Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2011-12-22
N2011/5864/ENT
N2011/7417/KLS (delvis)
N2011/4917/ENT m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101, prop. 2011/12:1, utg.omr. 19, bet. 2011/12:NU2, rskr. 2011/12:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Tillväxtverkets verksamhetsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Tillväxtverket ska redovisa genomförda uppföljningar, resultat samt utvärderingar av verkets insatser. 

För samtliga program och verksamheter som Tillväxtverket initierar och/eller genomför ska verket redovisa hur insatserna utformats, inklusive vilka metoder som använts, så att de är lika väl anpassade för kvinnor som för män. Motsvarande redovisning ska göras för utrikes respektive inrikes födda. Tillväxtverket ska även redovisa hur myndigheten arbetat för att särskilt nå målgrupperna kvinnor och utrikes födda samt bedöma de faktiska resultaten av detta arbete. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2013.

Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Rapportering av anslag, utgiftsprognoser och bemyndiganden

Tillväxtverket ska för anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv särredovisa hur dessa fördelats på olika program och verksamheter. 

Tillväxtverket ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Myndigheten ska vidare redovisa eventuella osäkerheter i form av osäkerhetsintervall för respektive utgiftsprognos. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari 2012, den 22 februari 2012, den 3 maj 2012, den 30 juli 2012 och den 26 oktober 2012.

Tillväxtverket ska vidare till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser och utfall avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för 2012–2016 för anslagsposterna 24.1–24.18 vid ovan nämnda prognosdatum.

Tillväxtverket ska lämna en samlad redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslagen 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattande uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, Landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt samverkansorganen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast

 • den 27 april 2012 per den 31 mars 2012,
 • den 26 oktober 2012 per den 30 september 2012 och, 
 • den 24 februari 2013 per den 31 december 2012. 

Tillväxtverket ska vid dessa tillfällen redovisa utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2012–2020, samt en prognos för totalt åtagande 2012.

Rapportering - regionalt tillväxtarbete

Kommersiell och offentlig service
Tillväxtverket ska redovisa vilka initiativ som tagits samt vilka insatser som genomförts för att främja utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder för företag och för kvinnor och män. Tillväxtverket ska även redovisa vilka initiativ som tagits för att stödja länsstyrelser eller, i förekommande fall, berörda landsting, kommuner respektive samverkansorgan, i genomförande och uppföljning av insatser inom det kommersiella serviceområdet.

Rapport om regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service
Tillväxtverket ska lämna en rapport om regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2011.

Rapporten ska innehålla:
- En sammanställning av regeringens, Tillväxtverkets, länsstyrelsernas, Landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt respektive samverkansorgans redovisningar av regeringens resultatindikatorer avseende de regionala företagsstöden. Verket ska även analysera och bedöma resultaten. Resultaten ska bland annat jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma eller likartade regioner.
- En redovisning av hur det regionala transportbidraget har kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd och en analys av om det har bidragit till att höja förädlingsgraden i stödområdets näringsliv. Av redovisningen ska det framgå antal beviljade transportbidrag och utbetalade bidragsbelopp samt deras fördelning på in- och uttransportbidrag, företagsstorlek, branscher, bidragssatser och län. Redovisningen ska också ange de tio största mottagarna av transportbidrag, i vilka branscher de verkar, samt hur stort bidrag var och en mottagit.
- En regionalt och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade medel inklusive medfinansiering för 2011 med utgångspunkt från insatser som finansierats från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
- En sammanställning av samtliga beslutade medel till uppföljning och utvärdering från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2012. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 3 augusti 2012.      

Redovisning av dialogformer
Tillväxtverket ska senast den 1 mars 2013 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförande, erfarenheter och resultat av myndighetens dialoger avseende Skärgårdsforum, Centralt samordningsforum. Vidare ska den av verket organiserade dialog som förs med länen samt verkets arena för samverkan med nationella myndigheter avseende regionalt tillväxtarbete redovisas.

Lärande och lärandeplaner
Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten stödjer länen i deras fortsatta arbete med lärande och lärandeplaner.

Rapportering - strukturfondsperioden 2007–2013

För verksamheten som förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013 ska Tillväxtverket för varje regionalt strukturprogram redovisa handläggningstider för beslut, eventuella avvikelser från fyra månader från fullständig ansökan till beslut, handläggningstider för utbetalning samt eventuella avvikelser från en månad från fullständig ansökan om utbetalning till faktisk utbetalning.  

