Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:56

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7244/F
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
10405 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Polarforskningsexpeditioner

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna ska där så är möjligt ske i form av tidsserier över de fem senaste budgetåren.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa sin medverkan i internationella förhandlingar inom Arktis- och Antarktissamarbetet, sina insatser till stöd för Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011–2013 och verksamheten kring isbrytaren Oden.

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2012–2016 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 18 januari 2012,

– den 22 februari 2012,

– den 3 maj 2012,

– den 30 juli 2012, och

– den 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

Verksamheten vid Abisko

Sekretariatet ska redovisa hur verksamheten vid forskningsstationen i Abisko har utvecklats sedan övertagandet 2010 från Kungl. Vetenskapsakademien.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:9

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet37 378
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)37 378

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:9 Polarforskningssekretariatet
ap.11 869Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 115
2012-02-253 115
2012-03-253 115
2012-04-253 115
2012-05-253 115
2012-06-253 115
2012-07-253 115
2012-08-253 115
2012-09-253 115
2012-10-253 115
2012-11-253 115
2012-12-253 113
Summa37 378
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:9 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner0026 00025 0001 0001 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för polarforskningsexpeditioner utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna ska beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås.

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko Naturvetenskapliga station. För denna verksamhet medges undantag från 5 § avgiftsförordningen. Avgifterna ska beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås. Inkomsterna får disponeras i verksamheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet