Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2011-12-15
UF2011/71169/UD/PLAN (delvis)
UF2011/74321/UD/EC
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
97186 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap. 4 Barentssamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län2 400
ap.4Barentssamarbete (ram)2 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande. Av medlen avser 1 000 000 kronor en tillfällig förstärkning med anledning av länsstyrelsens ordförandeskap i Barents Regionråd och Regionkommitté. Medlen avser kostnader för konferenser och seminarier.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2012 den 30 juli och den 26 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet PLAN, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Socialdepartementet SFÖ
Näringsdepartementet RT
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Västerbottens län