Lägesrapport: Tillväxtverket ska senast den 30 mars respektive den 26 oktober 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av beslutade respektive utbetalda EU-medel under programperioden, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och samtliga territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete som Sverige deltar i. En likviditetsanalys ska göras för de program som Tillväxtverket ansvarar för och som hanteras utanför statsbudgeten. Även inbetalningar från Europeiska kommissionen ska redovisas för de program som förvaltas i Sverige, samt en analys utifrån EU:s regelverk om automatiskt återtagande. Samråd ska även ske antingen med de förvaltande myndigheterna eller de nationella kontaktpunkterna för de program inom territoriellt samarbete som Sverige deltar i. Tillväxtverket ska senast den 30 mars 2012 vidare lämna exempel på innehållet i de olika programmen, vilka typer av projekt som genomförs och dra slutsatser.    

Lägesrapport - prognoser: Tillväxtverket ska senast den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober 2012, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för utbetalningar för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det territoriella programmet Sverige-Norge. Tillväxtverket ska dessutom, senast den 22 februari, den 30 juli och den 26 oktober 2012, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med 2017 och vara fördelade på budgetår. 

Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Dessutom ska Tillväxtverket redovisa dels en bedömning av respektive programs utbetalningsprognos, dels en total utbetalningsprognos för samtliga program. Myndigheten ska därutöver redovisa ett osäkerhetsintervall för utbetalningsprognoserna. Dessutom ska prognoser över beslutade medel lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2012–2016 senast den 22 februari och den 26 oktober 2012. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge.

Lägesrapport - medfinansiering med mera: Tillväxtverket ska senast den 30 mars 2012 för beslutade respektive utbetalda EU-medel för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de gränsregionala samarbetsprogram som förvaltas i Sverige till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av den svenska nationella beslutade och utbetalda medfinansieringen på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig finansiering samt privat finansiering, dels totalt, dels för respektive program. Redovisningen ska ange belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga medfinansieringen ska vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, berörda landsting, berörda kommuner och samtliga samverkansorgan från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. Tillväxtverket ska vidare redovisa de 30 största medfinansiärerna. Myndigheten ska dessutom redovisa de beslutade EU-medlens fördelning på kommuner och län. Redovisningarna ska delas upp per strukturfondsprogram. Redovisningen ska innehålla en analys av utfallet. Tillväxtverket ska vidare lämna exempel på innehållet i de olika programmen, vilka typer av projekt som genomförs och dra slutsatser om innehållet.

Lägesrapport - utgiftskategorier, nationella strategin med mera: Tillväxtverket ska senast den 30 mars och den 26 oktober 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa uppföljningen av beslutade EU-medel under programperioden för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de gränsregionala program som förvaltas i Sverige fördelat på kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden dels totalt, dels för respektive program. Sammanställningar i enlighet med regeringens indikatorer och Europeiska kommissionens indikatorer av förväntade och uppnådda sysselsättningsresultat samt övriga viktiga resultat för företagandet av strukturfondsprogrammen ska redovisas.

För de territoriella program som har svensk förvaltande myndighet ska förväntade och uppnådda resultat, kopplade till indikatorerna för gränsregionalt samarbete, redovisas. En redovisning av programmens bidrag till Lissabonstrategins mål ska lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser dras om programmens bidrag till strategin.  

Vidare ska Tillväxtverket vid samma tillfällen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa dels totalt, dels per de åtta regionala strukturfondsprogrammen under programperioden beslutade och utbetalda medel fördelade på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Redovisningen ska omfatta EU-medel, nationell offentlig finansiering uppdelat på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig finansiering samt privat finansiering.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

Tillväxtverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna inför nästa programperiod för den europeiska sammanhållningspolitiken 2014–2020.

