10-2528 619
2012-11-2528 619
2012-12-2528 610
Summa343 419
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Utbildning-321501 3001 200100-171
Övrig tillståndsprövning-1 17720010 60010 400200-777
Summa-1 49825011 90011 600300-948
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet255172 71220 000255 000235 00020 000112 712
Icke kärnteknisk verksamhet2511-10 04110020 40020 200200-9 741
Summa62 67120 100275 400255 20020 200102 971
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Stefan Appelgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Försvarsdepartementet, enheten för samordning av samhällets
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, energienheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning, innovation och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet