Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7202/S
Sameskolstyrelsen
Box 155
96224 JOKKMOKK
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. Sameskolstyrelsens uppgifter framgår av förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen. 

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där verksamheten helt eller delvis genomförs på samiska.

Myndigheten ska redovisa följande resultat:

antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren, och

intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar.

Myndigheten ska analysera behovet av att utveckla kvaliteten i samisk förskola samt redovisa vilka insatser som genomförts under året.

1.2 Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa följande:

antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,

den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten och kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,

andelen elever som uppnår godkänt i nationella prov i åk 3,

andelen elever i sameskolan som når minst betyget E i årskurs 6 i samiska, uppdelat på elever med samiska som förstaspråk och andraspråk,

andelen elever i årskurs 6 som inte når betyget E i alla ämnen enligt läroplanen för sameskolan inklusive en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår betyget E,

antalet barn i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,

andelen elever i den integrerade undervisningen som inte når betyget E i samiska inklusive en analys av orsaker samt en bedömning av åtgärder som behövs för att öka andelen elever som uppnår godkänt i åk 9, och

antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev.

All individbaserad statistik ska presenteras uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Myndigheten ska analysera behovet av utvecklingsinsatser för undervisning i samiska för syd-, nord- och lulesamiska. Vidare ska myndigheten redovisa genomförda insatser för att utveckla utbildningen vid sameskolorna och den integrerade samiska undervisningen.

1.3 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser under året fördelade på de tre språkvarieteterna.

1.4 Utgiftprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli, och

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska i all sin verksamhet ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Myndigheten ska redovisa hur den samverkar med Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter, organisationer och huvudmän.

3

Uppdrag

Sameskolstyrelsen ska redovisa sitt arbete med att utöka den integrerade samiska undervisningen. Myndigheten ska även redovisa detta arbete i en särskild rapport till Sametinget senast den 1 februari 2013.

Sameskolstyrelsen ska redovisa satsningen inom skolmat och det samiska köket till Regeringskansliet (Utbildningsdepartement resp. Landsbygdsdepartementet) senast den 31 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen26 964
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)26 964

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid ska kategori E gälla.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.11 3483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 247
2012-02-252 247
2012-03-252 247
2012-04-252 247
2012-05-252 247
2012-06-252 247
2012-07-252 247
2012-08-252 247
2012-09-252 247
2012-10-252 247
2012-11-252 247
2012-12-252 247
Summa26 964
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0027 50054 699-27 199-27 199
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från hemkommunerna för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Inkomsten disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från hemkommunen för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet, jakt-, fiske- och sameenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sametinget