Tillväxtverket ska samverka med Verket för innovationssystem (Vinnova) i Vinnovas uppdrag om insatser för kompetens- och metodutveckling för innovationsupphandling vad gäller informationsspridning till och återkoppling av erfarenheter från små och medelstora företag.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag som härstammar från regleringsbrev för 2011

 1. Tillväxtverket ska samverka med Vinnova i genomförandet av Nordiska Ministerrådets Globaliseringsprojekt Hälsa delprogram 7 "Innovation och entreprenörskap i hälso- och sjukvård" 2010–2012.
 2. Tillväxtverket ska bistå Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) med underlag för analys av små och medelstora företags kapitalförsörjning till exempel avseende regionala företagsstöd.
 3. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet ska senast den 26 oktober 2012 i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt resultatet av denna samverkan.
 4. Tillväxtverket ska arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta ska ske i samverkan med Svenska Institutet och Boverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 24 maj 2012. Rapporten ska innehålla en redovisning och analys av programmens bidrag till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. En slutrapport ska lämnas senast den 28 februari 2013.
 5. Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) följa upp det regionala genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen i Sverige samt sammanställa en rapport över aktiviteter vidtagna med anledning av strategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2012.
 6. Tillväxtverket ska ansvara för förvaltning av den databas över svenska miljöteknikföretag och den karta över svenska referensanläggningar som tagits fram inom ramen för Sveriges Miljöteknikråds kommittéuppdrag.

 7. Tillväxtverket ska i en rapport redogöra för den senaste utvecklingen av förenklingsarbetet i Sverige samt tendenser och genomförda insatser med betydelse för det svenska förenklingsarbetet på europeisk nivå. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2012.

 8. Tillväxtverket ska delta i Regeringskansliets (Näringsdepartementet) arbete i nätverksform med att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken samt att utveckla dialogen mellan regionala aktörer och berörda nationella myndigheter om ett strategiskt arbete med forsknings- och innovationsfrågor på regional nivå.

 9. Tillväxtverket ska delta i analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
 10. Tillväxtverket ska efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) göra en översyn av transportbidraget bland annat avseende fördelning och inriktning av stödet, vidareförädling av bär med mera, stimulans till ytterligare vidareförädling samt även hållbarhetsperspektivet framförallt ur ett miljö- och klimatperspektiv. Förslagen ska vara kostnadsneutrala i förhållande till dagens system. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2012.

Övriga pågående uppdrag givna i särskild ordning

 1. Uppdrag att ansvara för en informationssatsning gällande lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) enligt regeringsbeslut den 18 september 2008 (S2008/7698/ST). Uppdraget förlängt enligt regeringsbeslut den 8 oktober 2009 (N2009/7463/ENT) och den 17 juni 2010 (S2008/7698/FST).
 2. Uppdrag att stödja framtagande och genomförande av regionala serviceprogram enligt regeringsbeslut den 26 februari 2009 (N2008/6731/RT) och den 26 mars 2009 (N2009/3140/ENT).
 3. Uppdrag att stimulera framtagandet av lokala lösningar och initiativ på serviceområdet enligt regeringsbeslut den 10 september 2009 (N2009/465/RT). Uppdraget förlängt enligt regeringsbeslut den 3 februari 2011 (N2009/465/RT).
 4. Uppdrag att följa utvecklingen avseende mångfald och entreprenörskap i vård och omsorg enligt regeringsbeslut den 10 december 2009 (S2009/9847/FS (delvis)). Uppdrag utvidgat enligt regeringsbeslut den 8 juli 2010 (N2010/4747/ENT).
 5. Uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor inom det regionala tillväxtarbetet enligt regeringsbeslut den 17 december 2009 (N2009/8458/RT).
 6. Uppdrag om myndighetssamverkan inom ramen för kompetensförsörjningsområdet enligt regeringsbeslut den 25 mars 2010 (N2010/2405/RT).
 7. Uppdrag avseende insatser för unga innovatörer enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2010/3256/ENT).
 8. Uppdrag avseende mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan inom kulturella och kreativa näringar enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2009/8901/ENT).
 9. Uppdrag att främja entreprenörskap i vård- och omsorgsutbildningar enligt regeringsbeslut den 17 juni 2010 (S2007/11029/FS) och 8 juli 2010 (N2010/4562/ENT). Uppdraget utvidgat enligt regeringsbeslut den 29 september 2011 (N2011/5445/ENT).
 10. Uppdrag om stöd till pilotlän för grön utveckling enligt regeringsbeslut den 26 augusti 2010 (M2010/3479/H).
 11. Uppdrag att genomföra en pilotsatning med utvecklingscheckar inom vård och omsorg enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 (S2010/9050/FS (delvis)). Tilläggsuppdrag med utvecklingscheckar inom äldreomsorgen enligt regeringsbeslut den 16 juni 2011 (S2011/5889/FST).
 12. Uppdrag avseende insatser för kunskaps- och kompetensutveckling inom kulturella och kreativa näringar enligt regeringsbeslut den 26 november 2009 (N2009/8901/ENT). Tilläggsuppdrag med fortsatta insatser enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2009/8901/ENT).
 13. Uppdrag avseende utveckling av inkubatorer, företagshotell och liknande anpassade för kulturella och kreativa näringar enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2010/8901/ENT).
 14. Uppdrag att fördela medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder enligt regeringsbeslut den 13 januari 2011 (N2010/7211/RT).
 15. Uppdrag att främja kvinnors företagande enligt regeringsbeslut den 3 mars 2011 (N2011/1250/ENT).
 16. Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå enligt regeringsbeslut den 22 juni 2011 (N2010/8069/ENT).
 17. Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå enligt regeringsbeslut den 22 juni 2011 (N2010/8044/ENT).
   
