Utrikesdepartementet


Protokoll
I:6
vid regeringssammanträde
2011-12-08
UF2011/71169/UD/PLAN (delvis)
UF2011/72604/UD/NIS

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut34 184
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)34 184
Disponeras av Folke Bernadotteakademin11 243
ap.1Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ram)11 243
Disponeras av Kammarkollegiet10 199
ap.6Forskning om Raoul Wallenberg (ram)450
ap.8Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ram)1 539
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)8 210

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Anslagsposten får användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor och till kostnader relaterade till handläggning av stödet. Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag som verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser.

Cirka hälften av medlen bör fördelas som verksamhetsstöd.

Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för Statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Från anslagsposten ska 18 804 tkr endast finansiera Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten. Anslagspostens övriga del ska fördelas på följande program: kärnvapen (8974 tkr), biologiska vapen (2613 tkr), kemiska vapen (1963 tkr), rymd- och missilfrågor (724 tkr) samt övriga frågor (1106 tkr) i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut. Inom ramen för anslagsposten 1:6.4 ska stöd enligt överenskommelse med myndigheten lämnas i form av expertförstärkning som tillförs Regeringskansliet för tjänstgöring vid Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning.

ap.6 Forskning om Raoul Wallenberg

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg. Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen. 

ap.8 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m. Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning
ap.10Inget0
ap.41 026Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.9246Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 849
2012-02-252 849
2012-03-252 849
2012-04-252 849
2012-05-252 849
2012-06-252 849
2012-07-252 849
2012-08-252 849
2012-09-252 849
2012-10-252 849
2012-11-252 849
2012-12-252 845
Summa34 184
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevision
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-PIK
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet-BA
Försvarsdepartementet-ESIS
Försvarsdepartementet-SSP
Försvarsdepartementet-MFU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Folke Bernadotteakademin
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret