Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:55

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7243/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
10241 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Kungl. biblioteket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket ska redovisa en kortfattad analys av verksamhetens övergripande kostnadsutveckling, en redogörelse för samarbeten med andra myndigheter och organisationer, inklusive internationella organ, samt en bedömning av hur länge varje samarbete väntas fortgå.

Kungl. biblioteket ska redovisa vilka samarbetsprogram myndigheten har lämnat ekonomiskt stöd för. Beloppen på eventuellt ekonomiskt stöd för programmen och en analys av resultaten av programmen ska redovisas.

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma kvaliteten och kostnadsutvecklingen för sina respektive verksamheter. Även resultat av de utvecklingsinsatser som har gjorts under året ska redovisas.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2012–2016 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 18 januari 2012,

– den 22 februari 2012,

– den 3 maj 2012,

– den 30 juli 2012, och

– den 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket331 542
ap.1Kungl. biblioteket (ram)331 542

Villkor för anslag 3:8

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Av anslaget ska 10 130 000 kronor användas för kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget ska 500 000 kronor användas för LIBRIS specialdatabas om kvinnoforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

3. Av anslaget ska 200 000 kronor användas för det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4. Kungl. biblioteket får besluta om stöd till lånecentraler, depåbibliotek och Internationella biblioteket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:8 Kungl. biblioteket
ap.19 9463 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)32 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2527 629
2012-02-2527 629
2012-03-2527 629
2012-04-2527 629
2012-05-2527 629
2012-06-2527 629
2012-07-2527 629
2012-08-2527 629
2012-09-2527 629
2012-10-2527 629
2012-11-2527 629
2012-12-2527 623
Summa331 542
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kulturdepartementet, KT och KV
Göteborgs universitetsbibliotek
Riksarkivet