 18. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan enligt regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (N2011/5769/RT).
 19. Uppdrag att genomföra insatser för att möjliggöra ett framtida förenklat och minskat uppgiftslämnande enligt regeringsbeslut den 20 oktober 2011 (N2011/5884/ENT).
 20. Uppdrag att genom en särskild satsning med inriktning på miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (N2011/6464/E).
 21. Uppdrag att stärka utvecklingen av lokal service enligt regeringsbeslut den 30 november 2011 (N2011/6952/RT). 
   
 22. Uppdrag att följa ungdomars levnadsvillkor enligt regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6675/UC).
 23. Uppdrag att utveckla företagareportalen verksamt.se enligt regeringsbeslut den 15 december 2011 (N2011/1860/ENT).

Nya uppdrag

 1. Tillväxtverket ska uppdatera den vägledning om konsekvensutredningar som verket har tagit fram för myndigheters samråd med näringslivet. Vägledningen ska baseras på goda exempel på samrådsförfarande både nationellt och internationellt samt redovisa olika möjligheter att samråda med en större krets av intressenter, till exempel via internet. Tillväxtverket ska även lämna förslag på hur myndigheternas samråd med näringslivet kan utvecklas och följas upp inom ramen för myndighetens uppdrag att förenkla för företagen. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2012.
 2. Tillväxtverket ska sammanställa och sprida statistik om regler som har bäring på arbetet med att förenkla för företagen. Tillväxtverket ska även analysera nationella undersökningar som kan ge fördjupad kunskap om förenklingsarbetet och påverka inriktning och prioritering av det fortsatta arbetet på området. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2012.
 3. Tillväxtverket ska lämna förslag på hur verket kan ge stöd i förenklingsarbetet på myndigheter med omfattande verksamhet riktad till företag. Vidare ska Tillväxtverket lämna förslag på hur verkets stöd kan följas upp. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2012.
 4. Tillväxtverket ska utveckla och förbättra webbsidan enklareregler.se utifrån de förslag som lämnas där. Tillväxtverket ska vidare lämna förslag på hur deltagande myndigheter kan bli bättre på att följa upp förslag från näringslivet. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2012.
 5. Tillväxtverket ska bistå Vinnova i arbetet med att ta fram en handledning för myndigheter och aktörer i hur program och insatser kan utformas för att bättre möta behoven hos företag och organisationer inom tjänsteekonomin, särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet. Handledningen ska vara klar senast den 15 augusti 2012. I uppdraget ingår att sprida handledningen till relevanta aktörer.
 6. Tillväxtverket ska med lämpliga metoder (till exempel genom seminarium, informationsmaterial med mera) ge stöd till små enskilda aktörer som vill etablera sig på apoteksmarknaden. Vidare ska Tillväxtverket rapportera vilka svårigheter aktörerna ser med att etablera och driva verksamhet på den omreglerade apoteksmarknaden samt ge förslag på insatser för att komma tillrätta med dessa. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2013.
 7. Tillväxtverket ska kartlägga och bedöma de rådgivningsinstrument som används inom verkets olika program. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2012.
 8. Tillväxtverket ska kartlägga vilka aktiviteter i Sverige som rör så kallade fond-i-fond investeringar där offentligt riskkapital i tidiga skeden används. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2012.
 9. Tillväxtverket ska kartlägga länens behov och prioriteringar avseende deras samverkan med statliga myndigheter inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Utgångspunkt för uppdraget ska bland annat vara de statliga myndigheternas uppdrag att medverka i genomförandet av nationella strategins prioriteringar samt deras interna strategier för regionalt tillväxtarbete. Vid genomförandet av arbetet ska Tillväxtverket samråda med statliga myndigheter och aktörer med ansvar för det regionala tillväxtarbetet för att sammanställa förslag på ändamålsenliga arbetsformer för aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i deras samverkan med de statliga myndigheterna. I genomförandet av uppdraget ska löpande dialog ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 3 december 2012.
 10. Tillväxtverket, länsstyrelserna i Norrbottens och Västmanlands län, samverkansorganet i Värmlands län samt landstinget i Västra Götalands län ska gemensamt föreslå hur Tillväxtverkets och länens uppföljning av projektverksamheten, som bedrivs enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, kan förbättras på såväl regional som nationell nivå för att bland annat främja lärandet. Uppdraget omfattar även hur uppföljning kan genomföras för att klarlägga i vilken utsträckning projektverksamheten når kvinnor och män med svensk respektive utländsk bakgrund. Tillväxtverket ska även sammanställa samtliga läns och Tillväxtverkets nuvarande uppföljning av projektverksamheten. Tillväxtverket ska samordna uppdraget inklusive ansvara för dialog och redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och redovisas dit senast den 1 juni 2012. 
 11. Tillväxtverket ska identifiera och utgöra ett stöd för hur det regionala tillväxtarbetet kan utvecklas för att bland annat kompetens, entreprenörskap och företagande hos personer med utländsk bakgrund ska tas tillvara för att skapa konkurrenskraftiga regioner. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder för hur frågorna kan stärkas och förankras i det regionala tillväxtarbetet inklusive strukturfondsarbete. I detta ingår även att kartlägga behovet av metodstöd och kompetensutveckling på området för aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete. Uppdraget ska bland annat baseras på de redovisningar som aktörerna med ansvar för regionalt tillväxtarbete lämnar till Tillväxtverket i enlighet med uppdrag i regleringsbrev och villkorsbeslut för 2012. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 3 december 2012.
 12. Tillväxtverket ska sammanställa återrapporteringar och redovisningar om regionalt tillväxtarbete från landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt samtliga samverkansorgan inom ramen för uppdrag i villkorsbeslut för 2011 och länsstyrelsernas regleringsbrev för 2011. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 april 2012.
 13. Tillväxtverket ska ta fram riktlinjer avseende form och innehåll för de handlingsplaner som länen har fått i uppdrag att ta fram för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. Erfarenheter från strukturfondsarbetet ska användas i uppdraget. Framtagandet av riktlinjerna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2012.

 14. Tillväxtverket ska föreslå hur tillämpningen av statsstödsreglerna kan utvecklas avseende strukturfondprogram inför nästa programperiod för sammanhållningspolitiken. I arbetet ska myndighetens samlade kompetens tas tillvara. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket367 312
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)367 312

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Verket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka verkets utgifter för övrigt i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

Från anslagsposten ska 125 000 000 kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (ALMI). Medlen ska användas för finansiering av verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag samt till centrala insatser som rör dotterbolagen och som inte bekostas direkt av dessa till exempel information och utbildning. Vidare ska medel användas för att säkerställa mentorskapsinsatser för såväl befintliga som blivande företagare. Mentorinsatser för blivande företagare bör utföras av annan aktör. Dessutom ska minst 10 000 000 kronor användas till olika åtgärder för att utöka utlåningen till företagare med utländsk bakgrund till exempel rådgivning och mentorskap.

Som villkor för utbetalning av medlen ska ALMI till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa användningen av det statliga anslaget fördelat på finansiering av verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag respektive finansiering av centrala insatser som rör dotterbolagen, men som inte bekostas direkt av dessa. ALMI ska dessutom redovisa omfattningen av medel som använts till mentorskap respektive medel som använts till att upphandla rådgivning. ALMI ska vidare redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka utlåningen till företagare med utländsk bakgrund. 

1:5

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket344 672
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)304 672
ap.9Innovationslån (ram)40 000
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Statens energimyndighet0
ap.10Miljövänlig fordonsforskning (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet239 550
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)239 550
Disponeras av Verket för innovationssystem20 500
ap.2Näringslivsutveckl - del till VINNOVA (ram)20 500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet14 300
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)14 300

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, kvinnors företagande, förenkling för företag, kulturella och kreativa näringar, entreprenörskap och förnyelse inom välfärdssektorn, ägarskiften och turism med mera.

ap.2 Näringslivsutveckl - del till VINNOVA

Medel från anslagsposten ska användas enligt regeringsbeslut om insatser för kulturella och kreativa näringar (N2009/8901/ENT (delvis)) samt testbäddar inom hälso-, sjukvård och äldreomsorg (N2011/3000/FIN).

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras för utgifter för välfärdsutvecklingsrådet, rådet för kulturella och kreativa näringar samt uppdrag att samordna utvecklingsinsatser avseende vissa bilaterala samarbeten inom området energi- och miljöteknik.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag.

Anslaget ska finansiera vissa utgifter för myndighetens regelförenklingsarbete till exempel mätningar av administrativa kostnader.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamheter som bedrivs med medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 24:1.

Medel från anslagsposten kan bland annat lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer. Tillväxtverket ska redogöra för hur medlen fördelats och analysera resultatet av insatserna.

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska 15 000 000 kronor avsättas för att förstärka utvecklingsprogrammet för leverantörsföretag inom fordonsindustrin (N2006/3379/NL).

Från anslagsposten ska minst 7 000 000 kronor avsättas för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagareportalen verksamt.se (N2011/1860/ENT).

Från anslagsposten ska 1 000 000 kronor avsättas för regleringsbrevsuppdrag nr 6 under nya uppdrag om stöd till små aktörer som vill etablera sig på apoteksmarknaden.

Från anslagsposten ska 4 700 000 kronor avsättas för entreprenörskap inom vård och omsorg efter beslut av regeringen.

ap.9 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 000 000 kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Från anslagsposten ska 10 000 000 kronor användas för att andelen kvinnor som får lån ska öka. Tillväxtverket ska utbetala medlen vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till ALMI Företagspartner AB.

Som villkor för utbetalning av medlen ska ALMI Företagspartner AB till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts samt resultat av verksamheten senast den 28 februari 2013.

ap.10 Miljövänlig fordonsforskning

Medel från anslagsposten ska användas till forskning, utveckling och demonstration avseende miljövänlig fordonsteknik.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket448 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)448 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.222 443Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.111 0193 %0
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.111 978Inget0
ap.21 025Inget0
ap.3715Inget0
ap.817 234Inget0
ap.90Inget0
ap.1003 5000
ap.111 500Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.8176 0000002015
ap.1474 0000002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter under 2013–2015 avseende anslagsposten 1 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter.

Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2530 609
2012-02-2530 609
2012-03-2530 609
2012-04-2530 609
2012-05-2530 609
2012-06-2530 609
2012-07-2530 609
2012-08-2530 609
2012-09-2530 609
2012-10-2530 609
2012-11-2530 609
2012-12-2530 613
Summa367 312
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgivit för Tillväxtverket för budgetåren 2011–2012.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Utrikesdepartementet/FIM, USTYR och EC
Socialdepartementet/ESA, SFÖ och PBB
Finansdepartementet/BA, FMA, SKA, KLS, KSÄ OCH SSA
Utbildningsdepartementet/F, GV, SF, UH och JÄM
Näringsdepartementet/E, FIN, ITP, KLS, MK och RT
Kulturdepartementet/KV
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statskontoret
Svenska ESF-rådet
Verket för innovationssystem
Kammarkollegiet
Gotlands kommun
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Hallands läns landsting
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 12, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

N2011/5864/ENT
N2011/7417/KLS (delvis)
N2011/4917/ENT
N2011/3606/ENT
N2011/1682/ENT
N2011/1373/ENT
N2011/6009/ENT
N2011/1884/ENT
N2011/6447/ENT
N2011/6796/ENT
N2011/3877/RT
N2011/7416/KLS (delvis)